Poland
Języki

Ceny transferowe: o czym należy pamiętać w 2020 roku

Aby uzyskać dostęp do nagrania z webcastu
Zapisz się do naszego newslettera
Tematyka: 
Ceny transferowe: o czym należy pamiętać w 2020 roku
Data: 
30.01.2020
Godzina: 
10:00 - 10:30
Prowadzący: 
Anna PAPINA-UKLEJA

Początek roku podatkowego to dobry moment na przyjrzenie się tematyce cen transferowych. Warto bowiem upewnić się, jakie obowiązki ciążą na podatnikach w odniesieniu do zakończonego już roku podatkowego oraz przeanalizować pod tym kątem aktualnie realizowane transakcje z podmiotami powiązanymi.

 

UCZESTNICY WEBINARU DOWIEDZIELI SIĘ:

  •  jakie obowiązki ciążą na podmiotach powiązanych w roku 2020;
  • o czym należy pamiętać w odniesieniu do transakcji zrealizowanych w roku 2019.

WEBINAR DEDYKOWANY BYŁ:

  • Dyrektorom finansowym,
  • Głównym księgowym,
  • Menadżerom podatkowym.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PODCZAS WEBINARU:

Czy jeżeli w trakcie roku podatkowego istniało powiązanie pomiędzy podmiotami poprzez udziały lub osobowe, a na koniec roku podatkowego takiego powiązania nie było, to czy zobowiązani jesteśmy do dokumentowania cen transferowych?

Tak, istotnym jest, że takie powiązanie w 2019 r. istniało, co oznacza, że podmioty te były podmiotami powiązanymi. Obowiązek dokumentacyjny w odniesieniu do realizowanych pomiędzy nimi transakcji kontrolowanych wystąpi, jeśli spełnione będą pozostałe warunki.

Proszę o podanie szczegółowego przykładu liczenia transakcji jednorodnej - czy dana transakcja liczona jest łącznie dla wszystkich spółek z grupy czy dla każdego pomiotu odrębnie? Jaką bierzemy kwotę transakcji netto czy brutto?

Progi transakcyjne (tj. 10 mln PLN dla transakcji towarowych i związanych z finansowaniem oraz 2 mln PLN dla transakcji usługowych i pozostałych) odnoszą się do wartości transakcji jednorodnej pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług.

Ustalane są odrębnie dla każdej transakcji jednorodnej, osobno dla strony kosztowej i przychodowej.

Wartość transakcji jednorodnej ustalana jest bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi transakcja kontrolowana jest zawierana.

Oznacza to, że jeśli transakcja jednorodna realizowana jest na rzecz więcej niż jednego podmiotu powiązanego, celem weryfikacji czy przekroczony został próg dokumentacyjny należy wziąć pod uwagę łączną wartość transakcji ze wszystkim podmiotami powiązanymi będącymi jej stronami.

Przykład:
Podmiot A świadczy usługi zarządzania na rzecz podmiotów B i C. Usługi te spełniają definicję transakcji jednorodnej.

Wartość usług zarządzania realizowanych przez podmiot A na rzecz:

  • podmiotu B wynosi 1 mln PLN netto,
  • podmiotu C wynosi 1,5 mln PLN netto.

Weryfikując zatem, czy po stronie podmiotu A wystąpi obowiązek dokumentacyjny pod uwagę należy wziąć łączną wartość świadczonych przez niego na rzecz podmiotów B i C usług zarządzania. 

W analizowanym przykładzie wartość ta wynosić będzie łącznie 2,5 mln PLN netto, w związku z czym próg zostanie przekroczony, mimo iż sprzedaż na rzecz każdego z podmiotów oddzielnie nie przekracza 2 mln PLN.

Prowadzący:

Anna PAPINA-UKLEJA_RSM_Poland

Anna PAPINA-UKLEJA

Doradca podatkowy (13401) i Tax Consulant w RSM Poland

Doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii, kierunek Finanse i rachunkowość. Zajmuje stanowisko tax consultanta w RSM Poland, na którym pracuje od 2013 r. Specjalizuje się w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.