Poland
Języki

Usługi

Obsługa prawna i korporacyjna prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej

Obsługa prawna i korporacyjna prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/lad-korporacyjny.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/lad-korporacyjny_0.png

Zakładając spółkę handlową i prowadząc działalność gospodarczą w Polsce należy mieć świadomość licznych wymogów i obowiązków prawnych. Zespół doradztwa korporacyjnego RSM Poland oferuje kompleksowe wsparcie prawne niezbędne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i biznesowym. Nasza doraźna lub stała obsługa prawna przedsiębiorców w szczególności obejmuje pomoc przy zmianach wspólników i zmianach osobowych w organach (np. w zarządzie lub radzie nadzorczej) spółek handlowych, bieżące doradztwo prawne podczas zmian umów spółek, sprzedaży udziałów czy przy zmianach formy prawnej prowadzonej działalności.   

Doraźna obsługa prawna przy wprowadzaniu i rejestracji zmian w spółkach handlowych lub oddziałach zagranicznych spółek w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wprowadzamy i rejestrujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym wszelkie zmiany dotyczące spółek handlowych i oddziałów spółek zagranicznych w Polsce. Do najczęściej wybieranych usług wchodzących w zakres pomocy prawnej należy wparcie w zmianie adresu siedziby, składu wspólników lub zarządu, umorzenie udziałów, bądź podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego. Nasz zespół odpowiednio doradzi i pomoże przeprowadzić niezbędne formalności oraz postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym na każdym etapie. 

Łączenie, przekształcanie, podział spółek handlowych

Rozwój działalności gospodarczej lub zmiany otoczenia prawnego i biznesowego często stawiają przedsiębiorcę przed decyzją o zmianie formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej. Doradcy RSM Poland przeprowadzą reorganizację w zakresie łączenia, przekształcenia czy podziału spółek handlowych lub przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę handlową. Przygotujemy niezbędne plany reorganizacji, a także pozostałe dokumenty korporacyjne i przeprowadzimy rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oferowana przez nas obsługa spółek handlowych obejmuje również komplementarne i niezbędne doradztwo podatkowe w przeprowadzanych procesach. 

Umowy gospodarcze

Odpowiednie zapisy umów ograniczają ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej oraz właściwie zabezpieczają interesy przedsiębiorcy. Nasz zespół tworzy wzory umów, oferuje konsultacje prawne i wspiera Klientów w przygotowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów gospodarczych. 

Do najczęstszych umów z jakimi mierzymy się w codziennej pracy należą umowy najmu i dzierżawy powierzchni biurowych lub magazynowych, wszelkiego rodzaju umowy o współpracy czy kontrakty menadżerskie.  

Analizy prawne i opinie prawne

W ramach kompleksowej obsługi prawnej spółek handlowych nasz zespół doświadczonych prawników przygotowuje analizy i opinie prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego – według potrzeb klientów.

Pozostałe usługi oraz bieżąca obsługa korporacyjna i obsługa prawna spółek handlowych lub oddziałów zagranicznych spółek w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z jeszcze wieloma innymi czynnościami, które wymagają obsługi prawnej (choć czasem wystarczy również doraźna pomoc prawna). W obu przypadkach pomóc może nasz zespół doradztwa korporacyjnego, który m.in. przygotowuje niezbędne uchwały i protokoły organów spółek (np. w sprawie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych, wyboru firmy audytorskiej lub ustalania zasad wynagradzania członków organów spółek), a także wspiera klientów w prowadzeniu działalności regulowanej, np. w uzyskaniu wpisu lub aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, etc.

RSM Poland oferuje nie tylko doradztwo prawne. Poznaj zakres stałej obsługi prawnej i przekonaj się jak możemy wesprzeć twój biznes

Nasza kompleksowa obsługa korporacyjna firm i konsultacje prawne to nie jedyna forma wsparcia przedsiębiorców działających na polskim rynku. Wśród innych usług RSM Poland jest między innymi outsourcing kadr i płac świadczony przez specjalistów doskonale znających prawo pracy, prowadzenie księgowości oraz wsparcie prawne w zakresie doradztwa podatkowego.

Najczęściej zadawane pytania: co powinni wiedzieć przedsiębiorcy działający w Polsce?

Co musi być w umowie spółki?

Treść umowy spółki zależy od jej rodzaju. Przykładowo, umowa popularnej w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać przynajmniej: 

  • firmę i siedzibę spółki, 
  • przedmiot jej działalności, 
  • wysokość kapitału zakładowego, 
  • informację, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, 
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników 
  • czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony).  

 

Kiedy należy zmienić umowę spółki?

Do najczęstszych przypadków, , które wymagają zmiany umowy spółki należą: 

  • podwyższenie kapitału zakładowego, 
  • zmiana firmy,
  • zmiana miasta, w którym znajduje się siedziba spółki.

W zależności od rodzaju spółki, treści jej umowy i tego, czego ma dotyczyć dana zmiana, zmiana umowy spółki może być wymagana lub jedynie wskazana dla celów porządkowych.

 

Ile jest czasu na zgłoszenie zmiany umowy spółki?

W przypadku popularnej w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiana umowy spółki powinna być zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki. W przeciwnym razie zmiana staje się bezskuteczna. 

 

Jakie uchwały trzeba zgłosić do KRS?

W uproszczeniu można powiedzieć, że do KRS należy zgłosić uchwały odnoszące się do kwestii podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Najczęściej są to uchwały dotyczące zmiany składu zarządu lub rady nadzorczej czy zmiany umowy spółki. 

 

Czy plan przekształcenia zgłasza się do KRS?

W praktyce plan przekształcenia spółki, wraz z załącznikami, składa się do KRS razem z wnioskiem o wpis przekształcenia.  

 

Co się dzieje z koncesjami i licencjami po przekształceniu spółki?

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem – chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. 

 

Jak długo trwa przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki wymaga dopełnienia licznych formalności, a czas ich trwania zależy od sytuacji danej spółki – w szczególności od tego, czy jest to spółka osobowa, czy kapitałowa, ilu ma wspólników i w jaką spółkę ma nastąpić przekształcenie. 

W praktyce proces przekształcenia spółki – od przygotowania planu przekształcenia do wpisu przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym – zajmuje zazwyczaj nie mniej niż kilka lub kilkanaście tygodni.  

 

W jakiej formie musi być zawarta umowa zbycia udziałów?

Umowa zbycia udziałów powinna być zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

Kto reprezentuje oddział?

W zakresie działalności prowadzonej w ramach oddziału spółki zagranicznej w Polsce, spółkę zagraniczną w polskim oddziale reprezentuje wyznaczony przez nią przedstawiciel – wybrana osoba fizyczna, zarówno mogąca być obywatelem polskim, jak i obcokrajowcem. Przedstawiciel, zwany w odnośnych przepisach „osobą upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego”, stoi na czele oddziału w Polsce i jest ujawniany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych