Języki

Poland
Języki

Języki

Usługi

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/lad-korporacyjny.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/lad-korporacyjny_0.png

Skuteczny system sterowania i zarządzania firmą

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór norm, zasad, praktyk i procesów odnoszący się do zarządzania oraz nadzoru nad spółką, jak również kształtowania relacji pomiędzy jej wspólnikami. Jest drogowskazem dla działalności spółki wyznaczającym właściwe ramy jej aktywności biznesowej, praktyczne aspekty zarządzania, aż do złożonych procesów zapewniających efektywne osiągnięcie celów i realizację obranej strategii.

Gwarantowana stosowaniem dobrych praktyk ładu korporacyjnego transparentność działań oraz poszanowanie podstawowych zasad i oczekiwań wszystkich interesariuszy zapewnią solidny fundament do zbudowania przyszłości Państwa spółki.

Wspierając Klientów w obsłudze ładu korporacyjnego, specjaliści RSM Poland świadczą usługi:

  • Opiniowania umów i statutów spółek, analizy ewentualnych zmian i konsekwencji prawnych z nich wynikających;
  • Organizacji podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, umorzenia udziałów;
  • Organizacji sprzedaży udziałów/akcji i wystąpienia dotychczasowych lub dołączenia nowych wspólników do spółki;
  • Strukturyzowania procesów przekształcania, łączenia i likwidacji spółek;
  • Uzyskiwania certyfikatów i zaświadczeń wydawanych przez organy władzy publicznej, sądy, urzędy oraz instytucje, m.in. takich, jak zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL dla cudzoziemców, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, certyfikaty potwierdzające wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia itp.

Dostrzegamy i dostarczamy Klientom alternatywne rozwiązania, wskazując skutki prawne i podatkowe każdego z nich. Doświadczenie w pracy z Klientami zagranicznymi pozwala nam wskazać różnice, które mogą wynikać z funkcjonowania tych samych pojęć w różnych systemach prawnych oraz ograniczyć związane z tym ryzyko. Zlecając obsługę ładu korporacyjnego RSM Poland, budują Państwo pozycję spółki jako wiarygodnego i rzetelnego przedsiębiorstwa efektywnie zmierzającego do osiągania celów biznesowych.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych