Poland
Języki

Usługi

Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/strategia-podatkowa.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/strategia-podatkowa_0.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-08/strategia-podatkowa.png

Co wchodzi w zakres informacji o strategii podatkowej? I kogo dotyczą związane z nią obowiązki wynikające z przepisów podatkowych? Prowadząc działalność gospodarczą zadbaj o transparentność podatkową swojej firmy i skorzystaj ze wsparcia doradców podatkowych RSM Poland, aby poprawnie wypełnić narzucone przez polskie Ministerstwo Finansów obowiązki wobec organów skarbowych, a także uniknąć kary mogącej sięgać 250 tys. PLN.

 

Chcesz mieć pewność, że Twoje przedsiębiorstwo realizuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów podatkowych i działa w zgodzie z nowelizacją ustawy o CIT? Chcesz wiedzieć, który rok jako pierwszy został objęty obowiązkiem sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej? Potrzebujesz wsparcia w odpowiednim przygotowaniu i ujawnieniu informacji w wymaganym ustawą terminie?

Doradztwo podatkowe a informacja o realizacji strategii podatkowej: na czym polega pomoc ekspertów?

W ramach wsparcia w przygotowaniu sprawozdania z realizowanej strategii podatkowej:

 • Potwierdzimy obowiązek realizacji strategii podatkowej oraz obowiązek publikacji informacji podatkowych przez Twoją spółkę;
 • Przeanalizujemy procesy podatkowe oraz zbierzemy informacje i dane, które powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniu zawierającym wszystkie elementy strategii podatkowej;
 • Przygotujemy projekt strategii podatkowej oraz odbędziemy rozmowę z kadrą zarządzającą, aby omówić dane, które strategia podatkowa i jej publikacja będą zawierać, a także przedyskutować możliwość wykonania rekomendowanych przez RSM Poland działań;
 • Sporządzimy finalną wersję dokumentu oraz wesprzemy Twoje przedsiębiorstwo w prawidłowym opublikowaniu i złożeniu;
 • Przygotujemy zwięzłe podsumowanie naszych prac na potrzeby wewnętrzne Twojej firmy;
 • Wskażemy rekomendacje (np. proponując procedury zarządzania obowiązkami podatkowymi wymagające opracowania i wdrożenia) oraz ryzyka zidentyfikowane przy okazji prowadzenia naszych prac;
 • Będziemy na bieżąco monitorować praktykę organów podatkowych w zakresie zasad sporządzania i publikacji Sprawozdania na dany rok podatkowy oraz uwzględniać ją na bieżąco w ramach naszych prac, aby upewnić się, że realizacja strategii podatkowej przez podatnika będzie odbywać się bez przeszkód.Początek formularza

Co powinno znaleźć się w sprawozdaniu i jakie są kluczowe elementy strategii podatkowej?

Forma publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej nie została doprecyzowana, a polskie Ministerstwo Finansów nie opublikowało wzoru takiego dokumentu. Przepisy wskazują, że informacja o realizowanej strategii podatkowej musi uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej w Polsce działalności.

Z obowiązkowych elementów sprawozdania, które zostały wprost wskazane w ustawie o CIT, wymienić można:

 • informacje o stosowanych przez podatnika procedurach i procesach w zakresie prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych, a także o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 • informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym informacje o liczbie zaraportowanych schematów podatkowych),
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi (również posiadającymi rezydencje podatkową poza Polską) w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów (ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego),
 • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych,
 • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej,
 • informacje dotyczące dokonywania przez podatnika rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej: w jakim kierunku będą zmierzały przepisy? 

Choć przepisy dotyczące publikacji z realizacji strategii podatkowej są nowością w polskim porządku prawnym, to do podatników docierają informację o ich planowanych zmianach. W 2023 r. Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju transparentności podatkowej. 

Wstępne informacje wskazują, że podatnicy nie tylko będą zobowiązani do publikacji sprawozdania z tego, jak prezentuje się strategia podatkowa i jej realizacja, ale także sporządzenia dokumentu w kompleksowy sposób ją opisującego (dotychczas, sam dokument strategii podatkowej nie był obowiązkowy). Co więcej, polskie Ministerstwo Finansów sygnalizuje zmiany związane ze zwiększeniem transparentności podatników, co może oznaczać przeprowadzanie audytów w tym zakresie. 

Jakie będą skutki planowanych zmian?

Wstępny kierunek zmian przepisów wskazuje, że kwestia transparentności podatkowej będzie w najbliższym czasie jednym z istotniejszych obszarów zainteresowania największych podatników. Jeżeli polski ustawodawca nałoży na firmę obowiązek sporządzenia dokumentu strategii podatkowej, konieczne będzie jeszcze skrupulatniejsze analizowanie i sformalizowanie obowiązujących u podatnika procedur oraz funkcjonujących procesów podatkowych. 

Oznacza to, że podatnicy nie będą mogli poprzestać na podaniu jedynie podstawowych informacji, a sporządzone dokumenty będą musiały szczegółowo odzwierciedlać realizację funkcji podatkowych i będą zdecydowanie bardziej zindywidualizowane. Co więcej, jeżeli wdrożone zostanie upublicznianie wyników audytu transparentności podatkowej, to oprócz surowych sankcji finansowych, zlekceważenie obowiązujących przepisów może też spowodować istotne straty wizerunkowe firmy.  

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych