Poland
Języki

Usługi

Programy motywacyjne dla kadry zarządzającej

Programy motywacyjne dla kadry zarządzającej

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/programy-motywacyjne-kadry-zarzadzajacej.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/programy-motywacyjne-kadry-zarzadzajacej_0.png

Nowoczesne przedsiębiorstwa, dbające o efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, coraz częściej poszukują narzędzi, które jeszcze skuteczniej pozwolą związać ze sobą cele kadry zarządzającej oraz właścicieli. Dlatego też niejednokrotnie sięgają po narzędzia w postaci programu motywacyjnego.

 

Istota programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej

Program motywacyjny, obejmujący kluczowy personel w przedsiębiorstwie, polega na zaoferowaniu wybranym osobom dodatkowego uposażenia, którego wartość zależy od osiągnięcia z góry założonych przez spółkę celów ekonomicznych. Oferowane świadczenie może być zrealizowane pod postacią akcji, opcji na akcje lub w formie gotówkowej.

Cele, których osiągnięcie warunkuje nabycie praw do świadczenia, również mogą mieć różną postać. Może to być wzrost kursu akcji ponad założony poziom lub też osiągnięcie odpowiednich wartości przez kluczowe zmienne o charakterze finansowym (przychody ze sprzedaży, zysk, wskaźniki rentowności).

Dodatkowo, nabycie praw do uczestnictwa w programie może być również uzależnione od pozostania w stosunku zatrudnienia z przedsiębiorstwem przez określony czas. Dobór formy, w jakiej zrealizowane będzie świadczenie, oraz zmiennych warunkujących jego wysokość powinien zostać przeprowadzony indywidualnie, w oparciu o analizę sytuacji konkretnego podmiotu gospodarczego.

Etapy wdrażania programu motywacyjnego:

  • analiza potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa;
  • wstępne opracowanie programu motywacyjnego – prezentacja możliwych wariantów i ich skutków ekonomicznych;
  • wybór narzędzi oraz określenie parametrów – docelowa charakterystyka programu motywacyjnego;
  • wycena instrumentów przyznanych w ramach programu kluczowym pracownikom, określenie wysokości prawdopodobnych przyszłych wypłat w układzie zysk-ryzyko;
  • przygotowanie uchwał i regulaminów wprowadzających i regulujących funkcjonowanie programu motywacyjnego;
  • rozliczanie świadczeń wynikających z programu motywacyjnego i audyt wykonania programu.

Korzyści ze współpracy z RSM Poland

Opracowanie programu motywacyjnego we współpracy z ekspertami RSM Poland pozwala lepiej rozpoznać i zrealizować jego cele. Zaangażowanie specjalistów jest pomocne w dokonaniu świadomego wyboru rozwiązania optymalnego z punktu widzenia obciążeń (w tym podatkowych) ponoszonych przez przedsiębiorstwo i pracowników oraz przyczynia się do kreowania silnych bodźców motywujących do działania na rzecz wzrostu efektywności oraz wartości przedsiębiorstwa.

 

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych