Poland
Języki

Usługi

Ulga B+R dla branży IT

Ulga B+R dla branży IT

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ulga-br.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ulga-br_0.png

Ulga B+R to szansa na uzyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania określonych wydatków (kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Wydatki te pomniejszają dochód jako „zwykłe” koszty podatkowe, a po raz drugi pomniejszą podstawę opodatkowania służącą kalkulacji należnego podatku CIT lub PIT.

 

Przykładowo, podatnik, który poniósł wydatki na wynagrodzenia programistów prowadzących prace badawczo-rozwojowe może odliczyć je od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że za każde 100 zł wydane na wynagrodzenia podatnik uzyskuje dodatkową korzyść w wysokości 19 zł (oprócz standardowego rozpoznania tych wydatków jako koszty podatkowe).

Co istotne, ulga B+R nie wyklucza skorzystania z ulgi IP Box.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszą wydatki na ustawowo zdefiniowaną działalność badawczo-rozwojową.

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań.

Nasze doświadczenie wskazuje, że ulga B+R może zostać z sukcesem wdrożona u większości podmiotów działających w branży IT. Ustawodawca wskazał bowiem wprost, że działalnością badawczo-rozwojową są prace związane z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem dostępnej wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, jeżeli ich celem jest tworzenie zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Przejawem działalności B+R może być zarówno tworzenie zupełnie nowych produktów (nowego software’u), jak i ulepszanie istniejącego już oprogramowania, poprzez dodawanie do niego nowych funkcjonalności. Do takiej działalności można zaliczyć także wybrane projekty, w których konieczne jest dostosowywanie oprogramowania do indywidualnych wymagań klientów.

Sama działalność B+R nie musi zakończyć się sukcesem. Ulgą B+R można objąć bowiem np. działania w zakresie testowania nowych produktów, opracowywania prototypów, itp.

Sprawdź, jakie wydatki kwalifikują się do odliczenia

W ramach ulgi B+R można skorzystać z odliczenia tylko niektórych wydatków, określanych jako „koszty kwalifikowane”. Warunkiem ich odliczenia jest odpowiednie wyodrębnienie wydatków jako kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej podatnika.

Kluczowy dla branży IT jest fakt, że kosztami kwalifikowanymi mogą być wynagrodzenia osób faktycznie wykonujących prace badawczo-rozwojowe, takich jak programiści oraz osoby koordynujące ich prace. Dotyczy to kosztów wynagrodzenia (wypłacanego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz związanych z nimi składek. Obecnie nie ma jednak możliwości rozliczenia w ramach ulgi B+R wydatków związanych z osobami zatrudnionymi w ramach umów B2B.

Ponadto, za koszty kwalifikowane można uznać:

  • nabycie materiałów i surowców, sprzętu specjalistycznego związanego z działalnością B+R;
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową;
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;
  • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego, itp.;
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R (z wyłączeniem samochodów i budynków).

Jeszcze więcej korzyści dla Startupów i Centrów Badawczo-Rozwojowych

Przepisy o uldze B+R przewidują specjalne regulacje dla podmiotów rozpoczynających działalność. Jeżeli Startup w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od przysługującego za ten rok odliczenia ulgi, może liczyć na otrzymanie gotówkowego zwrotu ulgi B+R.

Ulga B+R jest szczególnie korzystna także dla podmiotów, które posiadają status Centrum Badawczo-Rozwojowego w rozumieniu odrębnych przepisów. Podmioty te mogą w niektórych przypadkach m.in. odliczyć od podstawy opodatkowania aż 150% kosztów kwalifikowanych.

Ulga B+R zadziała wstecz

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo nie skorzystało z ulgi B+R za wcześniejsze lata (ulga obowiązuje od 2016 roku) to nic straconego! Obowiązujące przepisy zasadniczo nie sprzeciwiają się rozliczeniu ulgi B+R poprzez korektę przeszłych rozliczeń.

Skorzystaj z ulgi B+R przy wsparciu ekspertów RSM Poland

Specjaliści RSM Poland posiadają praktyczne doświadczenie w doradztwie z zakresu ulgi B+R, ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji dla podmiotów działających w branży IT. Dzięki temu możemy zaoferować przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ulgi, obejmujące m.in.:

  • Weryfikację prowadzonej działalności w celu zidentyfikowania przejawów działalności badawczo-rozwojowej;
  • Określenie kosztów działalności B+R oraz pomoc w ich wyliczeniu;
  • Analizę dokumentacji uzasadniającej prawo do skorzystania z ulgi oraz wypełnienie pozostałych obowiązków formalnych (w tym odpowiedniego zewidencjonowania wydatków);
  • Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w celu maksymalnego zabezpieczenia bezpiecznego wdrożenia ulg B+R;
  • Przygotowanie korekty wstecznych rozliczeń podatkowych, w przypadku wdrożenia ulgi za zamknięte lata podatkowe.

Sprawdź, czy ulga B+R dotyczy Twojego przedsiębiorstwa. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów RSM Poland i odzyskaj część wydatków na działalność innowacyjną.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych