Poland
Języki

Usługi

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/wycena_przedsiebiorstwa.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/wycena_przedsiebiorstwa_0.png

Przedsiębiorcy w swojej codziennej pracy muszą podejmować liczne decyzje, zarówno te o charakterze czysto operacyjnym, jak i posiadające wymiar strategiczny. Ich działania podporządkowane są jednemu podstawowemu celowi – jest nim zwykle osiągnięcie sukcesu ekonomicznego kierowanego przez nich przedsiębiorstwa. Często zadawane jest pytanie, w jaki sposób należy mierzyć skalę osiągniętego przez firmę sukcesu. Powszechnie akceptowane podejście zakłada, że najlepszym miernikiem sukcesu przedsiębiorstwa jest jego wartość wyrażona w pieniądzu i określona w wiarygodny sposób. Należy jednak nadmienić, że wycena przedsiębiorstwa wykorzystywana jest nie tylko do celów informacyjnych i służących raportowaniu w zakresie kreowania jego wartości.

Wyceny przedsiębiorstw sporządza się również:

 • W celach transakcyjnych, aby dostarczyć potencjalnemu nabywcy i zbywającemu wiedzy o wartości przedsiębiorstwa, które ma stać się przedmiotem transakcji;
 • Dla ustalenia wartości przedmiotu zabezpieczenia dla zaciągniętych zobowiązań;
 • W celach weryfikacji informacji zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym podmiotu posiadającego udziały lub akcje (test na utratę wartości);
 • W przypadku dokonywania wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur innego podmiotu gospodarczego;
 • W sytuacji konfliktu pomiędzy wspólnikami. Najczęściej konflikty takie powstają na tle oskarżeń jednej strony o działanie na szkodę spółki lub też w związku z kwestionowaniem ceny zapłaconej w ramach przymusowego wykupu;
 • W celu weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa oraz dla ustalenia wysokości zabezpieczenia kredytu;
 • Dla ustalenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze inwestycyjne;
 • W związku z łączeniem lub podziałem przedsiębiorstw;
 • W związku z prowadzonym postępowaniem układowym, upadłościowym lub likwidacyjnym;
 • W związku z planowanym podwyższeniem kapitału lub umorzeniem akcji lub udziałów.

W wycenie przedsiębiorstw wykorzystuje się zwykle jedną lub kilka metod należących do jednej z czterech podstawowych grup:

 • Metody dochodowe – rolę głównych determinantów wartości przedsiębiorstwa przypisują one oczekiwanym przepływom finansowym oraz ryzyku ich wystąpienia;
 • Metody oparte na mnożnikach – wartość przedsiębiorstwa jest wprost proporcjonalna do wielkości kluczowych zmiennych o charakterze finansowym lub określających sprawność operacyjną firmy (zyski, liczba wyprodukowanych jednostek w danym okresie);
 • Metody majątkowe – wartość przedsiębiorstwa w tym podejściu jest określana przez wartość kontrolowanych aktywów pomniejszonych o zaciągnięte zobowiązania;
 • Metody opcji rzeczywistych – służą do wyceny przedsiębiorstw lub projektów inwestycyjnych cechujących się znaczną dyspersją możliwych wyników finansowych i pozwalających na wiarygodne określenie skali związanego z tym ryzyka.

Proces wyceny przedsiębiorstwa nie jest działaniem, które od początku do końca prowadzone jest według sztywno nakreślonego schematu. Zwykle cel samej wyceny, jak i cechy wycenianego przedsiębiorstwa determinują podejście do całego procesu, obejmujące dobór właściwych metod i narzędzi.

Eksperci RSM Poland dysponują bogatym doświadczeniem w zakresie przygotowania wyceny przedsiębiorstwa. Dotychczas zrealizowaliśmy ok. 100 kompleksowych zleceń tego typu. Wśród naszych Klientów są zarówno niewielkie przedsiębiorstwa rodzinne, jak i koncerny o międzynarodowym zasięgu. W ramach realizowanych wycen mieliśmy okazję dogłębnie poznać specyfikę spółek funkcjonujących w obrębie różnych branż, w tym również podmiotów mających międzynarodowy charakter.

 

broszura_wyceny_pl_rsm_poland.png

Pobierz broszurę Wycena wartości i modelowanie

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych