Poland
Języki

Usługi

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ulga-innovation-box-dla-it_3.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ulga-innovation-box-dla-it_4.png

Ulga na innowacyjność to preferencja umożliwiająca podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków, które zostały poniesione w ramach prac nad nowym produktem. Ulga znajdzie zastosowanie u podatników, którzy w ramach działalności badawczo-rozwojowej (B+R) wytworzyli nowy produkt i planują jego komercjalizację.

Preferencja dotyczy zatem uruchomienia procesu produkcji nowego produktu, nie zaś etapu związanego z jego opracowaniem bądź ulepszeniem.

 

Ulgi podatkowe na działalność innowacyjną pozwalają na odliczenie od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu oraz kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Ustawa zastrzega, że odpis nie może przekroczyć w roku podatkowym 10% dochodu osiągniętego z działalności operacyjnej. Preferencja dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego – niezależnie od formy prowadzenia działalności, wielkości obrotów, itp. W praktyce, będzie ona jednak dotyczyć najczęściej działalności przemysłowej i produkcji.

Jakiej działalności dotyczą nowe ulgi na innowacyjność?

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego zastosowania ulgi mają definicje określone w ustawie o CIT – tj. pojęcia „produktu”, „produkcji próbnej nowego produktu” oraz „wprowadzenia na rynek nowego produktu”.

Przez „produkt” ustawodawca rozumie produkt w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem usługi. Zatem produktem na gruncie przepisów dotyczących omawianej ulgi są wytworzone lub przetworzone przez jednostkę rzeczowe aktywa obrotowe zdatne do sprzedaży lub będące w toku produkcji. Pojęcie to obejmuje również półprodukty.

„Produkcją próbną nowego produktu” jest etap rozruchu technologicznego produkcji, który nie wymaga dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych i którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. Ten etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym procesem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Przez „wprowadzenie na rynek nowego” produktu ustawodawca rozumie z kolei działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji, która będzie służyć do uzyskania certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie do sprzedaży produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych.

Co stanowi koszty kwalifikowane?

Za koszty produkcji próbnej nowego produktu, które są podstawą do skorzystania z ulgi, ustawodawca uznaje:

 1. cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych, które są niezbędne do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu i zaliczane są do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych;
 2. wydatki na ulepszenie środka trwałego (z grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych), poniesione przez podatnika w celu dostosowania tego środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 3. koszty nabycia materiałów i surowców wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

 

Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu ustawodawca zalicza koszty:

 1. badań i ekspertyz oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE oraz znaku bezpieczeństwa. Oprócz tego przepisy uwzględniają tu także koszty uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów oraz oznakowań związanych z dopuszczeniem produktów do obrotu lub użytkowania. Wreszcie, zaliczyć do tej kategorii można też koszty opłat pobieranych w celu uzyskania, odnowienia lub przedłużenia powyższych dokumentów;
 2. badania cyklu życia produktu;
 3. systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

 

Odliczenie ulgi przysługuje podatnikowi, jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu (lub wprowadzenia na rynek nowego produktu):

 • zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który jest dokonywane odliczenie (zatem stosujemy tutaj metodę kasową), oraz
 • nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub odliczone od podstawy opodatkowania.

Ustawodawca przewidział szczególne zasady dla podmiotów korzystających ze wsparcia w ramach specjalnych stref ekonomicznych bądź Polskiej Strefy Inwestycji. W przypadku takich podmiotów prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do tych kosztów uzyskania przychodów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku. =

W przypadku poniesienia w danym roku podatkowym straty – bądź w przypadku, gdy wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń – odliczenia odpowiedniej kwoty kosztów podatnik będzie mógł dokonać w zeznaniach za sześć kolejno następujące po sobie lat podatkowych, następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał (lub miał prawo skorzystać) z odliczenia.

Jak doradcy podatkowi RSM Poland pomagają uzyskać odliczenie ulgi?

Specjaliści RSM Poland posiadają szerokie doświadczenie w przygotowywaniu strategii podatkowej, opinii podatkowych oraz świadczenia usług doradztwa podatkowego dla małych, średnich i dużych firm. Korzystając z naszej pomocy przy uzyskaniu ulgi na innowacyjną działalność mogą więc Państwo liczyć na kompleksowe podejście. W ramach naszej pomocy m.in.:

 • zweryfikujemy prowadzoną działalności i zidentyfikujemy przejawy działalności podlegające uldze;
 • określimy koszty kwalifikowane i pomożemy w ich kalkulacji;
 • przeanalizujemy dokumentację uzasadniającą prawo do skorzystania z ulgi oraz wypełnimy pozostałe obowiązki formalne;
 • wystąpimy do odpowiednich organów z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, aby maksymalnie zabezpieczyć proces wdrożenia ulgi.

Sprawdź, czy ulga na prototyp dotyczy Twojego przedsiębiorstwa. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów RSM Poland i odzyskaj część wydatków, które ponosisz na działalność innowacyjną.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych