Poland
Języki

Usługi

Stałe miejsce prowadzenia działalności (CIT, VAT)

Stałe miejsce prowadzenia działalności (CIT, VAT)

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/stale-miejsce-proadzenia-dzialalnosci.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/stale-miejsce-proadzenia-dzialalnosci_0.png

Prowadząc biznes w Polsce skorzystaj z ekspertyzy specjalisty, aby mieć pewność, że spełniasz wszystkie obowiązki podatkowe spoczywające na Twojej firmie

 

Czy zagraniczny podmiot może podlegać opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym (CIT lub PIT) i VAT? Tak – jeśli prowadzi w Polsce działalność o odpowiedniej skali i charakterze. Działając w naszym kraju (bądź współpracując z polskimi kontrahentami) koniecznie sprawdź, jaka jest definicja zakładu, a także poznaj szczególne obowiązki podatkowe, które mogą objąć zagraniczną firmę w Polsce.

Czym jest permanent establishment oraz fixed establishment i kiedy można mówić o powstaniu zakładu lub stałego miejsca działalności gospodarczej w Polsce?

Z jakim ryzykiem podatkowym wiąże się prowadzenie biznesu w Polsce? Odpowiedź na to pytanie jest bardziej złożona niż mogłoby się wydawać – w dużej mierze ze względu na polskie definicje zakładu oraz stałego miejsca działalności gospodarczej.

„Zakład” jest pojęciem używanym na gruncie podatków dochodowych (CIT/PIT) oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Powstanie zakładu nie wiąże się ze składaniem jakichkolwiek formalnych wniosków. Jest to raczej klasyfikacja stanu faktycznego, wskazująca na to, iż zagraniczny podmiot prowadzi w Polsce działalność o wystarczająco „stałym” charakterze, aby wymagać od niego zapłaty polskiego podatku dochodowego.

Zakład może przyjąć dwojaką formę:

  • Zakład „fizyczny” powstaje, gdy podmiot dysponuje określonym miejscem oraz technicznymi zasobami, pozwalającymi na prowadzenie w danym miejscu działalności. W tej formie zakład może stanowić np. biuro, placówka, magazyn lub plac budowy.
  • Druga forma zakładu może powstać na skutek współpracy z „zależnym przedstawicielem”. Pod pojęciem tym kryje się osoba fizyczna lub spółka działająca w Polsce w imieniu zagranicznego podmiotu. Zakładem może być więc np. przedstawiciel handlowy.

Jeśli zagraniczna firma działa w sposób, który powoduje powstanie „zakładu” w Polsce, to zyski przedsiębiorstwa osiągnięte za jego pośrednictwem podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym.

Taka działalność wiąże się zatem z koniecznością zapłaty polskiego CIT/PIT (w tym zaliczek miesięcznych) oraz dopełniania określonych formalności – np. składania rocznych deklaracji, prowadzenia odpowiedniej ewidencji podatkowej. Jeśli przedsiębiorca nie spełni tych wymogów, ryzykuje koniecznością zapłaty zaległych podatków wraz z odsetkami, a także pociągnięciem do odpowiedzialności karno-skarbowej.

 W razie powstania „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” należy się liczyć z daleko idącymi konsekwencjami w zakresie VAT

Posiadanie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” na gruncie podatku VAT nie jest tożsame z posiadaniem „zakładu”. Permament establishment oraz fixed establishment dla celów polskiego podatku dochodowego są zupełnie odrębnymi pojęciami.

Dla ukonstytuowania się „stałego miejsca” dla celów VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  • utrzymywanie danego miejsca przez odpowiedni czas (spełniając kryterium stałości),
  • posiadanie w tym miejscu zasobów technicznych oraz odpowiedniego personelu,
  • zdolność do wykorzystywania usług na potrzeby działalności stałego miejsca lub też wykorzystywanie tego miejsca dla świadczenia usług.

Co istotne, wskazane zasoby niekoniecznie muszą stanowić własność zagranicznego podatnika – w praktyce mogą należeć do polskiego kontrahenta (usługodawcy), z którym zagraniczny podmiot blisko współpracuje.

„Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” powoduje wiele konsekwencji podatkowych. Jego istnienie jest kluczowe przy rozstrzyganiu, gdzie i w jaki sposób usługi wykonywane przez zagraniczny podmiot (oraz świadczone na jego rzecz) powinny być opodatkowane na gruncie VAT. Co więcej, „stałe miejsce” dla celów VAT rzutuje bezpośrednio na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez polskich kontrahentów.

Jakie są konsekwencje niewywiązania się z obowiązków podatkowych w Polsce?

Niezidentyfikowanie z wyprzedzeniem faktu posiadania „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” – lub też błędne przyjęcie, że takie „stałe miejsce” faktycznie w Polsce istnieje – może skutkować koniecznością zapłaty zaległego VAT, kwestionowaniem prawa do odliczenia VAT, a także sankcjami karno-skarbowymi.

Negatywne konsekwencje mogą dotknąć też polskich kontrahentów zagranicznego podmiotu (z uwagi na błędne opodatkowanie transakcji z ich udziałem), co może wpłynąć na wzajemne relacje biznesowe.

Skorzystaj ze wsparcia ekspertów RSM Poland

Specjaliści RSM Poland mają praktyczne doświadczenie w doradztwie dotyczącym ryzyka powstania „zakładu” dla celów CIT oraz „stałego miejsca” dla celów VAT. Dzięki temu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie, obejmujące analizę Państwa działalności pod kątem spełniania warunków powstania „zakładu” i „stałego miejsca”, a także wspólnie zaplanować działania mające na celu minimalizację zidentyfikowanych ryzyk.

Ponadto, jeżeli charakter działalności prowadzonej w Polsce skutkuje nałożeniem określonych obowiązków, oferujemy kompleksowe wsparcie w ich prawidłowym wypełnieniu w ramach usług CIT i VAT compliance.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych