RSM Poland
Języki

Języki

Polski Ład pozwoli porozumieć się inwestorom z fiskusem?

Czas czytania: 3 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest porozumienie inwestycyjne i w jakim celu ma być zawierane,
  • kogo dotyczyć będą przepisy o porozumieniu inwestycyjnym,
  • jakie będą warunki oraz koszty zawierania porozumień inwestycyjnych,
  • czy porozumienia inwestycyjne na pewno będą stanowić stałe zabezpieczenie dla inwestorów.

Katarzyna SADOWSKA
Tax Supervisor w RSM Poland

Emilia KOWALCZYS
Senior Tax Assistant w RSM Poland

Przedsiębiorcy, którzy przygotowują się do rozpoczęcia inwestycji w Polsce, stają przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest określenie wszystkich skutków podatkowych planowanych działań – między innymi na gruncie podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, czy też cła. Obecnie nie jest to proste i wymaga złożenia wielu dokumentów, takich jak wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, czy też wiążących informacji stawkowych. Remedium na to ma być proponowane przez Polski Ład narzędzie w postaci porozumienia inwestycyjnego.

Porozumienie inwestycyjne – najważniejsze założenia

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, celem wprowadzenia nowego rozwiązania jest zniesienie barier inwestycyjnych obecnie występujących w Polsce. Ma się to odbyć poprzez umożliwienie inwestorom określenia ex ante wszystkich skutków podatkowych planowanej inwestycji, w tym także sposobu prawidłowego wykonywania przez nich praw i obowiązków podatkowych związanych z tą inwestycją. Wiceminister finansów określił porozumienie inwestycyjne mianem „listu żelaznego”, który zagwarantuje przedsiębiorcy najwyższy poziom ochrony.

Porozumienie inwestycyjne ma być wiążącą umową – zawieraną z inicjatywy i na wniosek inwestora z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych – dotyczącą skutków podatkowych danej inwestycji. Proponowane rozwiązanie porozumienie ma zatem umożliwić inwestorowi określenie skutków podatkowych planowanej inwestycji, w tym sposobu prawidłowego wykonywania przezeń praw i obowiązków podatkowych z nią związanych.

Umowa ta ma mieć charakter kompleksowy i obejmować swoim zakresem interpretację indywidualną, a także stanowić ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), opinii zabezpieczającej oraz uprzedniego porozumienia cenowego. 

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Do kogo są skierowane nowe, wprowadzane przez Polski Ład przepisy?

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego będą mogli złożyć inwestorzy, którzy planują rozpocząć lub rozpoczęli inwestycję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co istotne, inwestorem może być zarówno podmiot polski, jak i zagraniczny. Definicja inwestycji została zawarta w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, przy czym projekt nowelizacji zawiera dodatkowo kryterium wartościowe, zgodnie z którym przedmiotem porozumienia inwestycyjnego może być  inwestycja o wartości co najmniej 50 mln zł – przy czym w ciągu pierwszych 3 lat obowiązywania programu próg ten będzie podwyższony do 100 mln zł. 

Obowiązki podatnika i koszty porozumienia inwestycyjnego

Inwestorzy chcący skorzystać z możliwości zawarcia porozumienia inwestycyjnego będą musieli liczyć się z niemałymi wydatkami: już samo złożenie wniosku podlegać będzie opłacie wstępnej, wynoszącej 50 000 zł od każdego inwestora składającego wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego. Kolejny etap, czyli  zawarcie porozumienia inwestycyjnego, będzie zaś podlegać opłacie głównej, w wysokości określonej w porozumieniu, nie niższej jednak niż 100 000 zł i nie wyższej niż 500 000 zł. Wysokość opłaty głównej będzie uzależniona od zakresu i złożoności porozumienia inwestycyjnego. Płatności będzie trzeba dokonać w terminie 30 dni odpowiednio od daty złożenia wniosku lub zawarcia porozumienia. Obie opłaty stanowić będą dochód budżetu państwa.

Jak stałe będzie porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne, jak każdą umowę, będzie można zmienić lub wypowiedzieć. Przykładowo, minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł złożyć wniosek o zmianę lub wypowiedzieć zawarte porozumienie w przypadku stwierdzenia jego nieprawidłowości, uwzględniając w szczególności m.in. orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli po podpisaniu porozumienia inwestycyjnego linia orzecznicza TSUE lub NSA w zakresie objętym porozumieniem ulegnie zmianie (co nie jest wcale rzadko występującą okolicznością), organ podatkowy będzie miał prawo zdecydować o zmianie lub wypowiedzeniu porozumienia inwestycyjnego.

W konsekwencji, przestanie ono obowiązywać lub ulegnie zmianie, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres, na jaki zostało zawarte.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się