Poland
Języki

Blog

Ewidencja VAT a JPK

19 maja 2016

Ewidencja VAT a JPK

Ewidencja VAT wysyłana na bieżąco w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego

 

Sejm RP uchwalił w piątek 13 maja 2016 r. ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą m.in. obowiązek automatycznego, comiesięcznego przesyłania informacji o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 – t.j. z późn. zm.). Wysyłka odbywać się ma w ramach struktur logicznych Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej także: JPK), a więc dotyczyć będzie podmiotów prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Zmiana została zaproponowana podczas prac sejmowej podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego nad nowelizacją ustawy - Ordynacja podatkowa, mającą na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i przyjęta przez sejmową Komisję Finansów Publicznych (druk 464).

O samej koncepcji Jednolitego Pliku Kontrolnego pisaliśmy w naszych publikacjach już dwukrotnie (Tax Alert 2/2016, Tax Alert 8/2016). Idea JPK sprowadza się do przekazywania przez podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej, na ich żądanie, ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie elektronicznej według określonej struktury logicznej. Finalne (jak na razie) wersje struktur logicznych JPK dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładkach Administracji Podatkowej oraz Kontroli Skarbowej (link).

W myśl przepisów ustawy zmieniającej, której projekt uchwalony został 13 maja br., wysoce prawdopodobne jest natomiast, że od 1 lipca 2016 roku, podmioty prowadzące księgi podatkowe w formacie elektronicznym będą miały dodatkowo obowiązek automatycznego przesyłania za okresy miesięczne informacji o prowadzonej ewidencji VAT. Należy przyjąć, że ustawodawca posługując się sformułowaniem „informacja o prowadzonej ewidencji VAT” miał na myśli dane zawarte w tej ewidencji, a nie samą informację o jej prowadzeniu. Terminem na jej przesyłanie ma być 25. dzień miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, za który informacja jest przesyłana.

Tak jak w przypadku przepisów dotyczących przesyłania organom podatkowym i organom kontroli skarbowej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie, tak i w przypadku przepisów dotyczących automatycznego, comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT, ustawodawca przewidział okresy przejściowe dla kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 t.j. z późn. zm.). W okresach tych przedsiębiorcy ci będą mieli jedynie możliwość, ale nie obowiązek, przekazywania informacji o ewidencji VAT w formie elektronicznej według struktur logicznych JPK. Okresy te, w zależności od danej kategorii przedsiębiorcy, różnią się jednak nieco od tych przyjętych dla JPK.

 

Kategoria przedsiębiorcy

Okres przejściowy:

Termin przesłania (po wejściu w życie przepisów,

tj. po 1 lipca 2016 r.):

JPK

Ewidencja VAT w ramach JPK

JPK

Ewidencja VAT

w ramach JPK

Duży

-

-

na żądanie

pierwsza informacja do 25.08.2016 r.

(za lipiec 2016 r.)

Mały i średni

1.07.2016 – 30.06.2018

1.07.2016 – 31.12.2016

na żądanie

pierwsza informacja do 25.02.2017 r.

(za styczeń 2017 r.)

Mikro

1.07.2016 – 30.06.2018*

1.07.2016 – 31.12.2017

na żądanie

pierwsza informacja do 25.02.2018 r.

(za styczeń 2018 r.)

 

* ustawodawca doprecyzował, że podmioty te, tak jak mali i średni przedsiębiorcy, zobowiązane będą do przekazywania na żądanie ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w określonej strukturze logicznej dopiero od 1 lipca 2018 r.

 

Powyższe oznacza, że duzi przedsiębiorcy pierwszą ewidencję VAT zobowiązani będą przesłać już do 25 sierpnia 2016 r. Natomiast mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą musieli dokonać aktualizacji wykorzystywanego systemu księgowego i przystosować go do wymagań struktury logicznej JPK znacznie szybciej, niż zostało to pierwotnie założone w przepisach wprowadzających Jednolity Plik Kontrolny.

Ponadto należy podkreślić, że do tej pory nie zostało jeszcze wydane rozporządzenie Ministra Finansów mające regulować techniczne aspekty związane z przekazywaniem danych w ramach JPK, tj. sposób ich przesyłania oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter