RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 43

Tax Alert 17/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
W wyroku z 10 kwietnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. I FSK 359/12 orzekł, że podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek od towarów i usług, jeśli podatek ten nie został wykazany wcześniej w deklaracji z powodu świadomego działania pracownika, który fałszował przedmiotowe faktury. Dla Sądu nieistotny był fakt braku upoważnienia pracownika przez pracodawcę i działanie pracownika bez porozumienia z pracodawcą (podatnikiem) w zakresie wystawienia tzw. pustych faktur.

Tax Alert 26/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
W dniu 25 listopada 2013 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521) dotyczącą możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez podatnika na artykuły żywnościowe, a także na usługi restauracyjne. W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze tezy płynące z tego rozstrzygnięcia, a także wskazać ich znaczenie dla prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Tax Alert 3/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
W dniu 17 stycznia 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie spółki BGŻ Leasing sp. z o.o. (sprawa o sygn. C-224/11) dotyczący refakturowania usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). TSUE orzekł, że zasadniczo usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku VAT. Natomiast to sąd krajowy, powinien ustalić, czy w danych okolicznościach usługi te mogą być traktowane jako stanowiące jedną usługę.

Tax Alert 12/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Obowiązujące od początku 2013 roku przepisy w zakresie konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nie dokonania płatności w określonym terminie, od samego początku budziły wiele wątpliwości i kontrowersji. W poniższym alercie chcielibyśmy przedstawić Państwu te sytuacje, które zdaniem pierwszych interpretacji nie rodzą obowiązku wykluczenia z kosztów podatkowych nieuregulowanych faktur, rachunków czy też zobowiązań wynikających z innych dokumentów.

Tax Alert 21/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wejście w życie z dniem 1 lipca 2013 roku zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) dotyczącego wypłaty przez polskie spółki oraz położone na terytorium Polski zakłady zagranicznych spółek, odsetek i należności licencyjnych na rzecz spółek z innych krajów UE/EOG. Tym samym zakończył się długi okres przejściowy i w końcu doczekaliśmy się pełnej implementacji tzw. Dyrektywy odsetkowej.

Tax Alert 7/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Dnia 13 lutego 2013 r. w Warszawie podpisana została Konwencja pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: Nowa Konwencja). Do wejścia w życie Konwencja wymaga jeszcze uchwalenia aktów ratyfikacyjnych państw sygnatariuszy. Jak podkreślił wiceminister finansów Maciej Grabowski planuje się, że nowa umowa podatkowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014.

Tax Alert 16/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., wprowadziła w art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Tax Alert 25/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Poniższy alert przedstawia najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące okresu ważności certyfikatu rezydencji. Wyrok ukazał się w dniu 4 września 2013 r. (sygn. II FSK 2579/11 oraz II FSK 2580/11).

Tax Alert 2/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Od 1 stycznia 2013 roku zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382) – dalej: Rozporządzenie. Zastąpiło ono obowiązujące do końca 2012 roku rozporządzenie określające czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 930). Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian, dlatego warto jest przyjrzeć się im bliżej.

Tax Alert 11/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Zauważyliśmy, iż w związku z nowymi regulacjami w zakresie fakturowania wiele kontrowersji budzi kwestia wystawiania faktur pro-forma, które kwalifikowane są przez niektóre urzędy skarbowe jak standardowa faktura. Takie stanowisko nie znajduje jednak potwierdzenia w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, co w ostatnim czasie potwierdziło również Ministerstwo Finansów.

Strony