RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 44

Tax Alert 28/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Jak niemal co roku z pierwszym dniem stycznia podatnicy podatku od towarów i usług mogą spodziewać się zmian w ustawie o VAT (dalej: UPTU). Od początku 2014 roku w przepisach UPTU można będzie znaleźć m.in. po raz pierwszy definicję tradycyjnej faktury oraz faktury elektronicznej, znowelizowaną listę zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, a także nowy sposób obliczania obrotu w przypadku proporcji. Szereg tych zmian był już tematem naszego październikowego Tax Alertu 24/2013, dlatego też w poniższej publikacji chcielibyśmy przestawić Państwu jedynie te zmiany w podatku od towarów i usług, które w naszej opinii są najbardziej istotne i mogą powodować pewne problemy w Państwa rozliczeniach podatkowych.

Tax Alert 5/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: UPTU), które zgodnie z Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35) wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Tax Alert 14/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Chcielibyśmy przedstawić Państwu jedno z najnowszych orzeczeń TSUE dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zawierającej błędy formalne. TSUE w sprawie C-271/12 Petroma Transports doszedł do wniosku, że w przypadku, gdy wystawiono fakturę, która nie zawiera wszystkich danych określonych przez prawo krajowe, prawo do odliczenia VAT nie przysługuje. Nie jest to jednak równoznaczne z prawem do zwrotu już zapłaconego podatku VAT należnego przez usługodawcę.

Tax Alert 23/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
W dniu 9 października 2013 roku posłowie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego przyjęli, aby z projektowanej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym wykreślić przepisy, na podstawie których spółki komandytowe miały zostać podatnikami CIT od 2014 r. Poprawkę zgłosił jej wiceprzewodniczący – poseł Jakub Szulc. Komisja Finansów Publicznych 10 października 2013 roku zaaprobowała także ten pomysł.

Tax Alert 9/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
NSA w wyroku z dnia 6 grudnia 2012 r. o sygn. II FSK 709/11 stwierdził, że w konkretnym przypadku skarżącej spółki, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), przychodem jest określone w kontrakcie wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności, jak również wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tym samym wydatki uznane za elementy dodatkowego wynagrodzenia osoby zarządzającej spółką między innymi takie jak koszty, które spółka ponosi w związku z eksploatacją środków majątkowych udostępnionych zleceniobiorcom, tj. samochodów, komputerów i telefonów, stanowią przychody osoby zarządzającej w rozumieniu art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.

Tax Alert 18/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 czerwca 2013 r. (sygn. Akt II FSK 702/11) wydanym w poszerzonym siedmioosobowym składzie orzekł, że wydatki na obiady i kolacje z kontrahentami biznesowymi nie są kosztami reprezentacji i dlatego przedsiębiorcy mogą zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. Sąd podkreślił także, że każda ze spraw powinna być rozstrzygana indywidualnie i dlatego odmówił wydania uchwały, która mogła by zdefiniować koszty reprezentacji i wiązać inne składy sądów administracyjnych.

Tax Alert 27/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Poniżej przedstawiamy Państwu interpretację ogólną wydaną w dniu 8 listopada br. przez Ministra Finansów, dotyczącą możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów pełnej kwoty czynszu za najem samochodów osobowych (sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005).

Tax Alert 4/2013

1 stycznia 2014
Dnia 29 stycznia 2013 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej „Rozporządzenie”). W jednym dokumencie umieszczono przepisy dotyczące diet i zwrotu kosztów poniesionych w podróży służbowej zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Rozporządzenie przede wszystkim systematyzuje dotychczasowe regulacje, ale także zawiera kilka nowych rozwiązań. Poniżej przedstawione zostaną zasadnicze zmiany, które wejdą w życie już w tym roku. Warto także zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych diety, a także inne należności przysługujące pracownikom odbywającym podróże służbowe, są zwolnione z opodatkowania do wysokości określonej w Rozporządzeniu. Co za tym idzie od nowych stawek diet i zasad rozliczania podróży służbowej będzie zależeć wysokość zwolnienia podatkowego.

Tax Alert 13/2013

1 stycznia 2014
W wyroku z dnia 4 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. P 43/11 (zwany dalej: „TK”) orzekł, że art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jest niezgodny z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Na początku roku firma musi mieć więcej pieniędzy na VAT

17 grudnia 2013
Adam KOŁODZIEJCZYK
Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 17 grudnia 2013

Strony