Poland
Języki

Blog

Jak założyć spółkę z o.o.? Rejestracja spółki i rozpoczęcie biznesu w praktyce

4 marca 2024

Jak założyć spółkę z o.o.? Rejestracja spółki i rozpoczęcie biznesu w praktyce

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2024-03/rejestracja_spolki_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2024-03/zalozenie_spolki_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2024-03/rejestracja_spolki_z_o_o.png

Czas czytania: 4 minuty.

Z artykułu dowiesz się:
 • Jak założyć spółkę z o.o.?
 • Jak zarejestrować spółkę z o.o. w KRS?
 • Jakie są obowiązki spółki po jej założeniu i rejestracji w KRS?

 

Jak już wcześniej pisaliśmy, dzięki – między innymi – stosunkowo niewielkiemu formalizmowi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców spółką do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jak jednak ten „niewielki formalizm” wygląda w praktyce? Dla wszystkich zainteresowanych tym, jak wygląda zakładanie spółek z o.o. krok po kroku, przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych kwestii, o które należy zadbać, aby założyć oraz zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zachęcamy do lektury. 

Najważniejsze etapy zakładania spółki z o.o. 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć każdy podmiot prawa cywilnego – a więc zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka osobowa prawa handlowego, tj. spółka jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna). 

Wyjątkiem od tej reguły jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka spółka, zgodnie z art. 151 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nie może założyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z treścią przepisu art. 163 KSH, aby doszło do powstania spółki z o.o., wymagane jest wykonanie następujących czynności: 

 • zawarcie umowy spółki;
 • wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienie nadwyżki, z uwzględnieniem przepisu art. 158 § 1(1) KSH;
 • powołanie zarządu;
 • ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej – jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Usługi korporacyjne w RSM Poland

Skorzystaj z rozwiązań dopasowanych do Twoich wymagań i oczekiwań

Sprawdź szczegóły

Zawarcie umowy spółki z o.o. 

Założenie spółki przez Internet: jak działa System S24?

Utworzenie spółki poprzez System S24 to niewątpliwie szybsze i bardziej konkurencyjne rozwiązanie w porównaniu do tradycyjnej formy, czyli zawarcia umowy spółki przed notariuszem. System narzuca jednak z góry określoną treść umowy spółki. Oznacza to, że niemożliwe jest samodzielne ukształtowanie treści umowy spółki lub poddanie wzoru modyfikacjom według własnego uznania. 

W części edytowalnej formularza decydujemy, czy chcemy w umowie spółki uwzględnić informacje dotyczące: 

 • przyznania zastawnikowi i użytkownikowi udziałów prawa głosu,
 • możliwości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy,
 • ustanowienia rady nadzorczej,
 • określenia sposobu reprezentacji spółki (tutaj do wyboru mamy jedynie dwie możliwości: reprezentację jednoosobową, przez każdego z członków zarządu samodzielne, lub reprezentację łączną, polegającą na reprezentacji spółki przez dwóch członków zarządu łącznie albo przez członka zarządu łącznie z prokurentem),
 • możliwość wyłączenia art. 230 KSH, tj. wymogu zgody wspólników na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego spółki.

Dane takie jak: 

 • dane wspólników,
 • nazwa spółki,
 • siedziba spółki,
 • przedmiot działalności,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • liczba obejmowanych przez wspólników udziałów,
 • długość kadencji zarządu,
 • dane członków zarządu i ich funkcje, oraz
 • dzień kończący pierwszy rok obrotowy,

należy po prostu w Systemie uzupełnić. 

Jednym słowem pierwszym krokiem związanym z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez portal S24 jest podanie wymienionych wyżej danych i poczekanie, aż zostanie wygenerowana gotowa elektroniczna umowa spółki z o.o. 

Podpisanie umowy spółki odbywa się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, lub podpisu osobistego. 

Do zawarcia umowy spółki w systemie S24 dochodzi w momencie podpisania umowy przez wszystkich wspólników spółki. W przypadku podpisywania umowy przez poszczególnych wspólników w różnym czasie, umowa spółki zawarta jest z chwilą złożenia ostatniego podpisu. Wówczas powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (art. 161 § 1 KSH).

Odmiennie niż w przypadku spółki z o.o. założonej w formie aktu notarialnego, w spółce utworzonej za pomocą wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24 wspólnicy nie muszą pokryć wkładów na kapitał zakładowy spółki przed złożeniem wniosku rejestrowego, a może nastąpić to w terminie 7 dni od wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. 

Tradycyjna forma zakładania spółki

Najczęściej wybieranym przez wspólników sposobem założenia spółki z o.o. wciąż jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego przed notariuszem. 

Ta forma wymaga co prawda stawiennictwa wszystkich przyszłych wspólników spółki w tym samym miejscu i czasie, lecz pozwala na swobodne ukształtowanie zapisów aktu założycielskiego lub umowy spółki (w zależności od liczby wspólników). Co to oznacza w praktyce? To, że umowa spółki może być skonstruowana w sposób skutecznie dopełniający podstawowe wymogi przewidziane w kodeksie spółek handlowych i dzięki temu lepiej zabezpieczać interesy spółki oraz samych wspólników. 

Tworząc umowę spółki należy kierować się treścią przepisu art. 157 § 1 KSH, który wskazuje obligatoryjne (konieczne) elementy umowy spółki. Są nimi: 

 • firma (nazwa) i siedziba spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego (minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5.000 zł),
 • informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników (należy pamiętać, że wartość nominalna jednego udziału nie może wynosić mniej niż 50 zł),
 • czas trwania spółki – jeżeli jest oznaczony.

Do nieobligatoryjnych, acz istotnych postanowień umowy spółki, należą również takie, które regulują: 

 • możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki bez zmiany jej umowy (kluczowe jest tu wskazanie daty granicznej oraz maksymalnej kwoty podwyższenia),
 • możliwość umorzenia udziałów,
 • kwestie ewentualnych dopłat,
 • wypłatę dywidendy,
 • możliwość zbycia i zastawienia udziałów,
 • zwoływanie zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych,
 • określenie spraw rozpatrywanych na poszczególnych zgromadzeniach wspólników,
 • model reprezentacji,
 • kadencję członków zarządu, 
 • rozwiązanie spółki, czy
 • wskazanie roku obrotowego spółki. 

Zarówno w przypadku zawarcia umowy (aktu założycielskiego) spółki z o.o. w systemie S24, jak i jej sporządzenia w formie aktu notarialnego, w momencie zawiązania spółki powstaje spółka w organizacji. Taka spółka staje się podmiotem obrotu prawnego. Do pełnego powstania spółki z o.o. polskie prawo wymaga jednak jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Musi to nastąpić w ciągu 6 miesięcy od zawiązania umowy spółki – w przeciwnym razie spółka ulega rozwiązaniu z mocy prawa. 

Zalety i wady form utworzenia spółki

Podsumowując powyższe rozważania, zebraliśmy w tabeli najważniejsze różnice wynikające z założenia spółki w systemie S24 oraz przed notariuszem (w formie aktu notarialnego). 

Notariusz S24
Całkowita dowolność w kształtowaniu treści umowy spółki.  Ograniczona swoboda w kształtowaniu treści umowy spółki. 
Wymagane stawiennictwo wszystkich wspólników przyszłej spółki w tym samym miejscu i czasie (u notariusza).  Brak wymogu stawiennictwa wszystkich wspólników w tym samym miejscu i czasie.
Konieczność pokrycia kapitału zakładowego spółki przed złożeniem dokumentów do KRS. Brak możliwości konieczności pokrycia kapitału zakładowego w systemie S24. Pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić w terminie 7 dni od wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.
Dodatkowe koszty w postaci taksy notarialnej za sporządzenie umowy spółki.  Brak kosztów notarialnych. 
Brak konieczności samodzielnego opłacenia kosztów podatku od czynności cywilnoprawnej – odpowiednia sumę pobiera notariusz przy sporządzeniu aktu notarialnego. Konieczność samodzielnego opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnej.
Konieczność oczekiwania kilku tygodni na rejestrację w KRS.  Rejestracja w KRS następująca teoretycznie w ciągu 24 h (w praktyce mogąca zająć do kilku dni).

Rejestracja spółki w KRS

Od 1 lipca 2021 r. rejestracja podmiotów prawnych (oraz składanie wszelkich wniosków o zmiany ich danych) odbywa się wyłącznie elektronicznie, przy użyciu dedykowanej strony internetowej systemu Portalu Rejestrów Sądowych (dalej: PRS lub System). 

Treść samych wniosków nie uległa zmianie, została jedynie przeniesiona do Internetu. System działa bardzo intuicyjnie i przeprowadza wnioskodawcę przez proces krok po kroku, generując odpowiednie formularze do wypełnienia. Po wypełnieniu wszystkich koniecznych danych PRS umożliwia dołączenie załączników – oczywiście, w formie elektronicznej. Po uzupełnieniu wniosku o wpis (oraz dołączeniu wszystkich załączników) można poprosić System o weryfikację przygotowanego wniosku. Jeśli PRS zweryfikował nasz wniosek poprawnie, to możemy przejść do jego podpisania.

Zanim jednak przejdziemy do samego podpisywania, uwagi wymaga kwestia opłacenia wniosku. 

Zgodnie z ustawą o kosztach w sprawach cywilnych, opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS wynosi 500 zł. Do tego należy jeszcze doliczyć opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), w wysokości 100 zł. Zatem łączna opłata za rejestrację wyniesie 600 zł. Zgodnie z regulaminem funkcjonowania rejestru PRS, opłatę można wykonać poza Systemem (dołączając potwierdzenie opłaty) lub dokonać jej na etapie składania wniosku. Wówczas system pozwoli na dokonanie płatności elektronicznej. 

Wniosek o rejestrację spółki z o.o. zobowiązani są podpisać – w przypadku pierwszego zgłoszenia – wszyscy członkowie jej zarządu, niezależnie od modelu reprezentacji spółki. Podpis musi zostać złożony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP lub podpisu osobistego. 

System umożliwia również udostepnienie wniosku innemu użytkownikowi Rejestru PRS. W praktyce oznacza to, że kto inny może przygotować wniosek i udostępnić go osobom uprawnionym do podpisu z poziomu swojego konta. Wówczas wniosek będzie widoczny u tej osoby w formie możliwej do podpisu. Po podpisaniu wniosek wróci na konto osoby przygotowującej zgłoszenie i – kiedy będzie opatrzony wszystkimi podpisami – można będzie złożyć go w rejestrze. W ciągu paru minut od momentu wysłania dokumentów rejestrowych System wygeneruje złożony wniosek w pliku PDF, który będzie można podejrzeć w każdej chwili. 

Więcej informacji na temat praktycznych aspektów działania portalu PRS oraz składania w nim wniosków znajdziecie Państwo w naszym artykule.

Termin rozpatrzenia wniosku o rejestrację spółki w KRS zależy od wielu czynników, co uniemożliwia określenie dokładnego terminu dokonania wpisu. Uśredniony czas potrzebny na zapoznanie się sądu z wnioskiem (oraz wydanie postanowienia) to od około 4 do 5 tygodni – licząc od momentu złożenia wniosku w Systemie PRS. 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o rejestrację spółki w Systemie S24. Koszty takiego wniosku to 350,60 zł (250 zł za wpis do KRS, 100 zł za ogłoszenie w MSiG i opłata manipulacyjna operatora płatności w wysokości 0,60 zł). W tym przypadku rejestracja spółki teoretycznie powinna nastąpić w ciągu 24h, jednak w praktyce proces ten może trwać do kliku dni.

Zarejestrowanie spółki w KRS – o czym należy pamiętać?

Po zarejestrowaniu spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS należy pamiętać o kilku ważnych obowiązkach narzuconych prawem. Działania, które wymagają podjęcia, to: 

 • Rejestracja spółki w Urzędzie Skarbowym – co do zasady w ciągu 21 dni licząc od momentu zarejestrowania spółki w KRS (w przypadku płatników składek na ubezpieczenie społeczne termin na rejestrację wynosi 7 dni).
 • Rejestracja beneficjentów rzeczywistych spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – w ciągu 14 dni roboczych licząc od momentu zarejestrowania spółki w KRS.

Jak widać, wachlarz działań pozwalających na utworzenie spółki z o.o. jest duży, a czynność inicjującą powstanie spółki można niejako dostosować do indywidualnych potrzeb wspólników. Wszystko zależy od tego, ile czasu, środków i chęci przyszli wspólnicy chcą przeznaczyć na ten proces. Niemniej można pokusić się o stwierdzenie, że ustawodawca tworząc system S24 wyszedł niejako naprzeciw przedsiębiorcom, dla których, jak powszechnie wiadomo, czas jest bezcenny. 

W przypadku chęci szybkiego zarejestrowania spółki w KRS sugerowalibyśmy wybór S24, natomiast w sytuacji, gdy wspólnikom zależy na jak najpełniejszym zabezpieczeniu swoich interesów – w tym także przysługujących im praw i obowiązków, oraz na szczegółowym uregulowaniu funkcjonowania samej spółki – warto rozważyć sporządzenie umowy w tradycyjnej formie. 

Niezależnie od powyższego, przed przystąpieniem do utworzenia spółki rekomendujemy kontakt z doświadczonym doradcą, który wesprze Państwa wiedzą i doświadczeniem w należytym zaplanowaniu oraz przeprowadzaniu całego procesu. Ponadto będzie mieć na uwadze nie tylko samo założenie oraz rejestrację spółki, ale także jej późniejsze efektywne funkcjonowanie.


Jakich obowiązków musisz dopełnić po rejestracji spółki z o. o.? Instrukcja krok po kroku

Zarejestrowanie polskiej spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym to nie finał formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Co należy zrobić w pierwszych dniach i miesiącach po rejestracji spółki z o.o. w KRS? Co grozi za niedopełnienie przepisanych prawem obowiązków? Z jakich usług warto skorzystać po rejestracji spółki z o. o.? Aby ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce podpowiadamy, o czym należy pamiętać.

Krok pierwszy po założeniu spółki z o.o.: opłać podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

W Polsce zawarcie umowy spółki jest czynnością cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, co wynika z przepisu art. 1 ust. 1 lit. k Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 170 z późn. zm. – dalej jako „ustawa PCC”). 

Jeżeli umowa spółki z o.o. została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (platforma S24), wówczas, należy pamiętać o rozliczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych samodzielnie. 

Obowiązek zapłaty podatku ciąży na spółce (art. 5 pkt 9 PCC). Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego (art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy PCC), zaś stawka podatku wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy PCC). Podatek należy samodzielnie obliczyć i wpłacić w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki (art. 10 ust. 1 ustawy PCC), oraz złożyć deklarację PCC-3 do urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce siedziby spółki z o.o.). 

Jeśli umowa spółki z o.o. jest zawierana w formie tradycyjnej, w formie aktu notarialnego, to obowiązki związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem podatku od czynności cywilnoprawnych ciążą na notariuszu (art. 10 ust. 2 ustawy PCC). 

Krok drugi: załóż firmowy rachunek bankowy 

Wprawdzie nie ma przepisu, który wprost zobowiązuje polską spółkę z o.o. do posiadania rachunku bankowego, jednak istnieje wiele przepisów, które nakazują tym podmiotom dokonywanie rozliczeń z wykorzystaniem firmowego rachunku płatniczego. 

Przykładowo, zgodnie z przepisem art. 19 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.), rozliczenia bankowe są obowiązkowe, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz 
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. 

Nadto, rachunek bankowy będzie spółce z o.o. niezbędny w sytuacji ubiegania się o zwrot podatku VAT (czyli nadwyżki podatku naliczonego nad należnym). Wynika to z przepisu art. 87 ust. 1 zd. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa VAT”).

Krok trzeci: ustal i zgłoś beneficjenta rzeczywistego spółki do CRBR

Obowiązek ujawnienia beneficjentów rzeczywistych spółek z o.o. wynika z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.; dalej jako „ustawa AML”). 

Zgodnie z przepisem art. 60 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy AML, informacje do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy zgłosić w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisu (rejestracji) spółki w KRS. Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku spółki z o. o., osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia jest członek zarządu spółki. 

O tym, kim jest beneficjent rzeczywisty (i jak go zidentyfikować), pisaliśmy tutaj

Co istotne, niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest zagrożone karą pieniężną, która może wynieść nawet do 1 000 000 zł – co wynika z przepisu art. 153 ust. 1 ustawy AML.

Krok czwarty: przekaż dane uzupełniające do urzędu skarbowego

Obowiązek przekazywania danych uzupełniających wynika z przepisu art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 z późn. zm.). 

Zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających (deklaracja NIP-8) zawiera m.in. wykaz rachunków bankowych, dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz dane dotyczące poszczególnych wspólników. Spółka z o.o. musi złożyć deklarację NIP-8 do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS. W przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne (również deklarację NIP-8) – nie później jednak, niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. 

Jeśli spółka będzie zatrudniać pracowników – a zatem będzie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne – obowiązkowego zgłoszenia danych uzupełniających do naczelnika urzędu skarbowego spółka będzie musiała dokonać szybciej, bo w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika. Wynika to z przepisów art. 43 ust. 1, 3, 5b i 5 c Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.).

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego (lub jego aktualizacji) stanowi wykroczenie skarbowe, zagrożone karą grzywny, co wynika z art. 81 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 654 z późn. zm.; dalej jako: „KKS”).

Krok piąty: zarejestruj spółkę jako podatnika VAT

Rejestracja spółki jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jest, co do zasady, obowiązkowa w sytuacji, gdy spółka nie korzysta ze zwolnień, tj. gdy wartość jej sprzedaży przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwotę 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy VAT), albo gdy spółka sprzedaje określone grupy towarów i usług podlegające zwolnieniu z podatku (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT). 

Zgłoszenia spółki jako podatnika VAT należy dokonać do naczelnika urzędu skarbowego przed pierwszą czynnością polegającą opodatkowaniu (art. 96 ust. 1 ustawy VAT) na formularzu VAT-R. Ponadto, jeżeli spółka będzie dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w Unii Europejskiej, należy dodatkowo dokonać rejestracji spółki jako podatnika VAT UE (art. 97 ust. 1 ustawy VAT).

O tym, jak dokonać rejestracji spółki jako podatnika VAT i VAT-UE, pisaliśmy tutaj

Niedopełnienie obowiązku rejestracji dla celów VAT (w sytuacji, gdy wobec podatku jest przewidziany taki obowiązek), połączone z nieskładaniem deklaracji i nieuiszczeniem podatku, może zostać uznane za uchylanie się od opodatkowania, poprzez nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, co stanowi to przestępstwo skarbowe w rozumieniu art. 54 § 1 KKS.

Krok szósty: zadbaj o obsługę księgową 

Jako że tzw. „pełna księgowość” to najbardziej precyzyjny i rozbudowany model ewidencji, wymagający wiedzy fachowej i ciągłej zgodności ze zmieniającymi się przepisami, warto rozważyć skorzystanie z outsourcingu usług księgowych

Krok siódmy: zatwierdź i złóż dokumenty finansowe

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego przez spółkę z o.o. wynika z prowadzenia tzw. „pełnej rachunkowości”. 

Zanim dokumenty finansowe (w tym również roczne sprawozdanie finansowe) zostaną złożone w rejestrze sądowym, organ zatwierdzający (w przypadku spółki z o.o. – zgromadzenie wspólników) musi podjąć uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty – co wynika z przepisu art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.; dalej jako: „Ustawa o rachunkowości”).

Niedopełnienie obowiązku przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego jest obwarowane sankcjami. Na gruncie przepisu art. 80b KKS stanowi ono wykroczenie skarbowe, zagrożone karą grzywny. Na gruncie przepisu art. 79 pkt 1-3 Ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) stanowi to z kolei przestępstwo, zagrożone karą grzywny i ograniczenia wolności

Z kolei, niewywiązanie się z obowiązku zwołania przez zarząd zgromadzenia wspólników stanowi podstawę do nałożenia przez sąd rejestrowy na członków zarządu grzywny w kwocie do 20 000 zł – co wynika z przepisu art. 594 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; dalej jako „KSH”). 

Krok ósmy: rozważ stałą obsługę prawną i korporacyjną spółki 

Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne wymusza na wspólnikach spółki z o. o. liczne decyzje biznesowe związane – chociażby – ze zmianą treści umowy spółki, sprzedażą udziałów w spółce, czy zmianą składu osobowego zarządu spółki lub rady nadzorczej. Wszystkie te zdarzenia należy zgłaszać do Krajowego Rejestru Sądowego. Żeby uniknąć stresu i błędów w tym zakresie, warto rozważyć stałe (bądź doraźne) korzystanie z pomocy prawnej w zakresie doradztwa korporacyjnego

Podsumowując, poza rejestracją spółki z o.o. w KRS, przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w Polsce muszą dopełnić wielu dodatkowych obowiązków. Lista instytucji, do których trzeba się zgłosić, pozostaje relatywnie długa, a kary za niedopełnienie obowiązków potrafią być naprawdę dotkliwe. 

By mieć pewność, że cały proces przebiegnie prawidłowo i sprawnie, opłaca się skorzystać z fachowego wsparcia – nie tylko na etapie zawierania umowy spółki, ale także po jej rejestracji. 

Autor

Zuzanna Bródka
Corporate Advisory Senior
Hubert KĘDRACKI
Corporate Advisory Supervisor
Corporate Advisory Senior

Powiązane usługi

Newsletter