Poland
Języki

Blog

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli jawność ponad wszystko

30 października 2023

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli jawność ponad wszystko

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-11/modern-office-composition-with-businessman_hero_baner2.jpg

13 lipca 2018 r. zaczęła w Polsce obowiązywać ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późniejszymi zmianami, dalej „Ustawa”). Celem tej regulacji było pełne i prawidłowe wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Część przepisów Ustawy weszła w życie dopiero po 18 miesiącach od dnia jej ogłoszenia, tj. 13 października 2019 r., i znacząco wpłynęła na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.


 

PAMIĘTAJ!

Bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani rusz! Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został stworzony w formie systemu teleinformatycznego, więc każde zgłoszenie informacji odbywa się za pośrednictwem tego systemu i wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z modelem reprezentacji podmiotu zobowiązanego, ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców KRS. 


Zmiany wprowadzone Ustawą, a konkretniej rzecz ujmując – stworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR” lub „Rejestr”) było i jest niezwykle istotne z punktu widzenia codziennego funkcjonowania polskiego przedsiębiorcy. Rejestr niesie za sobą zarówno korzyści, jak i pewne uciążliwości.

Od 13 października 2019 r. dużo się zmieniło. Nie tylko z perspektywy obowiązujących przepisów, ale także pod kątem działania samego Rejestru, który nadal podlega ciągłym aktualizacjom i ulepszeniom.

Aktualnie wszystkie spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych), europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje (dalej „podmioty zobowiązane”) mają obowiązek rejestrować swoje dane oraz zgłaszać swoich beneficjentów rzeczywistych w Rejestrze CRBR w określonym ustawą terminie. 

Oto najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem Rejestru.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – praktyczne zastosowanie

Celem stworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych było zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, możliwość sprawdzania kontrahentów, ułatwienie weryfikacji struktur osób prawnych oraz gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek prawa handlowego. Od 13 października 2019 r. każdy zainteresowany może nieodpłatnie pobrać z Rejestru dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych swoich kontrahentów – a zatem przekonać się, kto naprawdę stoi za danym podmiotem.

Beneficjent rzeczywisty – kto to taki?  

Zgodnie z ogólną definicją wskazaną w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy, beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem (podmiotem) poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Identyfikując beneficjenta rzeczywistego, szukamy zatem zawsze osoby fizycznej stojącej na czele struktury kapitałowej danej grupy, która to osoba ma bezpośrednio lub pośrednio decydujący wpływ na podmiot zobowiązany. Często nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w podmiotach wielonarodowych, o złożonej strukturze kapitałowej. Ustawodawca oferuje nam zatem bardziej szczegółowe definicje, które co do zasady mają umożliwić nam szukanie aż do skutku (tj. aż do znalezienia właściwej osoby fizycznej).

W przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, za beneficjenta rzeczywistego uważa się w szczególności:

 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
 • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) [chodzi tutaj o uprawnienia jednostki dominującej sprawującej kontrolę nad jednostką zależną] lub
 • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W przypadku trustu za beneficjenta rzeczywistego uważa się:

 • założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej,
 • powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej,
 • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej,
 • beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej lub – w przypadku, gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 • inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Mamy prawa, ale mamy też oczywiście obowiązki

Weryfikacja danych kontrahenta w Rejestrze, wiąże się z tym, że każdy kontrahent (a więc przedsiębiorca) musi zgłosić przedmiotowe zmiany do Rejestru.

Kto składa?

Zgodnie z art. 58 Ustawy, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz aktualizacji danych już zamieszczonych w Rejestrze są zobowiązane poniżej wskazane podmioty:

 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • proste spółki akcyjne;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
 • spółki partnerskie;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • fundacje.

Co składa?

Zakres informacji podlegających zgłoszeniu obejmuje:

 1. dane identyfikacyjne podmiotów z art. 58 Ustawy:
 • nazwę firmy lub, w przypadku trustu, inne dane pozwalające zidentyfikować trust,
 • formę organizacyjną,
 • siedzibę lub, w przypadku trustu, miejsce zamieszkania lub siedzibę powiernika trustu lub osoby zajmującej stanowisko równoważne,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub, w przypadku trustu, nazwę właściwego rejestru wraz z numerem, o ile został wpisany do rejestru,
 • NIP.
 1. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego podmiotów z art. 58 Ustawy, z wyjątkiem trustów:
 • imię i nazwisko,
 • każde posiadane obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.
 1. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego trustu:
 • imię i nazwisko,
 • każde posiadane obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu,
 • w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte, informacje o grupie osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.

Kto odpowiada za zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR?

Zgłoszenia dokonuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu zobowiązanego zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym także prokurent spółki. Niestety aktualnie CRBR nadal nie dopuszcza możliwości złożenia wniosku przez indywidualnie powołanego do tego celu pełnomocnika.

Dokonując zgłoszenia, osoba uprawniona podaje też swoje dane w postaci:

 • imienia i nazwiska;
 • obywatelstwa;
 • państwa zamieszkania;
 • numeru PESEL albo daty urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL;
 • funkcji uprawniającej do dokonania zgłoszenia.

Wniosek, a de facto zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych, generuje nam Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych po wejściu na stronę internetową Rejestru i kliknięciu w zakładkę „Utwórz zgłoszenie”. Zanim System wygeneruje nam zgłoszenie musimy podać NIP podmiotu, formę organizacyjną oraz datę zdarzenia mającą wpływ na rejestrację lub aktualizację już zarejestrowanych danych. Wówczas następuję utworzenie zgłoszenia i powstaje możliwość wypełnienia interaktywnego formularza internetowego. To Rejestr wskazuje pola, które należy wypełnić, w zależności od zakresu podanych wcześniej informacji.  

Wnioski składane są w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Ministra Finansów, a następnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP i złożone za pomocą dedykowanej strony internetowej CRBR opublikowanej (udostępnionej) przez Ministerstwo Finansów. Zatem, aby spełnić ciążący obowiązek należy posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową oraz połączenie z Internetem. 

Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych składa się z następujących kroków:

 • wyświetlenie strony internetowej Ministerstwa Finansów (https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/),
 • podanie danych identyfikacyjnych podmiotu, o których pisaliśmy powyżej,
 • dokonanie wyboru daty zgłoszenia; data zgłoszenia powinna być tożsama z datą zdarzenia mającą wpływ na rejestrację spółki w CRBR lub aktualizację danych już zamieszczonych w Rejestrze, które uległy zmianie,
 • podanie danych beneficjenta rzeczywistego spółki,
 • podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia (tzw. reprezentanta podmiotu),
 • zaznaczenie klauzuli odpowiedzialności,
 • wyeksportowanie wypełnionego zgłoszenia,
 • elektroniczne podpisanie i wczytanie zgłoszenia w Rejestrze CRBR.

Terminy zgłoszenia danych do CRBR nierówne dla wszystkich – jak to było chronologicznie?

W pozycji uprzywilejowanej w zakresie terminów na dokonywanie zgłoszeń do CRBR znalazły się podmioty już wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Termin na dokonanie zgłoszenia danych identyfikacyjnych spółek oraz danych beneficjenta rzeczywistego w odniesieniu do spółek prawa handlowego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem wejścia w życie tych przepisów Ustawy – tj. przed 13 października 2019 r. – wynosił 6 miesięcy od tego dnia, a więc na dokonanie zgłoszenia w Rejestrze spółka miała czas do 13 kwietnia 2020 r.

Jednak z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 – termin na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym został przedłużony z 6 miesięcy do 9 miesięcy – tj. do 13 lipca 2020 r. Zatem wszystkie spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek partnerskich i spółek publicznych) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym przed 13 października 2019 r. miały czas na spełnienie ustawowego obowiązku do 13 lipca 2020 r. 

Spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS, fundacje oraz trusty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS przed 31 października 2021 r., ale jeszcze niezarejestrowane w Rejestrze CRBR, swój termin na dokonanie pierwszego zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych miały do 31 stycznia 2022 r.

Podmioty zobowiązane zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie od 13 października 2019 r. do 9 listopada 2022 r. były związane terminem 7 dni roboczych na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych w Rejestrze CRBR

Jak się okazało w trakcie funkcjonowania Rejestru, terminy na dokonanie rejestracji i aktualizacji danych były zbyt krótkie, by przedsiębiorcy mogli im sprostać w praktyce. 

W związku z tym, wchodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Ustawodawca wydłużył termin rejestracji beneficjentów rzeczywistych z 7 na 14 dni roboczych ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zmieniająca m.in. przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu, która weszła w życie 10 listopada 2022 r. 

W świetle Ustawy, spółki, które dokonały już zgłoszenia w Rejestrze, będą również zobligowane do aktualizacji zadeklarowanych danych w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany w terminie 14 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Marchewka i bat. Jakie są sankcje za brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego?

Zarówno złożenie wniosku o wpis do Rejestru, jak i uzyskanie z niego danych jest bezpłatne. Jednak prócz marchewki w postaci korzyści płynących z transparentności i jawności struktur korporacyjnych kontrahentów, nad zarządami spółek wisi też w powietrzu bat. Sankcją za zgłoszenie informacji wymaganych Ustawą w CRBR po terminie, jest kara pieniężna w wysokości do 1 mln PLN.

Wniosek do Rejestru składany jest pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zatem wszystkie dane podawane w Rejestrze muszą być zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

Warta zauważenia jest również zmiana wprowadzona do Ustawy 31 października 2021 r. Od tej pory to beneficjent rzeczywisty ma obowiązek dostarczenia podmiotowi zobowiązanemu wszystkich informacji i dokumentów, jakie okażą się niezbędne do dokonania zgłoszenia czy aktualizacji danych już zgłoszonych w Rejestrze CRBR. 

Beneficjent rzeczywisty który nie spełni tego obowiązku (a w konsekwencji podmiot zobowiązany, który nie zgłosi lub nie zaktualizuje danych w przepisanym terminie lub też poda informacje niezgodne ze stanem faktycznym), podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 tysięcy PLN.

CRBR, a dane wrażliwe

Wyrokiem z 22 listopada 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE”), stwierdził, że art. 30 ust. 5 akapit pierwszy lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest nieważny. Co to oznacza w praktyce?

Powyższy przepis zakłada, że państwa członkowskie UE mają obowiązek zapewnić ogólny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych utworzonych na ich terytorium. Jednak zdaniem TSUE powszechny dostęp do takich informacji ingeruje w podstawowe prawo do poszanowania życia prywatnego, co gwarantuje art. 7 i 8 Karty Praw Podstawowych UE. 

Jeśli dostęp jest powszechny, publiczny i swobodny, to ryzyko nadużycia danych wrażliwych beneficjentów rzeczywistych ujawnionych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ich rozpowszechniania, nieprawidłowego wykorzystywania dla celów niezgodnych z prawem, czy dalszego przechowywania w rozumieniu nie tylko weryfikacyjnym, ale także biznesowym, jest bardzo wysokie. 

Z powyższych względów TSUE uznał również, że przepis art. 30 ust. 5 akapit pierwszy lit. c jest niezgodny z przepisami RODO. 

Czy wyrok TSUE wpłynie na funkcjonowanie Rejestru CRBR? Jest to wysoce prawdopodobne, jednak na ten moment polski ustawodawca nie podjął żadnych działań, które miałyby ograniczyć dostęp do informacji zgromadzonych w CRBR. Kierując się działaniami, jakie powzięły inne kraje członkowskie, być może w niedalekiej przyszłości powszechność Rejestru zostanie ograniczona jedynie do osób lub podmiotów, które wykażą uzasadniony interes prawny w ich uzyskaniu. 

Szósta Dyrektywa AML (AML6) – jakie dalsze zmiany niesie ze sobą przyszłość? 

Unia Europejska prężnie pracuje nad uchwaleniem kolejnej dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – tzw. 6 Dyrektywy AML. Aktualnie trwają negocjacje międzyinstytucjonalne. W kolejnym kroku Parlament Unii Europejskiej wyrazi swoje stanowisko na ten temat.  


Prace są jeszcze w toku. Nie do końca wiadomo, kiedy będziemy mogli zobaczyć ich końcowy efekt. Jednak już teraz wiemy jakie zmiany prawdopodobnie nas czekają. 

28 marca 2023 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych i Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, przyjęli swoje stanowisko w sprawie trzech projektów aktów prawnych dotyczących przepisów finansowania unijnej polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) – w tym między innymi w sprawie 6 Dyrektywy AML. Zmiany kształtują się następująco:

Centralne rejestry beneficjentów rzeczywistych 

Krajowe rejestry centralne beneficjentów rzeczywistych państw członkowskich mają być dostępne cyfrowo w języku urzędowym UE oraz w języku angielskim. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie rejestru będzie miał prawo zażądać od osób prawnych wszelkich informacji niezbędnych do identyfikacji i weryfikacji ich beneficjentów rzeczywistych. Te informacje w aktualnej wersji muszą być dostępne dla jednostek analityki finansowej, AMLA, właściwych organów, organów samoregulacji i podmiotów zobowiązanych. 

Brak wystarczającej liczby danych i ich niedokładność w procesie rejestracji może być powodem nałożenia sankcji. Przewiduje się również, że podmioty odpowiedzialne za rejestry centralne powinny mieć możliwość weryfikacji informacji zamieszczonych w rejestrze przy użyciu odpowiedniej technologii. 

Wyrok TSUE a dostęp do rejestrów 

Wracając jeszcze do wyroku TSUE, o którym pisaliśmy powyżej, europosłowie postanowili, że automatycznie dwuipółletni dostęp do rejestrów beneficjentów rzeczywistych (a także do połączonych rejestrów centralnych) otrzymają osoby mające uzasadniony interes, w tym dziennikarze, organizacje społeczne, instytucje szkolnictwa wyższego. 

Założeniem jest, że państwa członkowskie będą automatycznie odnawiać, cofać lub zawieszać dostęp do rejestrów w przypadku ich nadużycia. 

Zmniejszony próg procentowy identyfikacji beneficjentów rzeczywistych

Zgodnie z zaproponowanym przez europosłów stanowiskiem, beneficjenci rzeczywiści mają być identyfikowani już przez posiadanie 15% udziałów lub akcji, prawa głosu lub innego bezpośredniego lub pośredniego udziału własnościowego. 

Próg procentowy identyfikacji beneficjentów rzeczywistych miałby być jeszcze niższy, mianowicie 5%, w przypadku podmiotów narażonych na wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Gromadzenie informacji na temat dóbr luksusowych 

Założeniem przyjętego przez posłów Parlamentu Europejskiego stanowiska w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest także chęć gromadzenia przez państwa członkowskie informacji na temat własności towarów takich jak jachty, samoloty i samochody o wartości ponad 200 000 euro oraz dóbr przechowywanych w strefach wolnego handlu.


Zakładane zmiany są naprawdę daleko idące i mogą wiele zmienić w funkcjonowaniu samego Rejestru oraz identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, która przynajmniej z pozoru wydawać się może prostsza. Fakt, iż coraz więcej działań podejmowanych jest w celu jak najpełniejszego zabezpieczenia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wpływa na ogólną świadomość społeczną tej materii. 

Obecnie jednak rejestracja beneficjenta rzeczywistego w CRBR może spędzić niejednej osobie sen z powiek. Jest to bowiem kolejny na liście Ustawodawcy obowiązek, który musi zostać spełniony przez zwykłego obywatela coraz mniej przypominającego przedsiębiorcę, a coraz bardziej eksperta w dziedzinie prawa handlowego. Wierzymy jednak, że nasz artykuł przybliżył Państwu nieco temat i będzie pomocny w realizacji tego obowiązku.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu.

Autor

Zuzanna Bródka
Corporate Advisory Senior

Powiązane usługi

Newsletter