Poland
Języki

Blog

Zmiany w zakresie ulgi na działalność B+R

14 października 2016

Zmiany w zakresie ulgi na działalność B+R

 

6 października 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (dalej: „Nowelizacja”). Nowelizacja zakłada m.in. zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 361; ze zm.; dalej: „UPDOF”) oraz ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851; ze zm.; dalej: „UPDOP”) w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową, które miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ulga na działalność badawczo-rozwojową funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. Informacje o niej znajdziecie Państwo w naszym Tax Alercie z 12 stycznia 2016 r. – Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową.

 

Uzupełnienie wydatków uznanych za koszt kwalifikowany

Zgodnie z treścią Nowelizacji – art. 18d ust. 2 UPDOP, zawierający katalog kosztów kwalifikowanych (kosztów, które można odliczyć od podstawy opodatkowania), zostanie uzupełniony o pkt 5, zgodnie z którym kosztem kwalifikowanym będą również wydatki poniesione na uzyskanie patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

O analogiczną regulację uzupełniono UPDOF poprzez dodanie do art. 26e ust. 2 pkt 5.

Zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowanych

Nowelizacja zwiększa kwotę kosztów kwalifikowanych do 50% w przypadku podatników będących mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (dotychczas przepisy uprawniały do odliczenia 30% wydatków poniesionych na wynagrodzenia oraz 20% pozostałych kosztów kwalifikowanych wymienionych w przepisach).

W przypadku pozostałych podatników, zwiększono kwotę wydatków na wynagrodzenia pracowników do 50% (wcześniej wynosiła 30%), natomiast w odniesieniu do pozostałych kosztów kwalifikowanych stawka odliczenia wzrosła z 10% do 30% tych kosztów.

Przepisy o tej samej treści wprowadzono do UPDOP oraz UPDOF.

Wydłużenie okresu do odliczenia kosztów kwalifikowanych

Zmianie uległ również ust. 8 w art. 18d UPDOP oraz ust. 8 w art. 26e UPDOF. Wydłużony został czas na skorzystanie z ulgi w przypadku podatników, którzy ponieśli stratę za dany rok podatkowy lub wielkość ich dochodu była niższa niż kwota przysługujących im odliczeń. W takim przypadku odliczenia dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Zwrot gotówkowy dla nowo powstałych przedsiębiorstw

Alternatywą dla odliczenia kosztów kwalifikowanych jest zwrot gotówkowy dla nowo powstałych przedsiębiorców. W myśl art. 18da ust. 1 UPDOP podatnikom, którzy w roku rozpoczęcia działalności ponieśli stratę lub osiągnęli dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, przysługuje kwota stanowiąca 19% nieodliczonych kosztów kwalifikowanych. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców przepis stosuje się również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności.

Przepis nie ma natomiast zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni w ramach przekształceń, podziałów czy połączeń innych podmiotów.

W UPDOF dodano art. 26ea, zgodnie z treścią którego podatnikowi rozpoczynającemu działalność gospodarczą, który poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, przysługuje kwota stanowiąca 18% nieodliczonych kosztów kwalifikowanych – w przypadku, gdy podatnik rozlicza przychody według skali, albo kwota 19% nieodliczonych kosztów kwalifikowanych – w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem liniowym.

Prawo do zastosowania powyższego przysługuje również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli w tym roku podatnik jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Zgodnie z uregulowaniami obu ustaw, w przypadku postawienia podatnika w stan upadłości lub likwidacji przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który zostało złożone zeznanie, podatnik jest zobowiązany do zwrotu wykazanej kwoty.

Wyłączenie z przychodów przedmiotu wkładu niepieniężnego

Do katalogu wyłączeń z przychodów określonych w art. 12 ust. 4 UPDOP dodano pkt 23. Zgodnie z jego treścią do przychodów nie zalicza się nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący. Natomiast w UPDOF art. 17 uzupełniono o ust. 1e, zgodnie z którym nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący.

Zdaniem twórców ustawy dotychczas obowiązujące normy nie stanowiły wystarczającej zachęty do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Zmiany mają natomiast na celu wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, a w rezultacie przyspieszenie przemiany polskiej gospodarki i ucieczki z tzw. „pułapki średniego rozwoju”.

Polska, w ramach realizacji strategii „Europa 2020”, zobowiązała się do zwiększenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do poziomu 1,7% PKB w 2020 r. Z uzasadnienia do projektu uchwalonej ustawy wynika, że w skutek jej przyjęcia Polska nie zrealizuje postawionego celu. Biorąc pod uwagę przedmiotowy fakt oraz wypowiedzi obecnego rządu, należy w najbliższym czasie spodziewać się wprowadzenia kolejnych zachęt podatkowych dla sektora B+R.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter