Poland
Języki

Blog

Tax Alert 9/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 9/2013

Udostępnienie środków majątkowych zleceniodawcy dla menedżera przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – konsekwencje wyroku NSA z dnia 6 grudnia 2012 r. sygn II FSK 709/11

 

NSA w wyroku z dnia 6 grudnia 2012 r. o sygn. II FSK 709/11 stwierdził, że w konkretnym przypadku skarżącej spółki, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), przychodem jest określone w kontrakcie wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności, jak również wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tym samym wydatki uznane za elementy dodatkowego wynagrodzenia osoby zarządzającej spółką między innymi takie jak koszty, które spółka ponosi w związku z eksploatacją środków majątkowych udostępnionych zleceniobiorcom, tj. samochodów, komputerów i telefonów, stanowią przychody osoby zarządzającej w rozumieniu art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.

 

W pojawiających się w ostaniem czasie w mediach opiniach, na temat konsekwencji tego wyroku, niejednokrotnie prezentowane jest stanowisko, że może on spowodować uznawanie przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne samego faktu korzystania z cudzej własności, jako rodzącego przychód do opodatkowania, niezależnie od tego czy wiąże się to z jakimkolwiek realnym (osobistym) przysporzeniem po stronie korzystającego.

W naszej opinii wyrok NSA nie może być postrzegany jako zmieniający interpretację przepisu definiującego przychód w u.p.d.o.f. w tak szerokim zakresie. Jest on wydany w indywidualnej sprawie i tym samym nie stanowi obowiązującej wykładni prawa. Możliwe jest, tak jak niejednokrotnie bywało w orzecznictwie dotyczących prawa podatkowego, że w kolejnych orzeczeniach NSA przedstawi odmienną interpretację. Nie jest też pewne jakie decyzje będą podejmowały organy podatkowe i sądy administracyjne niższej instancji w podobnych sprawach. Wyrok ten dotyczy też stanu faktycznego, gdzie strony umowy same ustaliły ponoszenie kosztów eksploatacji sprzętu stanowiącego własność zleceniodawcy jako dodatkowe wynagrodzenie z umowy.

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów przesłało odpowiedź na pytanie Polskiej Agencji Prasowej, w której wyjaśniło, że majątek zlecającego używany przez menedżera tylko do celów służbowych nie może być uznany za nieodpłatne świadczenie, od którego zlecający powinien pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdaniem Ministerstwa Finansów udostępnienie menedżerowi sprzętu firmowego ma tylko zabezpieczyć realizację kontraktu menedżerskiego i jego zdaniem przychód z nieodpłatnych świadczeń powstanie dopiero wtedy, gdy menedżer wykorzysta ten sprzęt do celów osobistych. Wtedy też firma powinna pobrać zaliczki na podatek dochodowy.

Jednakże, biorąc pod uwagę, że przedstawiona odpowiedź nie jest ogólną interpretacją podatkową Ministerstwa Finansów i temat jest bardzo popularny, sugerujemy przeanalizowanie kontraktów menedżerskich, a także umów cywilnoprawnych pod względem ustalenia zapisów minimalizujących ryzyko uznania dodatkowych świadczeń jako wynagrodzenia zleceniobiorcy stanowiącego jego przychód.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową zachęcamy do kontaktu.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Piotrem Lissem:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter