Poland
Języki

Blog

Tax Alert 6/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 6/2013

Projektowane zmiany ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – projekt Ministerstwa Finansów z dnia 12 lutego 2013

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie Ministra Finansów dotyczącego nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych (dalej: ustawy CIT oraz PIT) opublikowanym w dniu 12 lutego 2013 roku.

 

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów zmiany te mają wejść w życie 1 stycznia 2014 roku. Oczywiście prosimy wziąć pod uwagę fakt, że projekt ten jest dopiero na początku ścieżki legislacyjnej i może jeszcze ulec bardzo poważnym modyfikacjom. Obecnie podlega on konsultacjom społecznym. W miarę prac nad projektem będziemy informować Państwa o zakresie zmian.

Wejście w życie przepisów ustawy zmieniającej ustawy o podatku dochodowym

Generalnie zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Jednakże zgodnie z przepisem dotyczącym podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2014 roku, do końca przyjętego roku podatkowego stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed zmianami.

Spółka komandytowa oraz spółka komandytowo – akcyjna podatnikiem CIT

Zgodnie z projektem rozszerzony został katalog podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych o spółkę komandytową oraz komandytowo-akcyjną. Po wprowadzeniu tych zmian spółki te przestaną być transparentne podatkowo, co oznacza, że będą opodatkowane na poziomie spółki oraz wspólników. Zgodnie z proponowanymi przepisami komplementariusz będzie uprawniony do odliczenia od podatku zapłaconego przez spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną podatku dochodowego w części przypadającej na wypłacany danemu komplementariuszowi zysk.

Niedostateczna kapitalizacja

Rozszerzono stosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji także na kapitałowe powiązania pośrednie. Zmianie ulegnie również definicja zadłużenia. Zgodnie z treścią projektu do przepisów odnośnie cienkiej kapitalizacji zaliczane będą nie tylko kredyty i pożyczki od podmiotów powiązanych, ale również inne zobowiązania pieniężne podatnika – czyli nie będą to tylko pożyczki, ale także inne niezapłacone długi, między innymi z tytułu dostaw towarów i usług.

Nowa metoda zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów

Wprowadzono możliwość wyboru przez podatnika, jako alternatywę do przepisów o cienkiej kapitalizacji, metody wyliczenia ograniczenia zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów. Metoda ta umożliwia bardziej realne dla danego podatnika powiązanie ograniczenia odliczania odsetek, jako kosztów uzyskania przychodów z wysokością wartości podatkowej aktywów oraz zyskiem operacyjnym podatnika ustalonym zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ceny transferowe oraz dokumentacja podatkowa

Proponowana zmiana art. 11 ustawy o CIT wprowadza do katalogu podmiotów powiązanych także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zostaje także rozszerzony obowiązek dokumentacyjny na transakcje takie jak umowy spółki nieposiadającej osobowości prawnej, umowy wspólnego przedsięwzięcia oraz umowy o podobnym charakterze, jeżeli łączna kwota wniesionych wkładów przekroczy próg 50 000 EUR (20 000 EUR w przypadku krajów stosujących szkodliwą konkurencję).

Obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegać również będą wewnętrzne przepływy pomiędzy podatnikiem a jego zagranicznym lub polskim oddziałem w zakresie dochodu podlegającego przypisaniu zakładowi.

Świadczenia w naturze i dywidendy rzeczowe

Zmiana w zakresie świadczeń w naturze jest konsekwencją dotychczasowego braku skutków podatkowych po stronie spółki z tytułu wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej lub dokonania świadczeń rzeczowych w wykonaniu zobowiązań pieniężnych.

W obecnym stanie prawnym spłata zadłużenia (np. pożyczki) w formie niepieniężnej (np. poprzez przekazanie środka trwałego) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym nawet, jeżeli wartość świadczenia rzeczowego przekracza wartość zobowiązania pieniężnego.

Nowelizacja ustawy wprowadza konieczność rozliczenia przychodu po stronie podatnika, który reguluje swoje zobowiązanie, przykładowo z tytułu zaciągniętego kredytu, poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego (traktowane będzie jak zwykła sprzedaż).

Zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych przez podmiot zagraniczny

W wyniku tej zmiany nie będą podlegały zwolnieniu dywidendy wypłacane przez spółki zagraniczne, jeżeli zgodnie z przepisami państwa źródła kwoty te nie podlegają opodatkowaniu tamtejszym podatkiem dochodowym poprzez odliczenie od podatku lub stanowiąc koszt uzyskania przychodu.

Dochód z udziału w zyskach osób prawnych

Zmianie zgodnie z projektem może także ulec zakres określonych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (opodatkowanych na równi z dywidendami) poprzez dodanie między innymi:

  • wartości niepodzielonych zysków przekształcanej spółki kapitałowej w spółkę osobową obejmującą również wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy;
  • przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach spółek osobowych będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych po stronie wspólnika.

Spółka europejska, spółdzielnia europejska oraz zakład zagraniczny wprowadzenie zasad ustalenia wartości początkowej środków trwałych.

Projekt zakłada wprowadzenie przepisów regulujących zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeniesionych przez spółkę i spółdzielnię europejską w związku ze zmianą siedziby a także przez przedsiębiorcę zagranicznego do zakładu w Polsce – wartość początkowa będzie ustalana biorąc pod uwagę dotychczas poniesione koszty nabycia w kraju będącym wcześniejszym miejscem prowadzenia działalności .

1% podatku dochodowego na jednostkę naukową

Podatnicy będą mieli możliwość zawnioskować o przekazanie 1 % podatku dochodowego na wybraną jednostkę naukową.

Sprawozdanie finansowe przesłane po terminie wykroczeniem skarbowym

Wprowadzono w ustawie Kodeks Karny Skarbowy czynu zagrożonego grzywną polegającego na nie przesłaniu w terminie sprawozdania finansowego do organu podatkowego.

Zmiany w ustawie o PIT

Projekt przewiduje zmiany tożsame ze zmianami w CIT między innymi dotyczące: dochodów z udziału w zyskach osób prawnych oraz przepisów o cenach transferowych. Zgodnie ze zmianami w zwolnieniach wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zostało bezpośrednio wyłączone z tego katalogu.

W załączeniu przesyłamy przewodnik po zmianach porównujący dotychczasowe brzmienie ustawy oraz planowane zmiany. Przewodnik ten będzie na bieżąco aktualizowany i wysyłany do Państwa.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Piotrem Lissem:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter