Poland
Języki

Blog

Jednolity Plik Kontrolny – od 1 lipca 2018 r. obowiązek dotyczący wszystkich przedsiębiorców

29 czerwca 2018

Jednolity Plik Kontrolny – od 1 lipca 2018 r. obowiązek dotyczący wszystkich przedsiębiorców

 

Od 1 lipca 2018 r. zagadnienie Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej jako: JPK) dotyczy już wszystkich podatników-przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie elektronicznej.

JPK to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi co miesiąc (dalej jako: JPK_VAT) lub na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej (dalej jako: pozostałe JPK). JPK stanowi element uszczelniania systemu podatkowego, którego głównym, acz nie jedynym celem jest usprawnienie działania organów podatkowych. Organy podatkowe mogą dzięki JPK szybciej przeprowadzić czynności sprawdzające i kontrolne, co z założenia ma przeciwdziałać takim zjawiskom, jak unikanie opodatkowania i wyłudzenia VAT oraz również usprawnić kontrole.

Zgodnie z art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137, poz. 926, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800, dalej jako: OP) podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywać je w całości lub w części oraz dowody księgowe drogą elektroniczną lub na informatycznym nośniku danych (przykładowo: pendrive, karta pamięci, płyta CD/DVD) w postaci JPK. JPK nie można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ministerstwo Finansów przygotowuje formaty przekazywania informacji oraz określa strukturę i budowę każdego JPK, w tym pola obowiązkowe i dodatkowe.

Obecnie wyróżniamy 7 wystandaryzowanych struktur JPK, które stanowią następujące pliki:

 • pliki wysyłane bez wezwania
  • JPK_VAT – ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
 • pliki wysyłane na żądanie organu podatkowego
  • JPK_KR – dane z ksiąg rachunkowych
  • JPK_WB – dane z wyciągów bankowych
  • JPK_MAG – ewidencja magazynowa
  • JPK_FA – ewidencja faktur VAT
  • JPK_PKPIR – dane z podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów dla podatników rozliczających się ryczałtem.
    
DORADZTWO PODATKOWE
Poprawne rozliczanie podatków jest gwarancją spokoju na wypadek kontroli podatkowej. Klientom zainteresowanym najwyższym standardem usług nasi doradcy podatkowi oferują wsparcie w formie bieżących porad, szczegółowych analiz, analiz transfer pricing, opinii podatkowych, audytów podatkowych.
Sprawdź szczegóły

Od chwili wprowadzenia JPK Ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) konsekwentnie rozszerzano zakres podmiotowy obowiązku przekazywania do organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych.

W chwili wejścia w życie tych przepisów w lipcu 2016 r. obowiązek przekazywania plików JPK_VAT każdego miesiąca oraz pozostałych JPK na żądane organu podatkowego dotyczył tylko dużych przedsiębiorców. W odniesieniu do pozostałych podatników przewidziano okresy przejściowe na wprowadzenie JPK w ich działalności.

Małe i średnie przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 stycznia 2017 r.

Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej jako JPK_VAT objął ostatecznie od 1 stycznia 2018 r. również mikroprzedsiębiorców.

Natomiast 1 lipca 2018 kończy się okres przejściowy na wdrożenie JPK na żądanie organu podatkowego dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorców. Organy podatkowe w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej mogą zażądać przekazania pozostałych struktur JPK już nie tylko od dużych, ale również od małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw.

  Typ przedsiębiorstwa

Rodzaj JPK

Moment wysyłki

Duże przedsiębiorstwo

Małe i średnie przedsiębiorstwo

Mikroprzedsiębiorstwo

 

 

zatrudnia powyżej 250 pracowników lub jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 mln euro obrotu (równowartość w złotych) lub suma aktywów w bilansie jest wyższa od 43 mln euro – w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych.

zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót jest niższy niż 50 mln euro obrotu (równowartość w złotych) lub suma aktywów w bilansie jest niższa od 43 mln euro – w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych i nie jest mikroprzedsiębiorcą

zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót jest niższy od 2 mln euro (równowartość w złotych) lub suma aktywów w bilansie jest niższa od 2 mln euro – w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych

JPK_VAT Bez wezwania – co miesiąc do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca* 1 lipca 2016 r. 1 stycznia 2017 r. 1 stycznia 2018 r.

Pozostałe:

JPK_KR
JPK_WB
JPK_MAG
JPK_FA
JPK_PKPIR
JPK_EWP

Na żądanie organu w terminie wskazanym przez organ (min. 3 dni) 1 lipca 2016 r. 1 lipca 2018 r. 1 lipca 2018 r.

* jeżeli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wysyłka ma nastąpić do pierwszego dnia roboczego.

W myśl art. 189 ust. 2 OP organ podatkowy określa termin dostarczenia określonych plików JPK w swoim żądaniu (wezwaniu). Podmiot kontrolowany będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie wymaganych plików. Zgodnie z broszurą informacyjną Ministerstwa Finansów dotyczącą pozostałych JPK termin ten w porozumieniu z organem można wydłużyć w uzasadnionych przypadkach, takich jak przykładowo duża ilość żądanych danych czy nieobecność osoby odpowiedzialnej. Nieuzasadniona odmowa dostarczenia JPK na wezwanie organu może wiązać się z karą porządkową w wysokości do 2 800 zł.

Niezłożenie JPK w terminie może także spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub nawet przestępstwo.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość grzywny ustalana z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy w 2018 roku może wynieść w przypadku wykroczenia pomiędzy 210 zł i 42 000 zł, natomiast w przypadku przestępstwa skarbowego od 700 zł do 20 160 000 zł.

Obowiązki związane z JPK stanowią przede wszystkim wyzwanie natury technicznej (a ściślej informatycznej), gdyż wymuszają dostosowanie dotychczasowych rozwiązań IT w taki sposób, aby możliwe było szybkie i zautomatyzowane generowanie plików JPK obejmujących przecież nie mały zakres danych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Przemysławem POWIERZĄ:

 

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter