RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 42

Tax Alert 25/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Poniższy alert przedstawia najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące okresu ważności certyfikatu rezydencji. Wyrok ukazał się w dniu 4 września 2013 r. (sygn. II FSK 2579/11 oraz II FSK 2580/11).

Tax Alert 2/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Od 1 stycznia 2013 roku zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382) – dalej: Rozporządzenie. Zastąpiło ono obowiązujące do końca 2012 roku rozporządzenie określające czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 930). Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian, dlatego warto jest przyjrzeć się im bliżej.

Tax Alert 11/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Zauważyliśmy, iż w związku z nowymi regulacjami w zakresie fakturowania wiele kontrowersji budzi kwestia wystawiania faktur pro-forma, które kwalifikowane są przez niektóre urzędy skarbowe jak standardowa faktura. Takie stanowisko nie znajduje jednak potwierdzenia w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, co w ostatnim czasie potwierdziło również Ministerstwo Finansów.

Tax Alert 20/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Ostatnimi czasy można zaobserwować zmianę nastawienia organów podatkowych, które pomimo składanych przez podatników prawidłowo wypełnionych zgłoszeń identyfikacyjnych, nie wydają potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub potwierdzenia rejestracji VAT, jeżeli stwierdzą, iż mają do czynienia z podatnikiem, który chce swoją siedzibę umieścić w tzw. biurze wirtualnym. Poniżej chcielibyśmy bliżej przedstawić Państwu ten problem i związane z nim konsekwencje.

Tax Alert 6/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie Ministra Finansów dotyczącego nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych (dalej: ustawy CIT oraz PIT) opublikowanym w dniu 12 lutego 2013 roku.

Tax Alert 15/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
W wyroku z dnia 17 maja 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli nie można wskazać uczestników firmowej kolacji opłatkowej, ani przypisać każdej biorącej w niej udział osobie rodzaju i wartości skonsumowanego posiłku, to nie mamy wówczas do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem (sygn. II FSK 1812/11). W poniższym tax alercie chcielibyśmy przedstawić Państwu najnowsze orzeczenie, a także aktualne stanowisko sądów administracyjnych w kwestii podatkowych konsekwencji uczestnictwa w imprezach integracyjnych.

Tax Alert 24/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
W poniższym tax alercie chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: UPTU), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Tax Alert 1/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Poniżej chcielibyśmy zaprezentować Państwu najistotniejsze zmiany w przepisach dotyczących fakturowania, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 r., poz. 1428) – dalej: Rozporządzenie fakturowe, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Znowelizowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do regulacji dyrektywy 2006/112/WE, zmienionych przez dyrektywę 2010/45/UE w odniesieniu do kwestii dotyczących fakturowania.

Tax Alert 10/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Z dniem 1 kwietnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363), zwane dalej: nowym rozporządzeniem. Zastąpiło ono dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338), zwane dalej: starym rozporządzeniem, które straciło moc prawną po dniu 31 marca 2013 r.

Tax Alert 19/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
W wyroku z dnia 15 stycznia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w transakcjach zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi powstanie, jeżeli wartość wszystkich świadczonych usług tego samego rodzaju z tytułu tych transakcji przekroczy ustawowo wskazaną kwotę (sygn. akt II FSK 1052/11). Lektura uzasadnienia do powyższego wyroku może co prawda napawać optymizmem, ale niestety nie zawiera kluczowej definicji „usługi tego samego rodzaju”. W związku z powyższym chcemy Państwu nieco szerzej przedstawić aktualne podejście sądów administracyjnych do tego zagadnienia.

Strony