Poland
Języki

Blog

Zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotu na kasie fiskalnej na rok 2017

15 listopada 2016

Zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotu na kasie fiskalnej na rok 2017

 

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 21 września 2016 r. (dalej: „Rozporządzenie”) nie przewiduje wprowadzenia nowych zwolnień, ani likwidacji dotychczas obowiązujących. Jedynym wyjątkiem jest nowe zwolnienie dla sprzedaży biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i dostaw towarów na pokładzie samolotów. Jednakże Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę w niniejszym Tax Alercie.

 

Minister Rozwoju i Finansów w Rozporządzeniu wprowadzi nowe warunki skorzystania ze zwolnienia dla dostaw towarów lub świadczenia usług, wskazanych w poz. 38 i 39 Załącznika do Rozporządzenia (dalej: „Załącznik”). Brzmienie przedmiotowych pozycji Załącznika jest następujące:

  • Poz. 38 – dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) jeśli sprzedawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym adres);
  • Poz. 39 – świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

 

Aby zwolnienie mogło mieć zastosowanie, warunkiem jest obowiązek upoważnienia banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (dalej: „SKOK”) prowadzącej rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu czynności zwolnionych z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Upoważnienie powinno zostać udzielone przez podatnika co najmniej do końca 2017 r. i być sporządzone w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje bank lub SKOK, a drugi przekazywany jest do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. 

Zgodnie z przepisami przejściowymi podatnicy, którzy obecnie korzystają ze zwolnienia dla dostaw towarów i świadczenia usług opłacanych przelewem, powinni złożyć wspomniane upoważnienie najpóźniej do 31 grudnia 2016 r. Upoważnienie powinno obowiązywać przynajmniej do końca 2017 r.

Wypełnienie nowego wymogu będzie warunkiem koniecznym skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2017 r. Zgodnie z uzasadnieniem do Rozporządzenia, wprowadzenie tego rozwiązania ma uprościć proces sprawdzania wywiązywania się przedsiębiorców z obowiązków podatkowych. Jednakże, w naszej opinii nowe brzmienie tego przepisu może być zbyt daleko idące. W związku z tym, że w Rozporządzeniu jest mowa o wszystkich transakcjach dokonanych z tego rachunku, istnieje obawa, że organy podatkowe wykorzystają nowy przepis do pominięcia procedury pozyskiwania danych objętych tajemnicą skarbową lub bankową, które podlegają przekazaniu organom w trybie przewidzianym dla informacji podatkowych, na podstawie precyzyjnych przepisów Ordynacji podatkowej.

Kolejną istotną zmianą jest rozszerzenie zakresu zwolnienia w przypadku usług odsprzedawanych pracownikom oraz niektórych usług opieki medycznej, prawniczych i doradztwa podatkowego.

W §4 ust. 2 pkt 1 projektu Rozporządzenia proponuje się regulację, na mocy której bezwzględnemu obowiązkowi ewidencyjnemu nie będzie podlegać świadczenie usług na warunkach określonych w poz. 36 Załącznika do Rozporządzenia tj. sprzedaży usług pracownikom przez podatnika, który najpierw sam nabył te usługi. Oznacza to, że nabycie i następnie odsprzedaż przez podatnika usługi swojemu pracownikowi będzie całkowicie wyłączona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących. Przykładowo może to dotyczyć odsprzedaży pracownikom nabytych uprzednio przez pracodawcę usług opieki medycznej lub usług związanych z wyżywieniem.

Ponadto, zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania nie będzie podlegać również świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy
i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego na warunkach określonych w §2 ust. 4 oraz poz. 39 Załącznika. Dotyczy usług, za które świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę
za pośrednictwem poczty, banku lub SKOKu (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Ponadto, warunkiem jest aby podatnik dokonał upoważnienia banku lub SKOKu do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku – czyli w trybie analogicznym, jak opisany powyżej.

Przedmiotowe zmiany należy ocenić jako korzystne dla podatników. Poprzednie rozporządzenie z 2014 r. nie przewidywało zwolnienia za świadczenie usług w zakresie opieki medycznej wykonywanej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych (z wyjątkiem usług notarialnych) oraz doradztwa podatkowego. Natomiast nowe Rozporządzenie, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., zakłada zwolnienie z prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących dla powyższych czynności, pod warunkiem, że zapłata zostanie w całości dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub SKOKu, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności będzie dotyczyła. Przy czym konieczne jest upoważnienie banku prowadzącego rachunek do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Na dzień przygotowania naszego Tax Alertu projekt Rozporządzenia przeszedł procedurę opiniowania i czeka na skierowanie do podpisu ministra. W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji, jaki wpływ na Państwa działalność mogą mieć wspomniane zmiany, uprzejmie prosimy o kontakt.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Przemysławem POWIERZĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter