Poland
Języki

Blog

Ulga abolicyjna

7 lutego 2024

Ulga abolicyjna

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2024-02/ulga_abolicyjna_blog.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2024-02/czym_jest_ulga_abolicyjna.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2024-02/ulga_abolicyjna_definicja.png

Czas czytania: 3 minuty.

Z artykułu dowiesz się:
  • Czym jest ulga abolicyjna?
  • Komu przysługuje i ile wynosi ulga abolicyjna?
  • Na czym polega ograniczenie poboru zaliczek PIT w trakcie roku?

 

Ulga abolicyjna dotyczy osób osiągających dochody zza granicy, które podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce i stosują metodę unikania podwójnego opodatkowania – metodę proporcjonalnego odliczenia. Polskie przepisy pozwalają podatnikom skorzystać z podatkowej ulgi abolicyjnej aby zmniejszyć wysokość podatku podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od zagranicznych dochodów.

Komu przysługuje ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna ma zastosowanie w przypadku osób osiągających dochody za granicą, a rozliczających podatki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Preferencja ta dotyczy dochodów, które łącznie spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • są osiągane za granicą; 
  • podlegają rozliczeniu zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia.

Niestety, nie dla wszystkich przychodów ulga abolicyjna ma zastosowanie. Wśród źródeł dochodów objętych tą ulgą są: 

  • stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza oraz spółdzielczy stosunek pracy, (art. 12 ust. 1 UPDOF),
  • działalność wykonywana osobiście (art. 13 UPDOF),
  • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 14 UPDOF),
  • prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Doradztwo podatkowe w RSM Poland

Skorzystaj z rozwiązań dopasowanych do Twoich wymagań i oczekiwań

Sprawdź szczegóły

Co istotne, obowiązująca w Polsce ulga abolicyjna dotyczy dochodu osiąganego poza tzw. rajami podatkowymi, czyli krajami, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową.

Powyższy katalog wyczerpuje listę źródeł przychodu w przypadku których podatnik może ubiegać się o mniejszą wysokość podatku z tytułu ulgi abolicyjnej. Oznacza to, że dochody uzyskiwane z zagranicznych emerytur czy dywidend (nawet jeśli są one osiągane w krajach, które nie stosują szkodliwej konkurencji podatkowej) nie dają możliwości skorzystania z tej ulgi przy rozliczaniu w Polsce tych dochodów.

Ile wynosi ulga abolicyjna w związku z dochodem uzyskanym za granicą?

Maksymalna wysokość ulgi abolicyjnej wynosi obecnie1360,00 zł. Aby obliczyć jej faktyczną wartość podatnik powinien odjąć kwotę podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją od kwoty podatku obliczonego według metody proporcjonalnego odliczenia. Ulga abolicyjna podlega odliczeniu od podatku dochodowego.

Co ciekawe, nie ma limitu ulgi abolicyjnej dla niektórych grup podatników osiągających zagraniczne dochody poza terytorium lądowym. Zatem najbardziej skorzystają na niej na przykład marynarze czy piloci statków powietrznych. 

Stosowanie ulgi abolicyjnej w trakcie roku podatkowego lub w zeznaniu podatkowym

Regułą jest, że ulga abolicyjna jest stosowana w rocznym rozliczeniu dochodów. Podatnik składa za rok poprzedni zeznanie na formularzu PIT-36 (ewentualnie PIT-36S, PIT-36L lub PIT-36LS) albo na formularzu PIT-28 lub PIT-28S i tam wykazuje dochody osiągane za granicą oraz – jeśli występują - dochody osiągane na terytorium Polski. W celu zastosowania ulgi abolicyjnej należy dodatkowo wypełnić załącznik PIT/O.

Może się zdarzyć tak – szczególnie w przypadku osób dla których ulga abolicyjna nie jest limitowana (np. piloci, marynarze) – że podatnik przewiduje, iż na skutek zastosowania ulgi jego roczne zobowiązanie podatkowe ulegnie istotnemu zmniejszeniu. W takim przypadku warto rozważyć złożyenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnego „zamrożenia” środków wpłaconych na podatek, które podlegałyby zwrotowi po złożeniu zeznania rocznego. Dzięki temu rozwiązaniu można dysponować środkami pieniężnymi już w trakcie roku.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zastosowaniem ulgi abolicyjnej lub ograniczeniem poboru zaliczek na PIT w trakcie roku – zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania. 

Autor

Junior Tax Manager
Junior Tax Consultant

Powiązane usługi

Newsletter