Poland
Języki

Blog

Tax Alert 9/2014

13 maja 2014

Tax Alert 9/2014

Szczególne procedury w zakresie rozliczania VAT od usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów zamieściło Projekt z dnia 15 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy poinformować Państwa, iż od 1 stycznia 2015 roku zmienią się zasady określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. W chwili obecnej nie jest znane ostateczne brzmienie tych regulacji, ale nie ulega wątpliwości, iż od przyszłego roku zajdą w tej dziedzinie dość znaczące modyfikacje.

 

Implementacja przepisów wspólnotowych

Wprowadzenie planowanych zmian w ustawach wynika bezpośrednio z konieczności implementacji przez Polskę art. 5 Dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 roku zmieniającej Dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz.Urz. UE L44 z 20.02.2008). Nowelizacja ta dotyczy przepisów w zakresie określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami.

Dotychczas przepisy ustawy o VAT zawierały regulacje dotyczące świadczenia tego rodzaju usług jedynie na rzecz podmiotów niebędących podatnikami z państw członkowskich UE, jeżeli usługodawcą jest podmiot z poza UE (siedziba bądź stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczone są usługi, zlokalizowane jest poza terytorium Unii Europejskiej – art. 28k i art. 28m ustawy o VAT). W takim przypadku, miejscem świadczenia usług jest kraj usługobiorcy. Od 1 stycznia 2015 roku planowane brzmienie art. 28k ustawy o VAT nie będzie określać już rodzaju podmiotu świadczącego tego rodzaju usługi, a tym samym opodatkowaniu w kraju usługobiorcy podlegać będzie świadczenie tychże usług zarówno przez podmioty z poza UE, jak i z państw członkowskich Wspólnoty.

Nowa procedura unijna

W związku z powyższą zmianą od 1 stycznia 2015 roku wprowadzona zostanie nowa procedura szczególna rozliczania tego typu usług. Przeznaczona ona będzie dla podmiotów mających siedzibę działalności gospodarczej na terenie UE, ale nieposiadających takiej siedziby w państwie członkowskim, w którym świadczone są przedmiotowe usługi na rzecz osób niebędących podatnikami podatku VAT.

Ministerstwo Finansów planuje utworzenie systemu informatycznego za pomocą którego usługodawcy będą rozliczać podatek VAT (tzw. system mini one stop shop, dalej: MOSS). Dzięki MOSS usługodawcy będą mieć możliwość rozliczenia podatku VAT należnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo, w związku ze zmianą miejsca opodatkowania przedmiotowych usług na kraj usługobiorcy, skorzystanie z procedury unijnej pozwoli uniknąć konieczności rejestracji dla potrzeb podatku VAT w każdym państwie konsumpcji tych usług.

Niewątpliwie wprowadzenie systemu MOSS ułatwi rozliczanie podatku należnego przez podmioty świadczące m.in. usługi elektroniczne. Na chwilę obecną projekt nie trafił jeszcze do Sejmu, a więc ostateczne brzmienie przepisów nie jest jeszcze znane. Co prawda wprowadzane regulacje wynikają bezpośrednio z implementowanych przepisów Dyrektywy, to jednak możliwa jest ich modyfikacja przez polskiego ustawodawcę. Jak tylko nowelizowane przepisy otrzymają ostateczne brzmienie, poinformujemy Państwa o tym fakcie, a także szczegółowo przedstawimy regulacje, które wejdą w życie począwszy od 1 stycznia 2015 roku.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania tego tematu, zachęcamy do kontaktu.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Przemysławem Powierzą:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter