Poland
Języki

Blog

Tax Alert 8/2015

14 września 2015

Tax Alert 8/2015

Karty paliwowe - aktualizacja

 

Dwa lata temu przygotowaliśmy dla Państwa Tax Alert 8/2013 w którym przedstawiliśmy sytuację podmiotów, które dokonują zakupów paliwa przy użyciu kart paliwowych w kontekście orzecznictwa TSUE oraz NSA. Ostatnio jednak sytuacja części podatników posługujących się tego typu kartami uległa zmianie, pomimo braku zmiany przepisów w tym zakresie.

 

W tamtym czasie w szczególności zwróciliśmy uwagę na orzeczenie NSA z dnia 14 sierpnia 2012 r., o sygn. akt I FSK 1177/11 (orzeczenie prawomocne), w którym Sąd orzekł, że czynność udostępniania kart paliwowych to usługa finansowa (kredytowanie zakupu paliwa). Oznaczało to, że paliwo nabywane jest bezpośrednio od stacji benzynowych i to one uprawnione są do wystawiania faktur z tego tytułu. W konsekwencji, faktury dokumentujące sprzedaż paliwa wystawione przez wystawcę karty paliwowej nie dają prawa do odliczenia podatku VAT ponieważ nie dotyczą dostawy paliwa ale usługi finansowej „kredytowania” jego zakupu.

Od daty wydania tego orzeczenia pojawiło się jeszcze kilka nowszych wyroków (chociażby NSA z 15 października 2014 r., sygn. akt: I FSK 1478/13) ale dopiero w ostatnim czasie można powiedzieć, że miało miejsce wydarzenie swego rodzaju przełomowe. I to wcale nie chodzi o ukazanie się jakiegoś orzeczenia TSUE czy zmianę przepisów ale o wydanie „jedynie” interpretacji dla pewnej spółki. Otóż tą spółką jest jeden z podmiotów wydających karty paliwowe czyli DKV Euro Service GmbH & CO. KG, a interpretacja dotyczy rozliczania transakcji dokonywanych przy zastosowaniu kart paliwowych na gruncie podatku od towarów i usług (interpretacja indywidualna z dnia 25 lutego 2015 r., nr IPPP3/443-1213/14-3/IG).

W ww. interpretacji organy potwierdziły stanowisko spółki, że transakcja nabycia paliwa za pośrednictwem karty paliwowej stanowić będzie transakcję łańcuchową w myśl art. 7 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTU). Organy podatkowe przyznały więc, że faktury wystawiane przez DKV nie dokumentują transakcji finansowej (jak to orzekł NSA w wyroku z 2012 r.), ale dostawę towarów realizowaną w procedurze art. 7 ust. 8 UPTU.

Pomimo faktu, iż jest to „tylko” interpretacja indywidualna dotycząca danej spółki i jej transakcji, to jednak można na jej podstawie wyciągnąć kilka zdecydowanie pozytywnych wniosków dotyczących pozostałych podatników dokonujących transakcji kartami paliwowymi. Najważniejszym wnioskiem jest oczywiście samo stwierdzenie, iż mamy w tym przypadku do czynienia z opodatkowaną transakcją łańcuchową, a nie pojedynczą zwolnioną (usługą finansową). Ponadto przedmiotowa interpretacja powinna, przynajmniej w teorii, mieć bardzo szeroki zasięg oddziaływania i chronić również klientów DKV, którzy korzystają z kart wydanych przez tę spółkę. Taka ochrona wynikająca z interpretacji wydanej dla kontrahenta zaakceptowana została przez NSA w wyroku z dnia 5 listopada 2014 r. (sygn. akt: I FSK 863/12). Tym samym, można pokusić się o stwierdzenie, iż kwestia prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych na karty paliwowe DKV została rozwiązana.

Niestety, powyższych wniosków nie można naszym zdaniem „automatycznie” przenieść również na sytuację podatników posługujących się kartami paliwowymi wydanymi przez inne firmy. Interpretacja DKV będzie jednak kolejnym argumentem przemawiającym za traktowaniem tego typu transakcji jako dostaw łańcuchowych i na pewno stanowi krok ku normalizacji podatkowej oceny przedstawionego zagadnienia. Minister Finansów ma przecież obowiązek dbać o jednolitość wydawanych interpretacji indywidualnych.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową zachęcamy do kontaktu.

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter