Poland
Języki

Blog

Tax Alert 27/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 27/2013

Limit z "kilometrówki" nie dotyczy czynszu za najem samochodu

 

Poniżej przedstawiamy Państwu interpretację ogólną wydaną w dniu 8 listopada br. przez Ministra Finansów, dotyczącą możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów pełnej kwoty czynszu za najem samochodów osobowych (sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005).

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Oznacza to, że wydatki z tytułu używania tego typu samo-chodów osobowych, a więc wydatki eksploatacyjne, mogą stanowić koszty podatkowe tylko do wysokości limitu określonego przez tzw. kilometrówkę. Do tej pory organy podatkowe prezentowały jednolite stanowisko, że czynsz na wy-najem samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika również jest objęty ustawowym limitem. Ostatnie niekorzystne dla podatników interpretacje pojawiły się jeszcze w październiku i sierpniu br. (sygn. IPPB3/423-498/13-2/EŻ., sygn. IPPB3/423-414/13-2/EŻ).

Minister Finansów zauważył jednak, że w ostatnim czasie w orzecznictwie sądów administracyjnych zaczęło dominować stanowisko przeciwne, korzystne dla podatników (wyrok NSA z dnia 16 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 2030/10, wyrok NSA z dnia 17 października 2012 r. sygn. akt II FSK 467/11, wyroki NSA z dnia 20 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2446/11 i sygn. akt II FSK 2447/11).

W związku z powyższym Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której uznał, że ograniczenie z tzw. "kilometrówki" nie obejmuje wydatków na czynsz za najem samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika. Koszty te, ze względu na to, iż związane są z uzyskaniem samego tytułu prawnego umożliwiającego używanie takiego samochodu, nie będą stanowiły kosztów stricte związanych z jego "używaniem". Za wydatki na "używanie" należy traktować wydatki związane z posługiwaniem się samochodem, wykorzystywaniem go, tak więc wszelkie koszty o charakterze eksploatacyjnym. Minister Finansów stwierdził, że za wyłączeniem z ustawowego limitu wydatków na czynsz za najem tego typu samochodów osobowych przemawia treść art. 23 ust. 7 ustawy PIT i art. 16 ust. 5 ustawy CIT, w zakresie w jakim odnoszą się one do danych, jakie powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu. Zdaniem Ministra z przepisów tych wynika, że wydatki związane z używaniem samochodu osobowego odnoszą się wyłącznie do wydatków dotyczących eksploatacji samochodów osobowych związanych z ilością przejechanych kilometrów i pojemnością silnika. To w odniesieniu do tych danych następuje określenie „stawki za jeden kilometr przebiegu”. Skoro suma wydatków limitowanych nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach, to tego rodzaju statystyczna kalkulacja nie może być w jakikolwiek sposób utożsamiana z opłatami, które jej nie podlegają.

Można uznać, że wydanie interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów zakończyło toczący się od lat spór między podatnikami a organami podatkowymi. Interpretacja ogólna nie wiąże co prawda poszczególnych organów podatkowych, jednakże organy zazwyczaj stosują się do jej treści. Dodatkowo należy przypomnieć, że zastosowanie się do interpretacji ogólnej nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

W przypadku, gdyby interpretacja ogólna uległa zmianie lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, organ podatkowy nie wszczyna postępowania karnoskarbowego oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji ogólnej, miały miejsce przed jej opublikowaniem, zastosowanie się do interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

W przypadku pytań lub wątpliwości, jak również w celu omówienia Państwa indywidualnej sytuacji – zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą w RSM Poland.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Piotrem Lissem:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter