Poland
Języki

Blog

Tax Alert 25/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 25/2013

Okres ważności certyfikatu rezydencji podatkowej

 

Poniższy alert przedstawia najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące okresu ważności certyfikatu rezydencji. Wyrok ukazał się w dniu 4 września 2013 r. (sygn. II FSK 2579/11 oraz II FSK 2580/11).

 

Zdaniem banku, który wystąpił z wnioskiem o interpretację przepisów prawa, certyfikat rezydencji, na którym nie wskazano daty, do której obowiązuje, zachowywać będzie aktualność dopóty, dopóki nie ulegnie zmianie wskazany w nim stan faktyczny, tj. nie ulegnie zmianie rezydencja podatkowa podmiotu zagranicznego na rzecz którego bank dokonuje wypłat.

Organ podatkowy nie zgodził się z powyższym twierdzeniem wnioskodawcy. Jego zdaniem, prawidłowa realizacja obowiązków wynikających z art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga uzyskania przez wnioskodawcę, jako płatnika, certyfikatu rezydencji aktualnego na moment wypłaty należności, przy czym ustawa nie wskazuje terminu, w jakim płatnik zobowiązany jest wejść w posiadanie takiego dokumentu. Dysponowanie wcześniej wydanym certyfikatem rezydencji i zapewnienie ze strony podatnika o braku zmian odnośnie rezydencji nie zwalnia jednak płatnika z obowiązku uzyskania certyfikatu rezydencji dotyczącego okresu, w którym dokonano wypłaty należności.

Przychylne stanowisku wnioskodawcy okazały się być jednak sądy administracyjne. Zarówno rozpatrujący sprawę w pierwszej instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, jak i Naczelny Sąd Administracyjny uznały pogląd Ministra Finansów, jakoby płatnik był zobowiązany do uzyskiwania od podatników certyfikatu rezydencji na dzień każdej wypłaty należności, w sytuacji posiadania aktualnego certyfikatu, za zbyt daleko idący. Składy orzekające w obu sprawach przyznały rację podatnikowi. Uznały iż w przypadku, gdy treść certyfikatu rezydencji nie wskazuje okresu jego ważności, certyfikat taki, ze względu na fakt, iż stanowi potwierdzenie określonego stanu faktycznego zachowuje swoją aktualność dopóty, dopóki miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych nie ulegnie zmianie.

Poza niewątpliwie bardzo pozytywnym i elastycznym stanowiskiem NSA, należy także zwrócić szczególną uwagę na jedno ze spostrzeżeń sądu, w którym zauważa on, że jeśli organ podatkowy ma wątpliwość co do ważności posiadanego przez płatnika certyfikatu rezydencji, to może zweryfikować jego aktualność w trakcie postępowania kontrolnego. Ewentualna wadliwość dokonanego rozliczenia podatkowego na skutek dysponowania nieaktualnym certyfikatem rezydencji obciąży wówczas płatnika. Oznacza to, że z jednej strony NSA potwierdza aktualność certyfikatu rezydencji do czasu zmiany stanu faktycznego, który poświadcza, z drugiej zaś wskazuje, że w razie nieuchwycenia przez płatnika zmiany tego stanu faktycznego w odpowiednim momencie i w konsekwencji błędnego rozliczenia podatku, to płatnik ponosić będzie odpowiedzialność za taki stan rzeczy.

Powyższy wyrok jest kolejnym orzeczeniem, w którym NSA podejmuje korzystne dla podatników rozstrzygnięcie. Można zauważyć powoli kształtującą się linię orzeczniczą w tym zakresie. Należy mieć jednak na uwadze, że organy podatkowe nie akceptują powyższego stanowiska oraz na co sam zwrócił uwagę NSA, w razie niezweryfikowania aktualności certyfikatu w odpowiednim momencie to płatnik poniesie konsekwencje błędnego rozliczenia. Dlatego też zalecamy, aby po zakończeniu każdego roku podatkowego uzyskać od podatnika certyfikat potwierdzający jego rezydencję podatkową za rok ubiegły, bądź przynajmniej dysponować oświadczeniem podatnika, że na dzień wypłaty należności posiadany przez płatnika certyfikat był aktualny.

W przypadku pytań lub wątpliwości, jak również w celu omówienia Państwa indywidualnej sytuacji – zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą w RSM Poland.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Tomaszem Begerem:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter