Poland
Języki

Blog

Tax Alert 2/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 2/2013

Kasy fiskalne w 2013 roku

 

Od 1 stycznia 2013 roku zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382) – dalej: Rozporządzenie. Zastąpiło ono obowiązujące do końca 2012 roku rozporządzenie określające czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 930). Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian, dlatego warto jest przyjrzeć się im bliżej.

 

Nowe limity

Głównym celem nowego rozporządzenia jest ograniczenie nadużyć związanych z ukrywaniem rzeczywistych obrotów w działalności gospodarczej. W związku z tym Minister Finansów postanowił obniżyć kwotę limitu obrotu pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych. Od początku 2013 roku ze zwolnienia będą mogli skorzystać podatnicy, jeśli ich obrót nie przekroczy kwoty 20.000 PLN sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym. Dotychczas limit ten wynosił 40.000 PLN.

Zmiana kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia dotyczyć będzie również podmiotów rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego. Do końca 2012 roku wynosiła ona 20.000 PLN (niezależnie od okresu prowadzenia działalności). Od 2013 r. podatnik rozpoczynający działalność będzie mógł skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem, że przewidywany przez niego obrót nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania czynności opodatkowanych w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 PLN.

Jeśli podatnik w chwili rozpoczęcia działalności założy, że jego obrót wyniesie więcej niż kwota ustalona w proporcji, będzie musiał rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych już w momencie rozpoczęcia działalności.

Utrata zwolnienia

Termin utraty zwolnienia jest taki sam zarówno dla podmiotów kontynuujących działalność, jak i dla tych którzy działalność rozpoczynają. Po przekroczeniu kwoty obrotów wyznaczonej limitem (20.000 PLN) podatnik traci prawo do zwolnienia po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie tej kwoty.

W przypadku zwolnienia z tytułu „udziału procentowego obrotu” (jest to zwolnienie przysługujące podatnikowi, w przypadku gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług zwolnionych w sprzedaży ogółem był większy niż 80%) utrata następuje w terminie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po półroczu roku podatkowego, w którym udział procentowy obrotów był równy bądź niższy niż 80%. Jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym przestał spełniać warunki do korzystania ze zwolnienia z tytułu limitu obrotu, nie może ponownie korzystać ze zwolnienia z tego tytułu. Może skorzystać jednak ze zwolnienia z tytułu „udziału procentowego obrotu” w przypadku, gdy spełnia się ku temu warunki. Taka sama zasada dotyczyć będzie utraty zwolnienia z tytułu „udziału procentowego obrotu”.

Utrata zwolnienia, a 5.000 kas fiskalnych

W przypadku, gdy podatnik na skutek utraty zwolnienia z tytułu „udziału procentowego obrotu” musiałby zainstalować ponad 5.000 kas fiskalnych, dopuszcza się możliwość stopniowego ich wprowadzania nie dłużej jednak niż przez rok, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik utracił zwolnienie. Do końca 2012 r. okres ten wynosił aż 2 lata.

Przepisy przejściowe

Rozporządzenie zawiera także przepisy przejściowe odnoszące się m. in. do podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia w związku z wejściem w życie nowych regulacji.

Zgodnie z rozporządzeniem podatnicy, którym wraz z nowymi przepisami dotychczasowe zwolnienie nie będzie przysługiwać, będą musieli rozpocząć ewidencjonowanie obrotu dopiero od 1 marca 2013 r. Innymi słowy, ostatecznym terminem zainstalowania kas fiskalnych u takich podmiotów będzie właśnie 1 marca 2013 r.

W przypadku podatników którzy utracili prawo do zwolnienia przed 1 stycznia 2013 r. zastosowanie mają przepisy starego rozporządzenia.

Szkoły nauki jazdy i zwolnienia przedmiotowe

W myśl nowych przepisów szkoły nauki jazdy nie będą mogły już korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych. Bez zmian pozostają natomiast pozostałe zwolnienia przedmiotowe grup podatników (wymienione w załączniku do rozporządzenia) oraz pozycje wskazujące na podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia (określone w § 4 ust. 1 Rozporządzenia).

Czynności, do których nie stosuje się zwolnień, bez względu na wysokość osiąganych obrotów zostały zaprezentowane w Tabeli 1.

Czynności objęte przedmiotowym zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych zostały zaprezentowane w Tabeli 2.

Inne zmiany

W rozporządzeniu objęto obowiązkiem ewidencjonowania czynności dostawy gazu płynnego – dotychczas obowiązkiem tym objęci byli tylko przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż gazu płynnego.

Zmianie uległ także dotychczasowy zapis dotyczący braku zwolnienia w przypadku świadczenia "usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji". Usunięto zwrot "regularnych i nieregularnych", co świadczy o tym, że częstotliwość świadczonych usług w tego rodzaju transporcie nie będzie miała znaczenia.

Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

Zwolnieniu z konieczności posiadania kas fiskalnych nadal podlegać będą podatnicy oferujący swe usługi na rzecz niewielkiej liczby klientów. W przypadku osób kontynuujących działalność wymaga się by liczba świadczonych przez nich usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a liczba klientów 20 osób (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych).

Ograniczenia te dotyczą także podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu roku podatkowego. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu roku podatkowego liczba usług wyświadczonych w ciągu tego roku nie może być większa niż 25, a liczba klientów nie większa niż 10.

Wciąż możliwe będzie także uniknięcie konieczności instalowania kasy fiskalnej poprzez rozliczenie zapłaty za dokonaną czynność w całości przelewem za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u na rachunek bankowy (rachunek w SKOK-u). Z prawa tego korzystać będą podatnicy dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), a także świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest (oprócz powyższych) prowadzenie ewidencji i posiadanie dowodów dokumentujących zapłatę, z których jednoznacznie wynikać będzie jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa lub świadczenie usług. W przypadku dostawy dodatkowym obowiązkiem jest wykazanie na czyją rzecz została ona dokonana.

Należy pamiętać, że nie będziemy mieć prawa do zwolnienia z tego tytułu w przypadku gdy dostawa wysyłkowa lub świadczenie usług dotyczyć będzie czynności do których nie stosuje się zwolnień. Przykładowo, gdy dostawa to warów w systemie wysyłkowym dotyczyć będzie sprzedaży części do silników lub płyt CD/DVD (czynności, do których nie stosuje się zwolnienia), mimo tego że płatność będzie dokonana przelewem, zwolnienie nie znajdzie zastosowania.

Czynności szczególne, których sprzedaż jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania zostały zaprezentowane w Tabeli 3.

Podsumowanie

Kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia dla podatników kontynuujących działalność uległa zmniejszeniu o połowę i wynosi obecnie jedynie 20.000 PLN. Podmioty rozpoczynające działalność będą zmuszone natomiast ustalać kwotę limitu na podstawie proporcji (tu roczna kwota limitu obrotu wyniesie również 20.000 PLN). Przeciętny miesięczny obrót nie może więc przekraczać kwoty 1.667 PLN.

Konsekwencją przekroczenia powyższego limitu będzie konieczność zakupu kasy fiskalnej. Sytuacja ta dotyczy znacznej liczby podmiotów gospodarczych (w szczególności lekarzy, prawników, tłumaczy przysięgłych), które do końca 2012 roku mogły jeszcze mieścić się w limicie kwotowym.

Przykłady

Przykład 1

Pan Andrzej jest lekarzem, który prowadzi własną praktykę. W 2012 r. jego roczny obrót z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych wyniósł 26.000 PLN.

Zgodnie z nowymi przepisami utraci on prawo do zwolnienia i najpóźniej do 1 marca 2013 r. będzie zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej.

Przykład 2

Pani Barbara prowadzi biuro rachunkowe, w którym wykonuje głównie usługi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak w 2012 r. wykonywała usługi również na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, poświadczone fakturą. Wykonała ona 35 usług na rzecz 19 osób. Pani Barbara zakłada, że powyższa liczba usług oraz osób w roku 2013 r. nie ulegnie zmianie.

Powyższe oznacza, że pani Barbara nie będzie zobowiązana do wystawiania klientom paragonów.

Przykład 3

Pan Czesław prowadzi kancelarię notarialną, obsługującą zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W 2012 r. obroty firmy wyniosły ok. 35.000 PLN, z czego 85% obrotu odnosi się do usług w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P (czynności zwolnione zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia).

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Pan Czesław w 2013 r. przekroczy limit kwotowy obrotów uprawniający do korzystania ze zwolnienia – skutkiem tego byłaby konieczność zainstalowania kasy fiskalnej najpóźniej do 1 marca 2013 r. Może on jednak skorzystać ze zwolnienia z tytuły udziału procentowego obrotu zwolnionego w obrocie ogółem i dalej nie wystawiać paragonów za wykonywane przez siebie usługi.

Przykład 4

Pani Danuta jest tłumaczem przysięgłym i planuje otworzyć własną działalność gospodarczą. Prognozowany termin rozpoczęcia działalności to 15 maja 2013 r. (230 dni do końca roku).

Kwota limitu obrotów uprawniająca do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej w przypadku pani Danuty wyniesie 12.603 PLN (20.000 PLN x 230 dni/365 dni).

Pani Danuta założyła, że obrót jej przedsiębiorstwa nie przekroczy kwoty limitu i zdecydowała się skorzystać z przysługującego jej zwolnienia. Jednak powyższy limit został przekroczony we wrześniu.

W związku z przekroczeniem limitu kwotowego we wrześniu pani Danuta będzie zobowiązana do zainstalowania kasy rejestrującej najpóźniej w dniu 1 grudnia 2013 r.

Przykład 5

Pan Edward jest właścicielem firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej lornetek i lunet oraz teleskopów optycznych (PKWiU ex 26.70.2). W 2012 r. jego obroty z tego tytułu wyniosły 50.000 PLN. W 2013 r. pan Edward planuje osiągnąć sprzedaż na zbliżonym poziomie. Klienci dokonują zapłaty za pośrednictwem poczty lub rachunków bankowych. Pan Edward prowadzi ewidencję zawierającą: przedmiot transakcji, dane i adres nabywcy.

W związku z powyższym przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej pomimo przekroczenia kwotowego limitu obrotów albowiem dostarcza on towary w systemie wysyłkowym a zapłaty za dokonane dostawy realizowane są w całości za pomocą poczty lub rachunku bankowego.

***

Tabela 1. Czynności, do których nie stosuje się zwolnień, bez względu na wysokość osiąganych obrotów (PKWiU z 2008 r.)

Lp. Nazwa
1 Dostawa gazu płynnego
2 Dostawa: części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3)
3 Dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90)
4 Dostawa sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)
5 Dostawa wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
6 Dostawa płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie
7 Dostawa wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU
8 Dostawa wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia
9 Usługa przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia
10 Usługa przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami

 

Tabela 2. Czynności objęte przedmiotowym zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych

Lp. Nazwa Symbol PKWiU z 2008 r.
1 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0) ex 01.6
2 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35
3 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody 36
4 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych 37
5 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu 38.11.1
6 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu 38.11.2
7 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.6
8 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych 38.12.1
9 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu 38.12.30.0
10 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia 38.21.10.0
11 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych 38.22.19.0
12 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem: – usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0) ex 38.22.2
13 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami 39
14 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny ex 49.31.10.0
15 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny ex 49.31.2
16 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny ex 49.39.1
17

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

49.39.35.0
18 Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie ex 53
19

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

ex 55.10.10.0
20 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci ex 55.20.19.0
21 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0 – dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) ex 55.90.1
22 Usługi telekomunikacyjne 61
23 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 64-66
24 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ex 68.20.1
25

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

ex 68.3
26 Usługi prawne – dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P ex 69.10.1
27 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) ex 81
28 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych 84
29 Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem: – usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), – usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0), – usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11) ex 85
30

Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne

ex 91.01.12.0
21 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie 94
32 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne 95

ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania

 

Tabela 3. Czynności szczególne, których sprzedaż jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania

Lp.

 Nazwa

33 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali
34 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki: 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę; 2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20
35 Dostawa nieruchomości
36 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
37 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
38 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste
39 Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar
40 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność: 1) w bilonie lub banknotach, lub 2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła
41 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych przez drużyny konduktorskie)
42 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów
43 Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
44 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy
45 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
46 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy
47 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
48 Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

 

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową zachęcamy do kontaktu.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Przemysławem Powierzą:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter