Poland
Języki

Blog

Tax Alert 21/2015 - Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych

14 grudnia 2015

Tax Alert 21/2015 - Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych

Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych

 

Polski rząd planuje wprowadzić w 2016 roku podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, obciążający duże podmioty handlowe, mający na celu promowanie małych, krajowych rodzinnych sklepów. Wstępne ustalenia dotyczące podatku zostały przedstawione w projekcie z dnia 15 września 2015 roku, który zakłada m.in. opodatkowanie podmiotów prowadzących działalność handlową w sklepach o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m kw. Dziś rząd precyzuje, że w nowym zmienionym projekcie ustawy opodatkowanie sklepów nie będzie zależało od powierzchni, ale obrotów tym samym będzie to podatek obrotowy nałożony na praktycznie każdy podmiot prowadzący działalność w handlu detalicznym!

 

Proponowany projekt ustawy z dnia 15 września 2015 roku o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakłada podatek na placówki handlu detalicznego, których powierzchnia handlowa przekracza 250 m kw. Według wstępnych ustaleń przedmiotem opodatkowania byłaby dostawa towarów na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej na terytorium kraju z określonymi wyjątkami oraz świadczenie usług związanych z dostawą towarów na rzecz ww. podmiotów, w tym zwłaszcza transport, montaż oraz naprawa zakupionych od podatnika towarów. Podstawą opodatkowania byłaby kwota należna dostawcy lub usługodawcy z tytułu wykonywania przez podatników czynności opodatkowanych. Wskazana kwota nie obejmowałaby m.in. należnego podatku od towarów i usług, jeżeli czynność podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem czy rabatów i obniżek udzielonych indywidualnie nabywcy.

Dodatkowo projekt określa dwa warianty opodatkowania:

  1. Stawka podatku handlowego będzie wynosiła 2% podstawy opodatkowania;
  2. Podatek byłby pobierany od podstawy opodatkowania za okresy kwartalne według następującej skali podatkowej:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek za dany miesiąc wynosi
Ponad Do
700 000 zł 1 300 000 zł 0,5% nadwyżki ponad 700 000 zł
1 300 000 zł 3 500 000 zł 3 000 zł oraz 1,5% nadwyżki
ponad 1 300 000 zł
3 500 000 zł   36 000 zł oraz 2% nadwyżki
ponad 3 500 000 zł

 

Przedstawiony w projekcie sposób opodatkowania przedmiotowym podatkiem, spotkał się ze sprzeciwem m.in. Polskiej Izby Handlu, która sugerowała, że podatek wprowadzony w takiej formie, przyczyni się do zniszczenia małych i średnich przedsiębiorstw handlu detalicznego.

Po dokładnych konsultacjach pomiędzy krajowymi sieciami handlowymi i przedstawicielami polskiego rządu, osiągnięto porozumienie, że pierwotny projekt powinien zostać zmodyfikowany. Z wstępnych ustaleń wynika, że nowy podatek będzie progresywny, uzależniony od wielkości obrotu generowanego przez podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną.

Wciąż nie wiadomo jednak dokładnie w jaki sposób sklepy będą opodatkowane oraz kiedy wejdzie w życie ustawa o nowej daninie. Zmodyfikowany projekt ustawy ma zostać opublikowany jeszcze w grudniu tego roku. 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Jednocześnie informujemy, iż przygotowaliśmy dostępną dla wszystkich naszych prenumeratorów nieodpłatnie dodatkową usługę polegającą na przesyłaniu na bieżąco informacji o zmianach, dyskusjach oraz informacjach prasowych dotyczących wprowadzenia podatku. Po opublikowaniu projektu będzie on również przedmiotem analizy a jej przedmiot będzie przekazany do wszystkich osób zainteresowanych otrzymywaniem powyższej informacji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem takiego „Briefingu” prosimy o kontakt.

 

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter