Poland
Języki

Blog

Tax Alert 21/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 21/2013

Zwolnienie z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych

 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wejście w życie z dniem 1 lipca 2013 roku zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) dotyczącego wypłaty przez polskie spółki oraz położone na terytorium Polski zakłady zagranicznych spółek, odsetek i należności licencyjnych na rzecz spółek z innych krajów UE/EOG. Tym samym zakończył się długi okres przejściowy i w końcu doczekaliśmy się pełnej implementacji tzw. Dyrektywy odsetkowej.

 

Stosownie do brzmienia ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 r. Nr 254 poz. 2533 ze zm.) podatek dochodowy od wypłaty m.in. odsetek i należności licencyjnych uzyskanych przez podatników podlegających w innym niż RP państwie członkowskim UE/EOG opodatkowaniu od całości swoich dochodów (po spełnieniu określonych warunków zawartych w art. 21 ust. 3 UPDOP) wynosi:

1) 10% przychodów – od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.,

2) 5% przychodów – od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Natomiast zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych przez podmioty zagraniczne po dniu 1 lipca 2013 r. Co istotne zwolnienie powyższe stosuje się wyłącznie w przypadku wypłat dokonywanych do zagranicznych spółek będących w kraju swojej siedziby podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Warunki, które muszą być spełnione by podmiot wypłacający odsetki lub należności licencyjne zastosował zwolnienie są następujące:

1) wypłacającym należności jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo położony w Polsce zakład spółki zagranicznej (pod dodatkowymi warunkami);

2) uzyskującym przychody jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;

3) spółka:

a) wypłacająca należności (podmiot polski) posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki uzyskującej należności (podmiot zagraniczny), lub

b) uzyskująca należności (podmiot zagraniczny), posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, wypłacającej należności (podmiot polski), lub

c) inna spółka (spółka-matka), podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada zarówno w kapitale spółki, wypłacającej należności (podmiot polski), jak i w kapitale spółki otrzymującej należności (podmiot zagraniczny), bezpośrednio – nie mniej niż 25% udziałów (akcji);

4) rzeczywistym odbiorcą należności, jest:

a) spółka, na rzecz której dokonywana jest wypłata należności (podmiot zagraniczny), albo

b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa powyżej, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony;

5) spółki posiadają udziały (akcje) w wyżej wskazanej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (zwolnienie stosuje się również w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), upływa po dniu uzyskania należności);

6) zwolnienie jest możliwe do zastosowania wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę uzyskującą należności jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji. Ponadto, konieczne jest uzyskanie przez spółkę polską pisemnego oświadczenia, że spółka zagraniczna nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Co istotne, nie ma znaczenia za jaki okres wskazane powyżej odsetki czy też należności licencyjne były należne czy naliczone. Ważne jest jedynie to, by wypłata na rzecz spółki zagranicznej została dokonana po dniu 1 lipca 2013 roku.

W powołanym art. 21 ust. 3 UPDOP z dniem 1 lipca 2013 roku ustawodawca w pełni implementował zatem do polskiego prawa podatkowego postanowienia Dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 03 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami z różnych Państw Członkowskich (Dz. U. UE. L. 03.157. 49 ze zm., dalej Dyrektywa Rady 2003/49/WE). Co za tym idzie, polskie spółki/zakłady spółek mających siedzibę w państwie członkowskim UE dokonując wypłaty odsetek i należności licencyjnych nie są już obowiązane do poboru podatku u źródła (pod warunkiem oczywiście wypełnienia wszystkich wskazanych w przywołanej regulacji wymogów).

W przypadku pytań lub wątpliwości, jak również w celu omówienia Państwa indywidualnej sytuacji – zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą w RSM Poland.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Tomaszem Begerem:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter