Poland
Języki

Blog

Tax Alert 13/2015

4 października 2015

Tax Alert 13/2015

Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie wprowadzone szeregiem ustaw zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „UPDOP”). Znowelizowane zostały przede wszystkim przepisy w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo dnia 10 września 2015 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, wprowadzająca zmiany w zakresie korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów – która obecnie oczekuje na podpis Prezydenta. Do Senatu wpłynęła również uchwalona dnia 11 września 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W poniższym Tax Alercie przedstawiamy Państwu zarys najważniejszych zmian, które wejdą (lub mogą wejść) w życie z początkiem nowego roku.

 

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę

Od 1 stycznia 2016 r. ulegnie zmianie katalog wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodów (dalej: „KUP”) zawarty w art. 15 UPDOP. Zostały do niego dołączone koszty poniesione przez pracodawcę:

 • na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
 • z tytułu prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola. Z zastrzeżeniem, że wysokość takich wydatków nie może przekroczyć miesięcznie na każde dziecko pracownika: 
  • uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego – kwoty 400 zł,
  • uczęszczające do przedszkola – kwoty 200 zł, 
 • dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, jednak nie więcej niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko, a także uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola do kwoty nie większej niż 200 zł miesięcznie na każde dziecko.

Korekta kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania zobowiązania

Wraz z początkiem roku przestanie obowiązywać problematyczny w interpretacji art. 15b UPDOP dotyczący korekty KUP w przypadku nieuregulowania zobowiązania. Podatnicy, którzy dokonali zmniejszenia KUP albo zwiększenia przychodów przed dniem 1 stycznia 2016 r., będą mogli zastosować art. 15b UPDOP w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r. w zakresie zwiększenia kosztów.

Zmiany w zakresie korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów

Dnia 10 września 2015 r. została przedłożona do podpisu Prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Nowelizacją do art. 12 UPDOP dołączono ust. 3j, 3k, 3l i 3m. Zgodnie z ich brzmieniem w przypadku dokonywania korekty przychodu, w przypadkach innych niż błąd rachunkowy lub oczywista omyłka, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów w miesiącu rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał fakturę lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Ponadto do art. 15 UPDOP zostały dodane kolejno ust. 4i, 4j, 4k oraz 4l. Korekta KUP została uregulowana analogicznie do korekty przychodów. W myśl znowelizowanych przepisów korekty KUP, w przypadkach innych niż błąd rachunkowy czy oczywista omyłka, podatnik jest zobligowany dokonać poprzez zmniejszenie lub zwiększenie KUP w miesiącu rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Zmiany w zakresie opodatkowania wypłacanych dywidend oraz odsetek i należności licencyjnych

Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – obecnie skierowaną do Senatu – ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie opodatkowania przychodów otrzymanych z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a także opodatkowania podmiotów powiązanych. Nowelizacja ma na celu wdrożenie w polskim systemie prawnym przepisów europejskich. Do UPDOP został dodany art. 22c zgodnie z treścią którego zwolnienia wskazanego w art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się jeżeli zostały osiągnięte dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności w celu uzyskania zwolnienia, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania dochodów (przychodów). Ponadto zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się jeżeli zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej nie miało charakteru rzeczywistego.

Zmiany w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi

Tą samą ustawą ustawodawca dokonuje również szeregu zmian w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi. Jest to swoista rewolucja, gdyż wprowadzone zostają całkowicie nowe obowiązki dla znacznej rzeszy podatników. Przepisy te w znaczącej większości wejdą jednak w życie dopiero od 2017 roku (zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów przejściowych). Od 1 stycznia 2016 roku obowiązywać będą jedynie zmiany dotyczące największych podatników. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 6 UPDOP podmioty krajowe, które:

 • spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki zależnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
 • są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • posiadają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny lub jedną lub więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
 • których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 euro,

są zobowiązane do przekazania urzędowi skarbowemu sprawozdania o wysokości dochodów oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostkach zależnych oraz zakładów zagranicznych, które należą do grupy. Termin na przekazanie sprawozdania wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu, którego sprawozdanie dotyczy. Jeżeli ustawa wejdzie w życie w obecnym brzmieniu obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdania powstanie po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 r., jednak nie później niż przed dniem 1 stycznia 2017 r. Ponadto jeżeli za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 r. skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskane zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza tym terytorium, przekroczyły w tym roku podatkowym równowartość 750 000 000 euro – sprawozdanie jest przekazywane w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego, za który jest składane.

Liczymy, że powyższe zestawienie zmian będzie pomocne dla Państwa w identyfikacji tych, które mogą mieć wpływ na Państwa działalność. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter