Poland
Języki

Blog

Tax Alert 12/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 12/2013

Korekta kosztów uzyskania przychodów nie zawsze jest konieczna

 

Obowiązujące od początku 2013 roku przepisy w zakresie konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nie dokonania płatności w określonym terminie, od samego początku budziły wiele wątpliwości i kontrowersji. W poniższym alercie chcielibyśmy przedstawić Państwu te sytuacje, które zdaniem pierwszych interpretacji nie rodzą obowiązku wykluczenia z kosztów podatkowych nieuregulowanych faktur, rachunków czy też zobowiązań wynikających z innych dokumentów.

 

Co prawda zgodnie z nazwą aktu prawnego wprowadzającego art. 15b do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) i art. 24d do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej UPDOF) nowe przepisy miały zredukować obciążenia administracyjne w gospodarce poprzez przeciwdziałanie zjawisku tzw. zatorów płatniczych, to jednak nałożyły one na podatników dodatkowe obowiązki, a także przyniosły szereg niejasności. Między innymi wątpliwa była zasadnicza kwestia – do jakich transakcji należy zastosować nowe przepisy, a które koszty nie są objęte nowelizacją.

Koszt 2012 roku niezapłacony w terminie płatności przypadającym na rok 2013

Ustawodawca nie zadbał o wprowadzenie przepisów przejściowych i uregulowanie transakcji przebiegających na przełomie roku. Niewątpliwie zastanawiające dla wielu podatników były te operacje, gdzie dokonywano zakupów w 2012 roku i w tym też roku zaliczano dany wydatek do kosztów podatkowych. Zobowiązania te jednak nie były regulowane w określonym na fakturze terminie płatności (dłuższym lub krótszym niż 60 dni), a także w terminie 30 dni od upływu terminu płatności.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, potwierdzającego pogląd podatnika przedstawiony w wydanych interpretacjach indywidualnych, nie ma znaczenia czy termin płatności minął w 2012 roku czy 2013 roku lub czy okres 30 dni od terminu płatności przypadł na rok 2012 lub 2013 – w każdym z tych przypadków art. 15b UPDOP nie ma zastosowania. Kluczowy jest bowiem fakt, że zobowiązanie powstało w 2012 roku i wtedy też zostało zaliczone do kosztów podatkowych. Tym samym podatnik nie ma obowiązku dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów albo – odpowiednio – przychodów podlegających opodatkowaniu. Analogicznie w sytuacji, gdy termin płatności przekracza 60 dni – nie jest istotne, kiedy termin 30 dni mija, jeżeli wydatek został zaliczony do kosztów podatkowych 2012 roku, nowe przepisy w zakresie korekty kosztów nie mają zastosowania (interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2013 roku, sygn. ITPB3/423-8a/13/PST, ITPB3/423-8b/13/PST, ITPB3/423-8c/13/PST, ITPB3/423-8d/13/ PST, ITPB3/423-8e/13/PST, ITPB3/423-8f/13/PST).

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Przedstawiony powyżej pogląd Dyrektora Izby Skarbowej zbieżny jest z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w grudniu zeszłego roku. Jej celem było zapewne wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z interpretacją przez podatników nowych przepisów. Wprost zostało tam też wskazane, że obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku przepisy dotyczące korekty kosztów podatkowych nie znajdą zastosowania do podatnika, który kwoty wynikające z faktur lub innych dokumentów zaliczył do kosztów podatkowych przed dniem 1 stycznia 2013 roku – wówczas nowe regulacje nie będą obowiązywać nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 roku.

Tym samym bazując na stanowisku prezentowanym w interpretacjach, a także uwzględniając komunikat Ministerstwa Finansów, można przyjąć, że nie budzi już żadnych wątpliwości, co należy zrobić z zobowiązaniami, które powstały w 2012 roku. Jeżeli nie zostały one do dnia dzisiejszego uregulowane, a zaliczono je do kosztów podatkowych przed 1 stycznia 2013 roku, pomimo nowych przepisów w tym zakresie, nie ciąży na Państwu obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową zachęcamy do kontaktu.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Piotrem Lissem:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter