Poland
Języki

Blog

Tax Alert 1/2015

5 września 2015

Tax Alert 1/2015

Niezmienione zasady obliczania terminów przy rozliczaniu podatków

 

Rozprzestrzeniona przez Internet panika spowodowała sporą dezorientację wśród księgowych oraz innych osób rozliczających na co dzień podatki. Spieszymy zatem z wyjaśnieniem, że teorie o obowiązującym rzekomo od 1 stycznia br. nowym systemie obliczania upływu ustawowych terminów są – delikatnie rzecz ujmując – wyssane z palca. Wszystko (poza jednym wyjątkiem) pozostało bez zmian.

 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej (uchwalona ustawą z dnia 25 lipca 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 1171), w wyniku której m.in. dodano do art. 12 §5 dodatkowe zastrzeżenie. Obecnie cały przepis regulujący sposób obliczania upływu terminów w przypadku sobót i dni ustawowo wolnych od pracy brzmi więc następująco:

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dodany nowelizacją fragment został zaznaczony na czerwono. Jest to tak zwana warunkowa negacja – innymi słowy skutek przewidziany w przepisie dla danej sytuacji może być dwojaki: ustalony jako zasada ogólna oraz wyjątek, o ile spełni się określony w przepisie warunek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wykładni prawa podatkowego powyższy przepis należy od 1 stycznia 2015 roku rozumieć w ten sposób:

1. jeżeli obliczając ostatni dzień terminu natrafimy na sobotę, niedzielę lub święto będące dniem wolnym od pracy, to ostatnim dniem terminu będzie pierwszy po tych dniach dzień roboczy (zasada ogólna) ALBO

2. jeżeli któraś ze szczegółowych ustaw podatkowych (np. ustawa o VAT) przewiduje wyraźnie, że np. do składania danej deklaracji stosuje się obliczanie terminu w inny sposób, to wtedy (i tylko wtedy) stosujemy ten inny sposób (wyjątek).

W konsekwencji, inny niż według zasady ogólnej sposób liczenia terminów, umożliwia wyłącznie wyraźny przepis w którejś z ustaw o poszczególnych podatkach. Na ten moment wyjątek jest wyłącznie jeden i dotyczy nowego systemu rozliczania tzw. usług cyfrowych świadczonych na terytorium UE (systemu MOSS: Mini One Stop Shop – informowaliśmy o jego zasadach w poprzednich Tax Alertach) – ustawodawca w art. 130c ust. 2 i 3 oraz w art. 133 ust. 2 i 2a ustawy o VAT wyraźnie ustanowił zasadę, że  termin (…) upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. We wszystkich innych przypadkach, gdzie nie znajdziemy takiej dodatkowej regulacji, terminy obliczamy tak samo jak dotychczas, stosując ww. zasadę ogólną z Ordynacji podatkowej.

Ubolewamy nad tym, że osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji wprowadzają w błąd podatników i płatników. Jest to niestety jeden z ubocznych efektów nieszczęsnej deregulacji – nie każdy może i nie każdy powinien pochylać się nad interpretacją przepisów podatkowych, bo to nie zabawa i wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Zachęcamy zatem przy tej okazji do korzystania ze wsparcia licencjonowanych doradców podatkowych.

Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania lub wątpliwości w tym temacie, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi lub z Państwa osobą kontaktową w RSM Poland.

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter