Poland
Języki

Blog

Tax Alert 11/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 11/2013

Faktura pro-forma bez ryzyka podatkowego

 

Zauważyliśmy, iż w związku z nowymi regulacjami w zakresie fakturowania wiele kontrowersji budzi kwestia wystawiania faktur pro-forma, które kwalifikowane są przez niektóre urzędy skarbowe jak standardowa faktura. Takie stanowisko nie znajduje jednak potwierdzenia w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, co w ostatnim czasie potwierdziło również Ministerstwo Finansów.

 

Z dniem 1 stycznia 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie fakturowania. Od tego roku nie ma już obowiązku umieszczania na dokumentach potwierdzających wykonanie usługi bądź dostawy towarów adnotacji „Faktura VAT” bądź „Faktura”. Ta nowelizacja została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: „Rozporządzenie”). Odejście od dotychczasowego nazewnictwa jest wynikiem dostosowywania przepisów krajowych do regulacji unijnych poprzez implementację dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1).

Faktura wg aktualnych zasad

Kwestie formalno-techniczne dotyczące faktur, określone w § 5 ust. 1 Rozporządzenia, pozostają niezmienione, a zatem każdy dokument, który zawiera niezbędne dane określone w tym przepisie (t.j. nazwę kontrahenta, określenie przedmiotu transakcji, stawkę i kwotę podatku, cenę netto i brutto) i który jest wystawiony w związku z wyświadczoną usługą bądź dostarczonym towarem, należy traktować jak fakturę. Kierując się literalnym brzemieniem tego przepisu organy podatkowe przyjęły więc, że wobec brzmienia znowelizowanego Rozporządzenia także faktury pro-forma należy traktować jak zwykłe faktury.

Przeważająca większość przedmiotowych dokumentów (faktur pro-forma czy wezwań do zapłaty) zawiera co prawda wszystkie wymagane w Rozporządzeniu elementy, to jednak podstawową cechą, która odróżnia np. faktury pro-forma od zwykłych faktur, jest cel wystawienia tego dokumentu.

Ważne jest także przeznaczenie dokumentu

Zgodnie z art. 106 ust. 1 UPTU podatnicy, o których mowa w art. 15 UPTU, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży. Natomiast faktura pro-forma jest najczęściej potwierdzeniem złożonej oferty bądź poświadczeniem przyjęcia do realizacji danego zamówienia. Identyfikuje ona strony czynności cywilnoprawnej i jest podstawą do dokonania płatności za wyświadczoną usługę bądź dostarczony towar. Faktura pro-forma nie jest jednak dokumentem księgowym i na jej podstawie nie można dokonać księgowania. Należy jednoznacznie podkreślić, iż na gruncie podatku od towarów i usług, tak jak dotychczas, wystawienie tego rodzaju dokumentu nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych.

Fakturę pro-forma traktujemy tak jak dotychczas

W celu wyjaśnienia powstałych w ostatnim czasie wątpliwości na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazało się „Wyjaśnienie w sprawie faktur pro-forma”. Wprost zostało w nim wskazane, że (…) niezasadne jest stanowisko prezentowane przez niektórych autorów, że wystawienie takiego dokumentu (w celu np. potwierdzenia przyjęcia zamówienia), w przypadku gdy będzie zawierał wszystkie dane wymagane dla faktur (w tym kwotę podatku), rodzi obowiązek zapłaty wykazanego podatku do urzędu skarbowego na podstawie art. 108 ustawy o VAT.

Jeżeli posługują się Państwo fakturami z adnotacją „pro-forma”, to nie muszą już Państwo obawiać się zakwalifikowania tego dokumentu jako faktury VAT. Wszelkie niejasności zostały rozstrzygnięte przez Ministerstwo Finansów a tym samym faktury pro-forma nie powinny już rodzić konfliktów w sporach z organami podatkowymi. W celu uniknięcia nieporozumień w dokumentach potwierdzających jedynie złożone zamówienie można także umieścić adnotację o tym, że stanowią „wezwanie do zapłaty” (np. zaliczki) w określonym terminie.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby przedyskutowania wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową zachęcamy do kontaktu.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Przemysławem Powierzą:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter