Poland
Języki

Blog

Status podatnika VAT nie zawsze chroni przed PCC

27 lipca 2016

Status podatnika VAT nie zawsze chroni przed PCC

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 24 czerwca 2016 r., o sygnaturze akt II FSK 1493/14, zgodnie z którym podatnicy VAT są zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC), jeżeli transakcja pożyczki nie jest realizowana w ramach działalności gospodarczej.

Uregulowania prawne odnoszące się do rozstrzyganej sprawy

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 z późn. zm.) (dalej: ustawa o PCC) podatkowi temu podlega umowa pożyczki pieniędzy. Z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC (w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.) wynika zaś, że nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z tego podatku. Z powyższego wynika zatem, że jeżeli dana czynność obrotu prawnego podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (czynność opodatkowana albo zwolniona), to nie podlega ona opodatkowaniu PCC. Zasada ta ma zastosowanie niezależnie od tego, która ze stron czynności cywilnoprawnej wymienionej w ustawie o PCC z tytułu jej dokonania jest opodatkowana podatkiem VAT lub z tego podatku zwolniona.

Istota sporu podatnika z organem podatkowym

W analizowanej sprawie spółka z o.o. udzieliła spółce jawnej pożyczki na kwotę 5 mln zł. Pożyczkobiorca najpierw uregulował należność z tytułu PCC, a następnie domagał się zwrotu zapłaconego podatku wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami upomnienia, stojąc na stanowisku, że pożyczka ta jako czynność zwolniona z opodatkowania VAT (art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054) (dalej: ustawa o VAT)), nie podlegała opodatkowaniu PCC. Istota sporu sprowadzała się zatem do rozstrzygnięcia czy, zgodnie z twierdzeniem podatnika i w myśl art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 tejże ustawy, przedmiotowa pożyczka udzielona została w ramach działalności gospodarczej pożyczkodawcy i jako podlegająca pod VAT nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zarówno WSA w Gdańsku jak i NSA zajęli w tej sprawie odmienne od podatnika stanowisko.

Stanowisko WSA i NSA

Sąd I i II instancji orzekł, że pożyczka o incydentalnym charakterze, zawarta w warunkach kształtującej się współpracy ekonomicznej pomiędzy zawierającymi ją podmiotami, nie powoduje iż pożyczkodawca w związku z jej udzieleniem prowadzi w zakresie udzielania pożyczek działalność zarobkową, typową dla profesjonalnego świadczenia usług udzielania pożyczek.

Z uwagi na brak opublikowanego jeszcze uzasadnienia do wyroku NSA, poniżej przytoczone zostały argumenty użyte w niniejszej sprawie przez sąd I instancji (wyrok z 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 1309/13), zaaprobowane przez NSA:

  • o wyłączeniu umowy pożyczki spod działania przepisów o PCC nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna z nich z tytułu dokonania tej konkretnej czynności – w niniejszej sprawie umowy pożyczki – jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z tego podatku;
  • aby usługa była objęta podatkiem od towarów i usług (czynność opodatkowana lub zwolniona), musi być wykonywana przez osobę, która działa w tym zakresie w charakterze podatnika VAT w ramach swojej działalności gospodarczej;
  • warunkiem przesadzającym o tym, że dana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest to, że podmiot gospodarczy jej dokonujący działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, przybierającą formę stałą, a w konsekwencji zorganizowaną;
  • okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie może przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

WSA w Gdańsku zwrócił uwagę na to, że udzielanie pożyczek nie mieściło się w podstawowym zakresie działalności pożyczkodawcy i nie miało charakteru powtarzalnego. Tym samym świadczenie usług udzielania pożyczek pieniężnych nie przybrało u pożyczkodawcy formy zawodowej, czyli stałej i zorganizowanej. Uznał zatem, że nie może ona zostać uznana za udzieloną w ramach działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie stanowi usługi udzielenia pożyczki w rozumieniu ustawy o VAT, w związku z czym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podkreślił też, że pożyczka została udzielona pomiędzy podmiotami powiązanymi, co miało przede wszystkim na celu wsparcie powiązanej z pożyczkodawcą spółki, a nie czerpanie zysku z dokonanej transakcji.

Inne wyroki NSA w tej sprawie

Warto zaznaczyć, że analogiczne stany faktyczne były już w niedawnej przeszłości przedmiotem wyroków wydawanych przez NSA o analogicznych rozstrzygnięciach. Przykładami mogą być:

  • wyrok NSA z 14 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2205/13;
  • wyrok NSA z 30 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2276/10.

Podsumowując, podatnicy VAT, których podstawową działalnością nie jest udzielanie pożyczek, przy dokonywaniu transakcji polegającej na udzieleniu pożyczki, szczególnie o charakterze jednorazowym, powinni rozważyć czy są obowiązani czynność tę traktować jako świadczoną w ramach działalności gospodarczej, a co za tym idzie podlegającą pod ustawę o VAT, czy jako czynność świadczoną poza działalnością i opodatkowaną PCC. Przy czym sam fakt, że posiadają oni status podatnika VAT nie ma w tym wypadku znaczenia, istotne jest bowiem czy w odniesieniu do tej konkretnej czynności udzielenia pożyczki występują w charakterze takiego podatnika.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter