Poland
Języki

Blog

Jak pakiet SLIM VAT 3 i ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce wpływają na prowadzenie firmy w Polsce?

11 maja 2023

Jak pakiet SLIM VAT 3 i ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce wpływają na prowadzenie firmy w Polsce?

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/slim_vat_hero.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/slim_vat_mobile.png

Czas czytania: 5 minut.

 

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie uproszczenia wprowadza pakiet SLIM VAT 3?
 • Jak ustawodawca zmienia proces wystawiania faktur i faktur korygujących?
 • Kogo dotyczyć będzie ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce?

 

Anna JELIŃSKA

Junior Tax Supervisor w RSM Poland

 

Polski Sejm uchwalił dwie ustawy nowelizujące ustawę o VAT – pakiet SLIM VAT 3 (druk nr 3025) i ustawę uszczelniającą system podatkowy w sektorze e-commerce (druk nr 3030). Celem pierwszej noweli jest uproszczenie przepisów dotyczących rozliczania VAT. Druga z kolei implementuje dyrektywę 2020/284, ustanawiającą nowe wymogi dla dostawców usług płatniczych takich jak banki i inne instytucje finansowe.

Główne zmiany przewidziane przez pakiet SLIM VAT 3

Podwyższenie limitu obrotów w przypadku małego podatnika (z 1,2 mln euro do 2 mln euro)

Zmiana sprawia, że progi podatkowe dla małych podatników będą takie same zarówno w przypadku podatków dochodowych, jak i podatków VAT. Dzięki temu rozwiązaniu większa liczba podatników będzie uprawniona do rozliczeń kwartalnych i stosowania metody kasowej. Zmiana nie dotyczy przedsiębiorstw maklerskich, zarządzających funduszami powierniczymi i agentów – w ich przypadku w dalszym ciągu obowiązywać będzie limit 45 tys. euro.

Zmiany w wymierzaniu sankcji VAT

Wymierzając dodatkowe zobowiązanie podatkowe, organy podatkowe będą musiały wziąć pod uwagę wiele czynników – wśród których wymieć możemy m.in. okoliczności powstania nieprawidłowości oraz kwotę uszczuplenia podatku. Ponadto, sankcje będą miarkowane na trzech poziomach – do 15%, do 20% i do 30%. Najdotkliwsza sankcja – 100% – ma być stosowana jedynie, gdy działanie podatnika było związane z udowodnionym oszustwem lub świadomym udziałem w oszustwie. Nigdy automatycznie.

Rozszerzenie możliwości dysponowania środkami z rachunku VAT

Ustawodawca proponuje także takie zmiany, które mają poprawić płynność finansową działających w Polsce firm. Chodzi przede wszystkim o:

 • Umożliwienie płacenia zobowiązań z tytułu różnych podatków środkami z rachunku VAT. Chodzi o podatki takie jak podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy,
 • Wprowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT. Członkowie grup będą mogli przekazywać środki na rachunek VAT przedstawiciela grupy i dzięki temu rozliczać podatek w sposób skonsolidowany,
 • Wprowadzenie dodatkowej możliwości uwolnienia się faktora z odpowiedzialności solidarnej. Po wejściu w życie ustawy, w przypadku, gdy podatnik zmieni instytucję faktoringową, pierwsza będzie mogła przelać kwotę VAT bezpośrednio na rachunek nowej instytucji.

Eliminacja wymogu posiadania faktur dotyczących Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT) dla uzyskania odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu

Aktualnie, jeżeli w ciągu trzech miesięcy polski nabywca nie otrzyma faktury, to musi on zmniejszyć kwotę podatku naliczonego. W ramach pakietu SLIM VAT 3 ustawodawca proponuje, aby faktura nie była formalnym warunkiem odliczenia podatku. W efekcie podatek naliczony i należny z tytułu WNT będzie zawsze rozliczany w tym samym okresie rozliczeniowym.

Doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) w przypadku, gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy

Aktualnie wykazanie lub skorygowanie WDT następuje w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy. Projekt ustawy zakłada przyznanie działającemu w Polsce podatnikowi prawa do wykazania/skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy – SLIM VAT 3 uprości więc obowiązek korygowania tej transakcji.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowymPOZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Doprecyzowanie sposobu określania kursu waluty obcej przy przygotowywaniu faktur korygujących

Nowy pakiet przewiduje, że kurs waluty obcej, przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej, będzie zasadniczo powieleniem kursu przyjmowanego dla pierwotnego rozliczenia. W przypadku zbiorczej korekty kilku faktur podatnik będzie mógł stosować jeden kurs w odniesieniu do wszystkich faktur.

Umożliwienie składania korekt deklaracji poza systemami VAT One Stop Shop (OSS) i Import One Stop Shop (IOSS)

Celem ma być przede wszystkim zmniejszenie liczby niezbędnych formalności:

 • Przepisy SLIM VAT 3 stanowią podstawę do określenia wzorów elektronicznych deklaracji korygujących, które będą składane poza systemem OSS i IOSS (w przypadku upływu 3 lat po złożeniu deklaracji lub zaprzestania korzystania z procedur albo zmiany państwa identyfikacji) bezpośrednio w kraju konsumpcji.
 • Korekty dostarczane poza systemem OSS i IOSS będą składane bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.
 • Zmiana ta wpłynie również na ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – po nowelizacji organy będą mogły dochodzić podatku VAT rozliczanych w pozasystemowych korektach. Wprowadzona zostanie zasada przeliczania należności pieniężnej wynikającej z korekty deklaracji na walutę polską (w polskich złotych – PLN).

Zmiany w proporcji i prewspółczynnikach

Ustawodawca proponuje także zmiany, które mają zmniejszyć liczbę składanych przez podatników korekt.

 • Jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych, to podatnik będzie mógł zrezygnować z korekty.
 • Zlikwidowany zostanie wymóg uzgodnienia prognozy proporcji lub prognozy prewspółczynnika i sporządzania protokołu przez naczelnika urzędu skarbowego w przypadku podatników, których obroty są niższe niż 30 tys. złotych. Zamiast uzgodnień podatnicy będą jedynie zawiadamiać naczelników urzędów skarbowych o przyjętych proporcjach lub prewspółczynnikach.
 • Podniesiona zostanie także kwota pozwalająca na stosowanie 100% proporcji odliczenia – z 500 złotych do 10 tys. złotych. Dotyczy to podatników, którzy wykonują czynności opodatkowane i zwolnione. Podatnicy będą mogli skorzystać z odliczenia całości VAT, jeżeli proporcja przekroczy 98%, a kwota brakujących 2% nie przekroczy 10 tys. złotych.  

Uregulowanie kwestii e-paragonów

W przypadku wystawienia faktury do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik będzie mógł zrezygnować z obowiązku drukowania dokumentów z kas fiskalnych (raportów i dokumentów niefiskalnych) wystawianych przy stosowaniu kas rejestrujących online – i zamiast tego przechowywać te ewidencje w formie elektronicznej.

Zmiany w zakresie wiążących informacji

Polski ustawodawca postanowił także uporządkować i ułatwić dostęp do informacji na temat podatków i przepisów.

 • Krajowa Informacja Skarbowa stanie się instytucją, do której będzie można zwrócić się o wydawania wiążących informacji akcyzowych (WIA), taryfowych (WIT) i o pochodzeniu towarów (WIP). To duże rozszerzenie kompetencji, ponieważ obecnie KIS wydaje wyłącznie wiążące informacje stawkowe (WIS);
 • Rozszerzony zostanie krąg wnioskodawców;
 • Zmienią się przepisy dot. obowiązywania, zmiany i wygaśnięcia WIS;
 • Wniosek o wydanie WIS nie będzie podlegał opłacie;
 • Doprecyzowane zostaną przepisy w zakresie ochrony dla podmiotów innych niż adresat WIS;
 • Uregulowana zostanie procedura zażalenia na brak rozpatrzenia;
 • WIS wydawane dla celów innych niż określenie stawki podatku nie będą już musiały zawierać w swojej treści stawki podatku.

Zrezygnowanie z obowiązku wydawania przez organy podatkowe niektórych postanowień

SLIM VAT 3 zmniejsza też liczbę obowiązków urzędników. Podatnicy nie otrzymają już od nich pism i postanowień dotyczących zaliczania wpłat, nadpłat lub zwrotów podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Jakie zmiany wprowadza ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce?

Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce dotknie bezpośrednio mniejszej liczby podatników, ponieważ podyktowana jest dyrektywą 2020/284, ustanawiającą wymogi dla dostawców usług płatniczych.

W ramach wprowadzanych zmian ustawodawca nałożył na banki i inne instytucje finansowe obowiązki prowadzenia, przechowywania i przesyłania do szefa Krajowej Administracji Skarbowej ewidencji określonych transakcji płatniczych. Wymóg sprawozdawczy dotyczy sytuacji, gdy dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy.

Dostawcami usług płatniczych, na których wpłyną nowe obowiązki podatkowe, są wyłącznie podmioty z Unii Europejskiej – przede wszystkim instytucje kredytowe, płatnicze, pieniądza elektronicznego oraz świadczące żyro pocztowe.

Jak duża rewolucja w rozliczaniu podatku VAT czeka podatników działających w Polsce?

Nie ma wątpliwości, że liczba zbliżających się zmian jest naprawdę duża i może znacząco wpłynąć na sposób wypełniania wielu niezbędnych formalności. Ustawodawca utrzymuje, że dzięki większości z proponowanych modyfikacji podatnicy będą borykać się z mniejszą liczbą korekt faktur i łatwiej rozliczą swoje podatki. Państwu łatwiej też będzie wykryć nieprawidłowości.

Jak jednak będzie w praktyce? I czy zmiany mogą stanowić okazję do przyjrzenia się strategii podatkowej firmy i dostępnym ulgom? Jeśli nowe ustawy i pakiety sprawiają, że, aby zmaksymalizować swoje korzyści, zaczynają Państwo rozważać outsourcing usługi VAT Compliance i szukają pomocy profesjonalnych doradców podatkowych, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Junior Tax Supervisor

Powiązane usługi

Newsletter