RSM Poland
Języki

Języki

Polski Ład – zachęty dla obrotu bezgotówkowego

Czas czytania: 4 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • Na jakie ulgi mogą liczyć podatnicy w związku z zakupem i używaniem terminali płatniczych;
  • Jakie są warunki uzyskania przyspieszonego zwrotu VAT;
  • Które transakcje powinny być przeprowadzane bezgotówkowo.

Piotr WYRWA
Tax Manager w RSM Poland

Wawrzyniec ŻBIKOWSKI
Junior Tax Consultant w RSM Poland
 

O Polskim Ładzie pisaliśmy już w artykułach dotyczących m.in. estońskiego CIT-u oraz preferencji dla spółek holdingowych. Tym razem chcielibyśmy przedstawić rozwiązania, które mają zachęcać podatników do korzystania z obrotu bezgotówkowego. Nowe regulacje, wspierające korzystanie z terminali płatniczych, znajdą się zarówno w ustawach o podatkach dochodowych, jak i przepisach o VAT.

Ulga w podatkach dochodowych

Przepisy Polskiego Ładu przewidują wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy ponieśli wydatki związane z nabyciem terminala płatniczego oraz uiszczaniem opłat wynikających z obsługi transakcji przy jego użyciu. W grę wchodzi zatem np. opłata interchange i opłata systemowa.

Wydatki te będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania CIT lub PIT w ramach ustawowych limitów wynoszących odpowiednio 1.000 bądź 2.500 zł. Większa kwota odliczenia przysługiwać będzie podatnikom, którzy, na gruncie ustawy o VAT, zwolnieni są z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Dodatkowo, mali podatnicy, którzy będą korzystać z omówionego w dalszej części tekstu przyśpieszonego zwrotu VAT, będą mieli możliwość zwiększenia kwoty odliczenia do 2.000 zł.

Wspomniana ulga będzie jednak odliczana od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, więc kwotę przysługującego zgodnie z nowymi przepisami odliczenia należy uznać raczej za symboliczną. Przykładowo, posiadający kasę fiskalną podatnik CIT uzyska korzyść wynoszącą nie więcej niż 190 zł. Wysokość ulgi może zatem wywoływać uśmiech politowania, szczególnie, jeśli porówna się ją ze złożonością i skomplikowaniem przepisów wprowadzających tę nieznaczną zmianę. Same regulacje ustawy o CIT w formie nowo dodanego art. 26hd ust. 1 do 14 zajmują niemal 3 strony maszynopisu…

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Przyśpieszony zwrot VAT

W ramach proponowanych zmian przewiduje się dodatkowo wprowadzenie instytucji szybszego zwrotu VAT dla tzw. „podatników bezgotówkowych”. Planowane przepisy przewidują, że, spełniając odpowiednie warunki, podatnik będzie mógł otrzymać nadwyżkę podatku naliczonego w ciągu 15 dni, licząc od terminu przewidzianego na złożenie deklaracji.

Podstawowym wymogiem, którego spełnienie pozwoli na uzyskanie przyśpieszonego zwrotu VAT, będzie udowodnienie, że

w okresie ostatnich trzech miesięcy:

  • co najmniej 80% sprzedaży zostało zaewidencjonowane przy pomocy kas rejestrujących, umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK) – kasy online i wirtualne;
  • co najmniej 80% (do końca 2023 roku – nie mniej niż 65%) sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opłacone z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu.

Ponadto, aby otrzymać przyśpieszony zwrot VAT, należy spełnić warunki dodatkowe:

  • przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas sprzedaży, wraz z podatkiem, nie będzie mogła być niższa niż 50.000 zł za każdy okres rozliczeniowy;
  • kwota zwrotu VAT nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas w danym okresie rozliczeniowym;
  • kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w bieżącej deklaracji, nie będzie mogła przekraczać 3.000 zł;
  • podatnik, przez poprzednie 12 miesięcy, będzie musiał być zarejestrowany jako czynny płatnik VAT, składać deklaracje oraz prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących umożliwiających połączenie i przesyłanie danych do CRK;
  • podatnik przez 3 miesiące poprzedzające ubieganie się o przyspieszony zwrot VAT będzie musiał posiadać rachunek ujawniony na tzw. „białej liście”.Podsumowując, szybki, 15-dniowy termin zwrotu VAT, z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie podatników. Niestety, rozbudowane i złożone warunki do jego otrzymania mogą sprawić, iż mechanizm będzie dość rzadko wykorzystywany. Niezrozumiałe jest również wykluczenie z preferencji najmniejszych podmiotów, osiągających obroty niższe niż 50.000 zł. Wreszcie, znając praktykę urzędów skarbowych, należy się spodziewać, że przyspieszone zwroty podatku i tak będą mogły zostać opóźnione, chociażby z uwagi na prowadzenie przez organy podatkowe czynności sprawdzających.

Obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych

W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych. Podlegać mają mu wszyscy podatnicy, którzy posiadają kasy fiskalne.

Wprowadzony przez nowe przepisy art. 19a ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nakłada wymóg zapewnienia możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana. Szczegółowy zakres podmiotowy tego obowiązku będzie jednak znany dopiero po publikacji Rozporządzenia Ministra Finansów. Mając na uwadze techniczno-organizacyjne możliwości zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego, Minister Finansów może bowiem wykluczyć ze wspomnianego wyżej obowiązku szczególne kategorie podatników.

Nowe limity płatności gotówkowych

Zmianie ulegną również regulacje dotyczące górnych progów rozliczeń gotówkowych. W relacjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) dokonywanie płatności bezgotówkowych będzie obowiązkowe już przy transakcjach przekraczających 8.000 zł. Obecnie jest to wymagane przy płatnościach przekraczających 15.000 zł.

Co więcej obowiązek skorzystania z płatności bezgotówkowej – wykonanej za pomocą przelewu lub karty – będzie dotyczył także transakcji między konsumentami i przedsiębiorcami. Ustawodawca planuje, aby taki sposób regulowania rachunku dotyczył wszystkich transakcji B2C, których wartość przekroczy 20.000 zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się