Poland
Języki

Blog

Podatek u źródła

10 sierpnia 2016

Podatek u źródła

Dochód uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – katalog przypadków

W niniejszym Tax Alercie poruszymy kwestię rozszerzenia, lub jak kto woli doprecyzowania, definicji dochodów (przychodów) osiąganych przez nierezydentów w Polsce. W uchwalonej 22 lipca 2016 r. przez Sejm ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej: „Ustawą nowelizującą”) określony został katalog przypadków, w których dochód (przychód) nierezydenta zostanie uznany za uzyskany na terytorium RP. Choć proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony – obecne ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm poprawek Senatu – omawiane regulacje zaczną obowiązywać najpewniej od 1 stycznia 2017 r. O projekcie ustawy pisaliśmy już w jednej z naszych poprzednich publikacji
(Tax Alert 7/2016).

Ustawą nowelizującą doprecyzowano – w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „UPDOF”) – oraz wprowadzono – w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „UPDOP”) – katalog przypadków, w których dochód podatnika, który objęty jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uznaje się za uzyskany „na terytorium RP”. W UPDOP art. 3 uzupełniony został o ust. 3, zgodnie z treścią którego za dochody (przychody) osiągane przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

  • wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez zagraniczny zakład;
  • położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym również z jej zbycia w całości albo części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
  • papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
  • tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości;
  • tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

W UPDOF uzupełniono natomiast zapisy art. 3 ust. 2b dotyczące wymienionych wyżej źródeł dochodów (przychodów).

Inną istotną zmianą w UPDOP jest wprowadzenie dodatkowego warunku do uzyskania zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu należności licencyjnych. W art. 21 ust. 3 pkt 4 UPDOP dookreślono, że podmiot uzyskujący przychód z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ww. artykułu, musi być również ich rzeczywistym właścicielem. W wyniku powyższej zmiany spółka, albo jej zagraniczny zakład niebędący polskim rezydentem podatkowym, ale uzyskujący przychody z tytułu należności licencyjnych, aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania ww. przychodu na terenie RP będzie zobowiązany wykazać, że jest rzeczywistym właścicielem wskazanych należności.

Na obecnym etapie Senat podjął uchwałę zawierającą poprawki do ustawy. 5 sierpnia 2016 r. została ona skierowana do Komisji Finansów Publicznych. Po rozpatrzeniu poprawek Senatu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Końcowo przypominamy również, że Ustawa nowelizująca wprowadza także 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność (w pierwszym roku prowadzenia działalności). Osoby zainteresowane szczegółowymi rozwiązaniami zachęcamy do lektury wspomnianego Tax Alertu (7/2016) lub kontaktu z naszymi specjalistami, celem omówienia wpływu planowanych zmian na prowadzoną przez Państwa działalność gospodarczą.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter