Poland
Języki

Blog

Podatek od sprzedaży detalicznej

2 czerwca 2016

Podatek od sprzedaży detalicznej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 16 maja 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (zwany dalej: „Projektem ustawy”). Długo wyczekiwany Projekt ustawy, będący rezultatem licznych konsultacji społecznych, w których przedstawiciele sektora handlowego oraz organizacje ich zrzeszające wnosili własne sugestie i uwagi, trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów. W niniejszym Tax Alercie przedstawimy Państwu jego główne założenia.

Podmiot i przedmiot opodatkowania

Proponowany Projekt ustawy, nakłada podatek na sprzedawców detalicznych tj. osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpłatnego zbycia towarów na rzecz konsumentów, w lokalu przedsiębiorstwa lub poza nim. Konsumentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz rolnik ryczałtowy. Przychodem ze sprzedaży detalicznej będą kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu tej sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki. Każda z części kwoty otrzymanej tytułem sprzedaży powiększa przychód, niezależnie od tego, czy została dokonana przed, czy po wydaniu towaru. Przychód natomiast będzie określany na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących, jak również zwolnionego z obowiązku prowadzenia przedmiotowej ewidencji. Przychód nie będzie obejmował należnego podatku od towarów i usług.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Kwota przychodu będzie liczona narastająco w kolejnych dniach od rozpoczęcia sprzedaży podatnika w danym miesiącu, do zakończenia sprzedaży w tym miesiącu. Podstawę opodatkowania należy pomniejszyć o kwoty wypłacone z tytułu zwrotu towarów w danym miesiącu, po odliczeniu podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę fakt, że obowiązek podatkowy dotyczyć będzie jedynie przychodu osiągniętego od chwili przekroczenia wartości 17 mln zł, podatnik, który nie osiągnie w danym miesiącu przedmiotowego limitu przychodów, nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Obowiązek podatkowy i stawki podatku

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego kwotę 17 mln zł i dotyczy przychodu osiągniętego powyżej przedmiotowej kwoty.

Podatek będzie pobierany miesięcznie, według następującej skali:

 

Podstawa obliczenia podatku
w złotych

Podatek za dany miesiąc wynosi

Ponad

Do

17 mln zł

170 mln zł

0,8% od podstawy opodatkowania do kwoty 170 mln zł

170 mln zł

 

1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę
170 mln zł

 

Wyłączenia z opodatkowania

Z podatku wyłączona została natomiast sprzedaż:

  • gazu ziemnego dostarczanego do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,
  • węgla kamiennego i innych paliw stałych,
  • używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych (zarówno rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym jak i znajdujących się w przydomowych zbiornikach gazu),
  • olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych,
  • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części, na podstawie odrębnych przepisów,
  • towarów zbywanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych.

Płatność podatku

Warto zaznaczyć, że obowiązkiem podatników będzie składanie bez wezwania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji o wysokości podatku, sporządzonych według ustalonego wzoru oraz obliczanie i wpłacanie należnego podatku na rachunek niniejszego urzędu skarbowego. Oba obowiązki będą dotyczyć miesięcznych okresów rozliczeniowych i muszą być wypełnione w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. W Projekcie ustawy wyraźnie podkreślono, że sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy kwoty niepodlegającej opodatkowaniu, nie muszą składać deklaracji o wysokości podatku.

Celem wprowadzenia ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, jak to niejednokrotnie podkreślano, jest przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm działających w branży handlowej, jak również zwiększenie dochodów podatkowych budżetu państwa. W dalszym ciągu jednak nie jest znana dokładna data wejścia w życie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, ani jej ostateczny kształt. Projekt ustawy przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter