Poland
Języki

Blog

Korzystne zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową od 2018 r.

21 sierpnia 2017

Korzystne zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową od 2018 r.

 

W ostatnich dniach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (dalej: Projekt). Projekt nie został jeszcze skierowany pod obrady Sejmu RP niemniej warto zapoznać się z jego najistotniejszymi założeniami, aby móc uwzględnić je przy planowaniu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (dalej: ulga B+R) w okresie po 1 stycznia 2018 r.

 

Większość z planowanych zmian jest korzystna dla podatników, zwiększając zakres przysługującego odliczenia w ramach ulgi B+R. Niektóre zmiany mają także charakter doprecyzowujący, co eliminuje część z dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najistotniejszych w naszej ocenie zmian:

  • Projekt zakłada podwyższenie limitów odliczenia kosztów kwalifikowanych do poziomu 100%, bez względu na wielkość podatnika. Dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego wielkość odliczenia będzie jeszcze większa (limit podniesiony nawet do 150%).
  • W Projekcie doprecyzowano, że kosztami kwalifikowanymi mogą być wynagrodzenia i składki pracowników, którzy jedynie część czasu pracy poświęcają na działalność badawczo-rozwojową. W takim przypadku kosztem kwalifikowanym będą wydatki w części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika.
  • Planowane jest dodanie do katalogu kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia. Będą one uwzględniane w uldze B+R w proporcjonalnej części, uwzględniającej faktyczne zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową.
  • Projekt zakłada rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty nabycia usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej oraz koszty nabycia sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.
  • Projekt doprecyzowuje, że kosztem kwalifikowanym są jedynie ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Dotychczasowe brzmienie przepisów regulujących to zagadnienie było przedmiotem istotnych wątpliwości interpretacyjnych.
  • Podmioty strefowe, pozbawione dotychczas prawa do korzystania z ulgi B+R, będą do tego uprawnione, ale tylko w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, niestanowiących kosztów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
  • Projekt zakłada szczególne preferencje w korzystaniu z ulgi B+R przez pomioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego nadany na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

 

Zgodnie z Projektem, zmiany zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. Zwracamy uwagę, że Projekt jest na wczesnym etapie prac, a tym samym, nie można jednoznacznie przesądzić, czy całość zmian wejdzie ostatecznie w życie.

Będziemy Państwa informować o bieżących pracach w tym zakresie.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter