Poland
Języki

Blog

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w podatkach dochodowych

25 lipca 2017

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w podatkach dochodowych

 

Prezydent podpisał korzystne dla przedsiębiorców zmiany w podatkach dochodowych, które wejdą w życie jeszcze w tym roku

 

19 lipca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania zmian w Dzienniku Ustaw. W poniższym Tax Alercie pokrótce przedstawimy Państwu wprowadzone korzystne dla przedsiębiorców zmiany regulujące limity amortyzacji podatkowej oraz zasady poboru podatku u źródła od biletów lotniczych.

 

Roczna jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN

Pierwsza ze zmian dotyczy limitu jednorazowej podatkowej amortyzacji środków trwałych. Dotychczas przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidywały dwie możliwości bezpośredniego zaliczania wydatków na nabycie środków trwałych do kosztów podatkowych:

  • jeżeli wartość początkowa środka trwałego jest równia lub niższa niż 3.500 PLN podatnicy mają możliwość jednorazowego ujęcia w kosztach wydatków na ich nabycie (art. 22f ust. 3 UPDOF lub art. 16d ust. 1 UPDOP);
  • jeżeli podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy nabyli środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, mogą oni zaliczyć do kosztów podatkowych równowartości kwoty 50.000 EUR (art. 22k ust. 7 UPDOF i art. 16k ust. 7 UPDOP). W tym przypadku dokonanie jednorazowego odpisu kwalifikowane jest jako pomoc de minimis.

 

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzona została dodatkowa możliwość ujmowania w kosztach podatkowych wydatków na nabycie środków trwałych do wysokości 100.000 PLN w ciągu roku podatkowego. Należy jednak podkreślić, że kwota ta przysługuje podatnikowi jedynie na fabrycznie nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, a tym samym nie można jednorazowo zamortyzować nieruchomości czy też środków transportu. Z limitu skorzystają podatnicy, jeżeli:

  • wartość początkowa jednego nabytego środka trwałego wynosi co najmniej 10.000 PLN, lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych wynosi przynajmniej 10.000 PLN, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 PLN.

 

Zastosowanie przez podatników możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty 100.000 PLN z tytułu nabycia nowych środków trwałych nie jest traktowane jako pomoc de minimis, a tym samym również przedsiębiorcy, którzy wyczerpali już przysługujące im limity z tytułu pomocy publicznej poprzez np. otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, będą mieli prawo do skorzystania z przedmiotowych rozwiązań.

Brak obowiązku poboru podatku u źródła od biletów lotniczych

Kolejna zmiana w ustawach o podatkach dochodowych dotyczy obowiązku pobrania przez płatników podatku u źródła z tytułu przychodów osiąganych na terytorium RP przez przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej określonego w art. 29 ust. 1 pkt 4 UPDOF oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 UPDOP. Po wprowadzonej nowelizacji obowiązek ten nie będzie dotyczył tzw. przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Dotychczas płatnicy zmagali się z szeregiem problemów związanych z rozliczeniem podatku u źródła. Pierwszym z nich było często graniczące z cudem otrzymanie certyfikatów rezydencji od zagranicznych przewoźników, którzy niechętnie przesyłali klientom tego rodzaju dokumenty. Kolejny problem związany był z poborem podatku. W przypadku braku certyfikatu, płatnicy zobowiązani byli do potrącenia podatku u źródła z tym że dokonując zakupu biletów przez Internet nie było dotychczas możliwości pobrania od wynagrodzenia płaconego za bilet zagranicznemu przewoźnikowi kwoty podatku u źródła. Oznaczało to, iż ostatecznie to płatnicy ponosili ekonomiczny ciężar tego podatku, ponieważ nie było innej możliwości, aby wypełniony został spoczywający na nich obowiązek obliczania, poboru i zapłaty podatku u źródła.

Na szczęście ustawodawca dostrzegł, iż w praktyce system poboru zryczałtowanego podatku u źródła od biletów lotniczych nie funkcjonuje tak jak powinien i w konsekwencji wprowadzono przedmiotowe zmiany, które niewątpliwe zdejmą z bark polskich przedsiębiorców szereg formalności związanych z realizacją obowiązków płatnika oraz obniżą koszty zakupu biletów lotniczych, które dotychczas były powiększone o 10-procentowy podatek u źródła w sytuacji, kiedy nie było możliwości pobrania tego podatku od zagranicznego przewoźnika.

Skutki nowelizacji

Wprowadzenie zmian do ustaw o podatkach dochodowych należy ocenić pozytywnie. Zniesienie obowiązku pobierania podatku u źródła zmniejszy obciążenia płatników i pozwoli na zatrzymanie w firmie dodatkowych środków finansowych. Warto jednak pamiętać, iż przepisy w tym zakresie będą dotyczyć płatności za bilety lotnicze, które będą dokonane po wejściu w życie nowych przepisów, a więc w stosunku do nabywanych dotychczas biletów, ciągle na płatnikach ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła. Wprowadzony limit dla jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych z pewnością zachęci przedsiębiorców do zwiększenia wydatków inwestycyjnych. Należy również podkreślić, iż przepisy w zakresie jednorazowej amortyzacji mają zastosowanie do środków trwałych nabytych po 1 stycznia 2017 r.,  a tym samym zachęcamy do weryfikacji dokonanych w tym roku przez Państwa zakupów środków trwałych pod kątem możliwości zaliczenia tych wydatków bezpośrednio do kosztów podatkowych. W razie dodatkowych wątpliwości lub pytań, gorąco zachęcamy do kontaktu.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter