Poland
Języki

Blog

Interpretacje transgraniczne w zakresie VAT – teraz możliwe także z udziałem Polski

8 grudnia 2021

Interpretacje transgraniczne w zakresie VAT – teraz możliwe także z udziałem Polski

Czas czytania: 5 minut.

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie są warunki formalne złożenia wniosku o
 • Jakie kraje przystąpiły do tej pory do programu VAT UE CBR;
 • Jak podatnicy mogą wykorzystać nowy unijny projekt na swoją korzyść.

Katarzyna SADOWSKA
Tax Supervisor w RSM Poland
 

W październiku 2021 r. Polska przystąpiła do pilotażu programu VAT UE CBR, który ma stanowić narzędzie zapobiegające powstawaniu sporów w zakresie opodatkowania VAT transakcji transgranicznych. Na czym on dokładnie polega ten mający pomóc podatnikom projekt i jak uzyskać taką transgraniczną interpretację transgraniczną?

Pilotaż VAT UE CBR to projekt, który powstał w ramach grupy EU VAT Forum. Ma na celu umożliwienie podatnikom otrzymania CBR (cross-border ruling), czyli interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku VAT w sprawach o transgranicznym charakterze, będącej wynikiem uzgodnień dokonanych pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a administracjami podatkowymi innych państw, których określona sprawa dotyczy – o ile oczywiście państwa te również przystąpiły do pilotażu VAT UE CBR.

W chwili obecnej w programie uczestniczy 18 państw członkowskich Unii Europejskiej: Polska, Belgia, Dania, Irlandia, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Holandia, Portugalia, Słowenia, Finlandia i Szwecja.

Według udostępnionych danych – aktualnych na dzień 22.10.2019 r. – wydano do tej pory 23 interpretacje CBR. W uzgodnienie jednej z nich zaangażowanych było aż 15 państw.

Jak uzyskać transgraniczną interpretację w zakresie VAT?

W celu otrzymania CBR wnioskodawca musi najpierw sporządzić i przesłać do KAS – na określony adres e-mail – wstępny wniosek o wydanie interpretacji transgranicznej.

We wniosku tym należy opisać w języku polskim stan faktyczny sprawy, pytania z nim związane, przepisy, które będą miały zastosowanie oraz własne stanowisko. Oprócz tego należy oczywiście wskazać również kraje, których dotyczy transakcja. Co istotne, jeżeli w przypadku tym wystąpiono wcześniej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, to informacja o tym, wraz z opisem okoliczności, także powinna zostać dołączona.

Po otrzymaniu wniosku KAS zweryfikuje, czy sprawa spełnia wszystkie warunki formalne, tj. czy:

 1.  ma charakter transgraniczny;
 2.  dotyczy planowanych transakcji, które nie zostały jeszcze dokonane;
 3.  ma duży stopień skomplikowania;
 4.  dotyczy uzgodnień z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR VAT;
 5.  wniosek został podpisany przez podatnika lub osobę przez niego upoważnioną;
 6.  wnioskodawca wyraził zgodę na procedowanie przez KAS sprawy z zakresu pilotażu VAT UE CBR, przeprowadzenie przez KAS uzgodnień ze wskazaną we wniosku administracją podatkową państwa członkowskiego UE, przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szefa KAS, upublicznienie treści uzgodnionej interpretacji CBR po jej anonimizacji na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej.
   

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku wstępnego możliwe jest złożenie już właściwego wniosku o wydanie interpretacji CBR. Wniosek ten powinien zawierać te same informacje, co wniosek wstępny, powinny one jednak zostać dodatkowo podane w języku angielskim oraz – jeżeli kraje, których ta sprawa dotyczy tego wymagają – języku obcym wskazanym przez państwa zaangażowane w transakcję.

Wniosek ten ponownie zostanie zweryfikowany przez KAS (pod kątem warunków opisanych powyżej), a jeżeli zostaną one spełnione, KAS przygotuje swoje stanowisko w sprawie i skonsultuje je z administracją podatkową państwa wskazanego we wniosku. Następnie poinformuje wnioskodawcę o tym, czy transgraniczne stanowisko zostało uzgodnione i – jeżeli tak – przekaże wnioskodawcy informację o treści uzgodnionej interpretacji CBR.

Ponadto, interpretacja CBR zostanie zanonimizowana i opublikowana na stronach internetowych Komisji Europejskiej i Ministerstwa Finansów.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Jaką rolę będą miały interpretacje CBR?

Interpretacje CBR wydają się być ciekawym i przydatnym instrumentem. Z naszego doświadczenia wynika, że administracje podatkowe w różnych państwach posiadają czasami zupełnie odmienne spojrzenia na właściwy sposób opodatkowania tej samej transakcji transgranicznej. Dokonanie wcześniejszych uzgodnień pomiędzy organami podatkowymi tych krajów mogłoby więc przynieść wymierne korzyści.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie wskazuje, że „Celem pilotażu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT, którzy planując działania gospodarcze chcieliby mieć pewność w kwestii opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich UE”. W tym momencie ciężko jednak przewidzieć to, jaką rolę faktycznie odegrają interpretację CBR.

Jako że Ordynacja podatkowa nie przewiduje rozwiązania takiego jak CBR, to interpretacje te nie otrzymały takiej mocy ochronnej dla wnioskodawcy, jaką posiadają interpretacje indywidualne prawa podatkowego, interpretacje ogólne czy też objaśnienia podatkowe. Nie wiadomo też czy – i w jakim zakresie – CBR będą faktycznie wiążące dla polskich organów podatkowych.

Co tak naprawdę wiemy o VAT UE CBR?

Nie tylko rola interpretacji CBR budzi niepewność. Nie sposób obecnie znaleźć jakichkolwiek wyjaśnień na temat tego, co w zasadzie należy rozumieć poprzez „duży stopień skomplikowania sprawy”, który jest jednym z warunków procedowania wniosku przez KAS. Nie wskazano niestety jeszcze żadnych okoliczności, które pozwalałyby uznać sprawę za skomplikowaną.

Tajemnicą pozostaje także czas oczekiwania na wydanie CBR – na stronie Komisji Europejskiej, w specjalnej zakładce poświęconej temu programowi pilotażowemu, zawarto jedynie informację, że: „Decyzje będą podejmowane bez zbędnej zwłoki. Należy zauważyć, że przepisy krajowe dotyczące terminu udzielenia odpowiedzi mogą nie mieć zastosowania do wniosków o orzeczenie transgraniczne”.

Trudno zatem przewidzieć, czy czas oczekiwania na uzgodnienie będzie liczony w miesiącach, czy raczej w latach.

Nie podano również informacji o koszcie CBR. Jak wiadomo, wnioski o wydanie np. interpretacji podatkowej czy wiążącej informacji stawkowej, podlegają ustawowo określonej opłacie. Ani jednak strona Komisji Europejskiej, ani komunikaty wydawane przez MF nie wskazują, by podatnicy musieli uiszczać jakąkolwiek opłatę przy składaniu wniosku o wydanie CBR, co sugeruje, że wniosek o taką transgraniczną interpretację jest bezpłatny.

Mimo wszystkich jej mankamentów, inicjatywę pilotażu należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Nie ma innej drogi niż zacieśnianie współpracy pomiędzy administracjami podatkowymi państw członkowskich – harmonizacja podatków nie może odbywać się kosztem podatników i w ogólnym chaosie. Zebrane w pilotażu doświadczenia powinny być bardzo cenne przy budowaniu skutecznego systemu informacji podatkowej dla podatników VAT działających na obszarze całej UE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Autor

Tax Supervisor

Powiązane usługi

Newsletter