Poland
Języki
  • Zgodnie z art. 11 UPDOP oraz paragrafem 23a pkt 5 rozporządzenia o cenach transferowych, wysokość każdego wynagrodzenia w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, włączając wynagrodzenie z tytułu restrukturyzacji działalności biznesowej, które jest należne spółce zbywającej część działalności na rzecz podmiotu powiązanego, musi zostać ustalona na warunkach rynkowych (DIS w Łodzi z 5.02.2015 r., znak IPTPB3/423-346/14-6/GG);
  • Jedyną możliwą metodą ujęcia kosztów ponoszonych w ramach Exit Fee jest ich rozliczenie jednorazowo w dacie poniesienia kosztu (DIS w Katowicach z 22.01.2016 r., znak IBPB-1-3/4510-611/15/APO);
  • Możliwe jest zaliczenie do kosztów podatkowych zapłaty za zaprzestanie działalności innej spółki w wyniku restrukturyzacji działalności (WSA w Bydgoszczy z 19.09.2013 r., sygn. akt I SA/Bd 444/13);
  • Spółka ukształtowała swoje stosunki ze spółką dominującą na warunkach niekorzystnych z ekonomicznego punktu widzenia - tak ustalone warunki współpracy nie tylko nie wywołały efektu synergii, ale doprowadziły do wykazywania dochodów w wysokości niższej niż możliwa faktycznie do osiągnięcia (NSA z 27.03.2012 r., sygn. akt  II FSK 1882/10).