Poland
Języki

Ulga B+R coraz korzystniejsza dla branży IT

Piotr WYRWA
Tax Supervisor w RSM Poland

Odkąd w 2016 r. wprowadzono ulgę na działalność badawczo-rozwojową, przepisy ją regulujące ulegają corocznym zmianom. Z sentymentem można wspomnieć pierwsze zapisy, które początkowo udało się ustawodawcy zawrzeć w raptem 467 słowach. Obecnie ulga B+R to ponad 2.200 słów w samej ustawie o CIT, a także – o czym będzie mowa dalej – regulacje ustaw niepodatkowych.

Pocieszające jest to, że wprowadzane na przestrzeni lat zmiany generalnie były korzystne dla podatników –  skutkowały rozszerzeniem katalogu „kosztów kwalifikowanych” (np. od 2017 r. o koszty uzyskania patentów), a także zwiększeniem limitów odliczenia tych kosztów (np. procent odliczenia kosztów amortyzacji dla dużych przedsiębiorców wzrósł od 2016 r. z poziomu 10% do 100%).

Modyfikacje w uldze B+R zostały wprowadzone także z początkiem obecnego roku. Z perspektywy podmiotów działających w branży IT interesujące wydają się jednak zmiany, o których podatnicy dowiedzieli się dopiero w drugiej połowie roku. Chodzi tutaj o przepisy wprowadzone ustawą z 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz zmiany wynikające z ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

DORADZTWO PODATKOWE
Nie jesteś zorientowany w kwestiach finansowo-podatkowych i toniesz w niezrozumiałych dla siebie dokumentach?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Pierwszy z aktów prawnych zmodyfikował kluczowe dla ulgi B+R definicje „prac badawczych” oraz „prac rozwojowych”. Od 1 października pojęcia te nie są już wyjaśnione autonomicznie na gruncie ustawy o CIT i PIT i odwołują się wprost do postanowień Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na nową definicję „prac rozwojowych”. Zgodnie z nią, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym – w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania – do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich nawet, jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zmieniona definicja kładzie zatem wyraźny akcent na jej prowadzenie przez podmioty z szerokorozumianej branży IT. Wskazuje bowiem na to, że prace rozwojowe dotyczą wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania. Dotychczas przepisy stanowią ogólnie, że prace rozwojowe dotyczą wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności. Wydaje się jednak, że zmiana nie wpłynie zasadniczo na identyfikacje przejawów działalności badawczo-rozwojowej w branży IT. Analiza dotychczasowej praktyki wskazuje bowiem, że organy potwierdzają możliwość skorzystania z ulgi B+R przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

Przedsiębiorcy z branży IT powinni mieć powód do zadowolenia także z innego powodu. Chodzi o uchwaloną niedawno ustawę z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (więcej o zmianach wprowadzanych przez tę ustawę tutaj). Na jej podstawie doczekaliśmy się jednoznacznego wskazania, że do przychodów z tzw. „zysków kapitałowych” nie są zaliczane przychody z praw wytworzonych przez podatnika. Zatem wytwarzając takie prawa we własnym zakresie (np. tworząc oprogramowanie komputerowe), przychody z tego tytułu będą klasyfikowane przez podatników CIT do tzw. dochodów z innych źródeł przychodów, a nie zysków kapitałowych.

Jakie to ma znaczenia dla ulgi B+R? Dotychczas podatnicy wytwarzający wartości niematerialne i prawne we własnym zakresie mieli wątpliwości, czy ponoszone w związku z tym wydatki mogą stanowić podstawę kalkulacji ulg B+R. Niektóre organy podatkowe uznawały bowiem, że przychody z tytułu zbycia oprogramowania wytworzonego we własnym zakresie należy kwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych. Wykluczało to automatycznie takie koszty z ulgi B+R, gdyż art. 18d ust. 1 ustawy o CIT wyraźnie stanowi, że koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową odliczane są tylko od przychodów innych, niż przychody z zysków kapitałowych. Pomimo, że Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie prezentowało korzystne dla podatników stanowisko w tym zakresie, to zawarcie takiego zapisu wprost w ustawie zwiększy pewność po stronie przedsiębiorców. Istnieje zatem kolejny powód, dla którego warto zastanowić się nad możliwością wdrożenia ulgi B+R.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się