Poland
Języki

Materiały budowlane: Emigrant możę odzyskać VAT od kosztów budowy

Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 28 grudnia 2011

 

Osoby, które wracają do kraju i tu budują domy, mają prawo do części VAT za materiały budowlane. Wnioski o zwrot powinny składać w Warszawie

Osoby wracające do Polski z emigracji mogą mieć wątpliwości, czy nie mieszkając w kraju przez wiele lat i nie płacąc tutaj podatków, mogą odzyskać zwrot części VAT na materiały budowlane. Z takim pytaniem zwrócił się do nas czytelnik, który od 6 lat mieszka i pracuje w Irlandii, ale do Polski zamierza wrócić i z tą myślą buduje tutaj dom. Obawia się, że zwrot VAT mu się nie należy, gdyż od lat nie złożył zeznania podatkowego w Polsce. Wątpliwości tych nie rozwiał ani organ podatkowy, ani księgowa, do której zwrócił się z pytaniem. Uspokajamy – zwrot części wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową (budową lub remontem) się należy. Rozstrzygnięcia wymaga jedynie to, gdzie należy złożyć wniosek.

Prawo do zwrotu

Wymogi formalne

Aby uzyskać rekompensatę, należy posiadać: faktury na zakup materiałów budowlanych, tytuł prawny do remontowanego domu lub mieszkania, np. akt własności, umowę najmu albo pozwolenie na budowę – w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia. Tak wynika z ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

– Są to jedyne wymogi, jakie stawia ustawodawca, dlatego nie można uznać, że przepisy zakazują podatnikowi przebywającemu poza Polską ubiegania się o zwrot – uważa Piotr Liss, doradca podatkowy, partner w KZWS – RSM International.

Karolina Gierszewska, doradca podatkowy w ECDDP tłumaczy, że nie ma przeszkód prawnych, aby wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane złożył obywatel Polski od kilku lat mieszkający za granicą, który zmienił swój ośrodek życiowy, nie osiąga w Polsce żadnych dochodów i nie rozlicza podatku dochodowego na terytorium kraju.

– Oczywiście przy założeniu, że osoba ta spełnia wszystkie warunki do ubiegania się o zwrot podatku, tj. nabywa na terytorium Polski udokumentowane fakturami VAT materiały budowlane i jednocześnie posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz pozwolenie na budowę – wymienia Karolina Gierszewska.

Piotr Liss dodaje, że stanowisko takie znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach podatkowych (np. interpretacja z 20 lutego 2009 r., nr IBPBII/1/415-108/08/TK).

Nieważne obywatelstwo

Istotne jest to, że ustawa regulująca zasady zwrotu nie zawęża kręgu osób fizycznych uprawnionych do rekompensaty ani ze względu na obywatelstwo, ani miejsce zamieszkania lub pobytu, ani też żadne inne kryterium osobowe.

– Na zwrot części VAT na materiały budowlane mogą w konsekwencji liczyć nie tylko obywatele polscy mieszkający na terytorium Polski, ale również tacy, którzy mieszkają na stałe poza granicami kraju, a realizują tutaj inwestycję mieszkaniową – mówi Anna Kaźmierczak, konsultant podatkowy w kancelarii Initium Krzysztof Biernacki.

Co więcej, prawo do zwrotu przysługuje również obcokrajowcom prowadzącym budowę lub remont budynku w Polsce.

– Nie jest ono bowiem uzależnione od rezydencji podatkowej, o ile oczywiście zakup materiałów budowlanych nastąpił w Polsce oraz tutaj prowadzona jest budowa – stwierdza Anna Kaźmierczak.

Umożliwiają to przepisy ustawy o zwrocie, które wskazują, że cudzoziemiec nieposiadający identyfikatora podatkowego w rozumieniu polskich przepisów podaje we wniosku rodzaj i numer dokumentu tożsamości wystawionego w innym niż Polska państwie.

Brak miejsca zamieszkania w Polsce nie wyklucza zwrotu VAT

Zwrot jest oczywiście wykluczony w przypadku realizacji inwestycji poza granicami Polski, gdyż w przypadku budowy lokalu mieszkalnego wymagane jest pozwolenie na budowę w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

– Rekompensaty nie otrzyma ponadto osoba wykonująca prace budowlane lub remontowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która dokonała zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT – przypomina Anna Kaźmierczak.

 

Opinii udzelał m.in.

Piotr LiSS

TAX Partner, Doradca Podatkowy nr 10240