Poland
Języki

Blog

Legal Alert 2/2014

1 stycznia 2015

Legal Alert 2/2014

Ostanie miesiące abolicji za należności wobec ZUS

 

W dniu 9 listopada 2012r. uchwalono ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Pod tą nazwą kryje się regulacja, która przewiduje możliwość umorzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Ostateczny termin składnia wniosków na podstawie powyższej ustawy upływa z dniem 15 stycznia 2015r. Jednak należy mieć na uwadze, to iż przygotowanie właściwie udokumentowanego wniosku może wymagać nawet kilkunastu dni.

 

Ustawa obejmuje szerokie grono płatników, na których ciążył obowiązek opłacania obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Co warte podkreślenia korzyści wiążące się z uprawnieniami, jakie nadaje ustawa nie ograniczają się tylko do osób wymienionych w art. 8. ust 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 poz. 1442). Po za osobami wykonującymi m.in. wolny zawód, twórcami, artystami, osobami osiągającymi przychody z działalności gospodarczej jako osoby fizyczne, wspólnikami jednoosobowych  spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikami spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, z ustawy mogą skorzystać także osoby trzecie i spadkobiercy, na które na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeniesiono odpowiedzialność za nieuiszczone zobowiązania płatnika składek. W przypadku dłużników solidarnych należy uwzględnić, iż zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych. Czyli sam fakt umorzenia należności na wniosek jednego z dłużników nie ma skutku względem pozostałych współdłużników. W celu zwolnienia z realizacji zobowiązania pozostałych dłużników solidarnych  konieczne jest wystąpienie do właściwych organów z oddzielnymi wnioskami.

Zgodnie z regulacją będącą przedmiotem analizy, wraz z umorzeniem należności objętych ustawą, jednocześnie umarza się składki na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia i opłaty dodatkowe.

Ponadto wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o objęcie ustawą abolicyjną skutkuje zawieszeniem z mocy prawa postępowania egzekucyjnego toczącego się na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności podlegające umorzeniu. Postępowanie egzekucyjne pozostaje zawieszone do czasu uprawomocnienia się decyzji o umorzeniu, bądź o odmowie umorzenia należności. Należy pamiętać o tym, iż czynności podjęte przez organy w trakcie postępowania egzekucyjnego, a także wiążące się z nimi skutki nadal pozostają w mocy. Osoby, które występują z wnioskiem o umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej nie mają obowiązku składać dodatkowych wniosków o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Celem uściślania należy poinformować, iż pozytywne rozpatrzeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych procedury abolicyjnej wiąże się możliwością obniżenia wysokości tych świadczeń wypłacanych w przyszłości płatnikowi, które są ustalane w oparciu o długość okresu składkowego.

Newsletter