Poland
Języki

Blog

Legal Alert 1/2013

1 stycznia 2014

Legal Alert 1/2013

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

 

W dniu 8 lipca 2013 roku weszły w życie kolejne zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 roku, Nr 43, poz. 296 ze zm., dalej „k.p.c.”). Jedną z wprowadzonych zmian jest wprowadzenie obowiązku ustalenia przez powoda lub Sąd dodatkowych danych identyfikujących strony postępowania.

 

Należy wskazać, iż celem ograniczenia problemów z doręczaniem pozwów do miejsc, gdzie pozwany faktycznie nie zamieszkuje wprowadzono obowiązek zamieszczania przez powoda w e-pozwie informacji na temat numeru PESEL lub NIP pozwanego, który jest osobą fizyczną. Odnośnie podmiotów innych niż osoby fizyczne powód będzie musiał podać ich numer w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym właściwym rejestrze bądź ewidencji, ewentualnie NIP pozwanego, jeśli nie ma on obowiązku wpisu do żadnego rejestru czy ewidencji, a jest obowiązany do posiadania NIP. Co więcej, Sąd będzie mógł skazać powoda, jego przedstawiciela bądź pełnomocnika na grzywnę, jeżeli ten w złej wierze lub na skutek niezachowania należytej staranności nieprawidłowo oznaczy te dane!

W innych niż Elektronicznych Postępowaniach Upominawczych (EPU) powód nie został zobowiązany do podawania tego typu informacji na temat pozwanego. Obowiązki w tym zakresie zostały jednak nałożone na Sądy, które na podstawie danych określonych przez powoda będą z urzędu ustalały właściwy dla pozwanego odpowiednio PESEL, NIP, numer w KRS lub w innym rejestrze bądź ewidencji.

Natomiast we wszystkich postępowaniach wprowadzono dla powoda obowiązek podawania numeru PESEL lub NIP powoda, jeśli jest on osobą fizyczną bądź numer w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym właściwym rejestrze bądź ewidencji, ewentualnie NIP pozwanego, jeśli nie ma on obowiązku wpisu do żadnego rejestru czy ewidencji, a jest obowiązany do posiadania NIP. W postępowaniu elektronicznym obowiązek podawania PESEL powoda lub NIP i KRS czy numeru w innej ewidencji istniały od początku funkcjonowania tego postępowania i przepisy w tym zakresie nie zostają omawianą nowelizacją zmienione.

Największe problemy w praktyce może wywołać obowiązek ustalania przez Sąd numer PESEL lub NIP osoby fizycznej albo KRS, NIP lub inny numer identyfikacyjny osoby niebędącej osobą fizyczną. W przypadku bowiem gdy po wniesieniu pozwu do Sądu przeciwko osobie fizycznej, Sąd będzie miał problem z ustaleniem jej numeru PESEL, to zwróci się o jego podanie do powoda, ewentualnie o wskazanie aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego, albo innych danych identyfikujących pozwanego, i to pod rygorem zawieszenia postępowania.

W rejestrze CEiDG nie dokonuje się bowiem wpisu w zakresie miejsca zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz numeru PESEL, co w praktyce powoduje znaczne trudności w udzieleniu odpowiedzi Sądowi, a w konsekwencji utrudnia, a w niektórych przypadkach nawet może uniemożliwić nadanie sprawie, złożonej do Sądu, biegu.

Dlatego też rekomenduje się, ażeby w przypadku zawierania transakcji z osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, bądź z osobami, prowadzącymi spółkę cywilną, ewentualnie z osobami, które działalności gospodarczej nie prowadzą w ogóle, pozyskiwać od tych osób dane dotyczące ich miejsca zamieszkania (które nie muszą być tożsame z siedzibą prowadzonej działalności gospodarczej) oraz numer PESEL, najlepiej poprzez uzyskanie kserokopii dowodu osobistego.

Powyższa praktyka – w przypadku zaistnienia w przyszłości ewentualnej potrzeby skierowania sprawy na drogę sądową – może znacznie ułatwić nadanie sprawie biegu.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową zachęcamy do kontaktu.

Zespół RSM Poland

Newsletter