RSM Poland
Języki

Języki

Polski Ład – pakiet wspierający innowacje

Czas czytania: 5 minut.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak brzmi zaproponowana przez nowe przepisy definicja produkcji próbnej,
  • Jak długo będzie można skorzystać z ulgi na robotyzację,
  • W jaki sposób Polski Ład modyfikuje zasady odliczania ulgi B+R.

Piotr WYRWA
Tax Manager w RSM Poland

Wawrzyniec ŻBIKOWSKI
Junior Tax Consultant w RSM Poland

 

26 lipca został przedstawiony projekt ustawy obejmującej podatkową część tzw. „Polskiego Ładu”. W projekcie zaproponowano zmiany w zakresie podatkowych mechanizmów wspierających innowacje.

Ulga podatkowa na robotyzację

Zupełnie nową, skierowaną do podatników zachętą, jest zapowiadana od dłuższego czasu „ulga na robotyzację”. Preferencja ta będzie pozwalała na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów poniesionych na robotyzację przedsiębiorstw.

Do tego rodzaju wydatków zaliczać mają się między innymi:

  • koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych z nimi związanych,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i używania robotów,
  • koszty usług szkoleniowych.

Sam robot przemysłowy ma być zdefiniowany przez przepisy jako „automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych”. Musi spełniać przy tym szereg dodatkowych warunków – konieczne funkcje to np. wymiana danych w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi oraz wykorzystywanie czujników, kamer lub innych tego typu przyrządów do monitorowania pracy sprzętu.

Choć cel wprowadzenia ulgi na robotyzację można uznać za zasługujący na aprobatę, to warto się jednak pochylić nad zaproponowanymi zmianami i zastanowić, czy wprowadzone w ramach tych przepisów definicje (których zaledwie fragmenty przytoczono powyżej), nie okażą się nadmiernie skomplikowane i w efekcie limitujące zakres zastosowania ulgi.

Należy także pamiętać, że ulga na robotyzację nie zostanie wprowadzona do systemu podatkowego na stałe i będzie można w ten sposób odliczyć jedynie wydatki poniesione w latach 2022-2026. Dlatego też preferencja ta została umieszczona w obrębie „przepisów epizodycznych, przejściowych i końcowych” ustawy o CIT.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Ulga na nowe produkty

Nowością przewidzianą przez Polski Ład jest też tzw. „ulga na nowe produkty”. Pozwoli ona na odliczanie od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wydatków związanych z wprowadzeniem takiego produktu na rynek. Zaznaczyć tu jednak trzeba, że skorzystać z tej możliwości będzie można wyłącznie w przypadku nowych produktów, które powstały jako efekt prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Ustawodawca zdecydował się przy tym na stworzenie katalogów „kosztów produkcji próbnej” oraz „kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu”. Koszty te będą wykazywane w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione, z możliwością odliczenia ich również w dwóch kolejnych latach. Wysokość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów oraz wynosić więcej niż 10% dochodu osiągniętego ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe.

Oczywiście, zdefiniowano także pojęcia „produkcji próbnej” oraz „wprowadzenia na rynek” nowego produktu.

Produkcję próbną określa się jako etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem będzie wykonanie prób i testów przed uruchomieniem właściwej produkcji. Koszty produkcji próbnej objęte ulgą stanowić będą m.in. wydatki na zakup lub dostosowanie środków trwałych wykorzystywanych do nowej produkcji, a także nabycie materiałów i surowców.

Przez wprowadzenie na rynek nowego produktu będzie się rozumieć działania związane z przygotowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży. Do kosztów wprowadzenia produktu na rynek zaliczać będą się będzie m.in. wydatki na badania, ekspertyzy oraz przygotowanie dokumentacji.

Zmiany w uldze B+R oraz IP Box

Poza nowymi rozwiązaniami, w przepisach „Polskiego Ładu” pojawia się kilka zmian dotyczących już funkcjonujących instrumentów wspierających inwestycje, tj. ulgi B+R oraz ulgi IP Box. Więcej na temat tych już obowiązujących rozwiązań mówiliśmy m.in. w czasie dostępnego za darmo dla odbiorców naszego newslettera webinarium.

Polski Ład modyfikuje zasady odliczania ulgi B+R przez podatników, którzy nie mogli z niej skorzystać z uwagi na wykazanie straty lub zbyt niskiego dochodu. Obecnie takie podmioty mogą skorzystać z gotówkowego zwrotu ulgi, ale, co do zasady, mają tę możliwość tylko w pierwszym roku prowadzenia swojej działalności. W większości przypadków nieodliczona ulga B+R może przy tym pomniejszać dochód w kolejnych latach podatkowych, o ile podatnik taki dochód wykaże.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, nieodliczona ulga B+R będzie mogła w kolejnych latach pomniejszać zaliczki na PIT płacone od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. Pojawia się jednak istotny warunek – osoby te muszą poświęcać przynajmniej 50% swojego czasu pracy na projekty B+R. W ramach ulgi B+R pojawić ma się także większa kwota odliczenia związana z kosztami kwalifikowanymi wynagrodzeń. Obecny limit –100% kosztów kwalifikowanych – zostanie podwojony. Odliczymy tym samym nawet 200% wydatków ponoszonych przy wypłatach wynagrodzenia.

Jeszcze więcej korzyści podatkowych

Największe korzyści z ulgi B+R odniosą oczywiście centra badawczo-rozwojowe. Planowane zmiany zwiększą limity ich odliczenia podatków m.in. w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych związanych z pozyskaniem i utrzymaniem patentu.

Inną zmianą jest zmodyfikowanie przepisów, które do tej pory wykluczały jednoczesne korzystanie z ulgi B+R i ulgi IP box w odniesieniu do tych samych dochodów. Jeżeli planowane zmiany wejdą życie, podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% w ramach ulgi IP box i jednocześnie pomniejszać tak opodatkowany dochód o koszty kwalifikowane poniesione w ramach ulgi B+R.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się