RSM Poland
Języki

Języki

Wycena spółki – jak należy ją rozumieć?

Dawid STOLAREK
Corporate Finance Manager w RSM Poland

Wycena przedsiębiorstwa to temat, z którym prędzej czy później spotka się większość menedżerów lub właścicieli firm prowadzących działalność gospodarczą o znacznych rozmiarach. Opracowanie takie przygotowuje się zwykle w związku z planowaną transakcją kupna/sprzedaży przedsiębiorstwa, wydzieleniem jego zorganizowanej części do struktur nowego podmiotu, czy też w związku z wymogami nakładanymi przez przepisy regulujące sposób prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Oczywiście wymienione sytuacje to tylko przykłady, a nie kompletna lista sytuacji obligujących lub tylko przyczyniających się do przygotowania profesjonalnej wyceny spółki.

Różni doradcy – różne wartości

Bardzo często przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa zostaje zlecone zewnętrznej firmie konsultingowej. W wyniku zawartej z doradcami umowy otrzymujemy opracowanie – raport z wyceny, którego efekt końcowy sprowadza się do ustalenia wartości spółki w postaci konkretnej, pojedynczej kwoty lub też w formie możliwego przedziału cen. Wycena tej samej spółki zlecona kilku firmom doradczym w jednym czasie – nawet jeśli działają w oparciu ten sam zasób wiedzy i informacji – niemalże na pewno w mniejszym lub większym stopniu będzie się różnić. Jak zatem należy interpretować taką sytuację? Czy któryś z doradców dokonujących wyceny popełnił błąd?

Otóż niekoniecznie. Wycena wartości spółki jest jedynie szacunkiem, używając języka statystyki powiedzielibyśmy – estymatorem. W wyniku procedury obliczeniowej, w oparciu o wybraną metodę wyceny oraz przeprowadzoną analizą stanu i perspektyw spółki otrzymujemy kwotę lub przedział cen, które są tylko przybliżeniem rzeczywistej, ukrytej wartości danego podmiotu gospodarczego.

Złote zasady wyceny

To z kolej rodzi pytanie, czy wyniki uzyskane w ramach przygotowanej analizy powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji inwestycyjnych lub realizacji innych działań, które standardowo wymagają posiłkowania się wyceną spółki?

Oczywiście, że tak. Należy jednak przestrzegać kilku zasad, które pomogą nam w uzyskaniu wiarygodnej, zbliżonej do ideału wartości. Przede wszystkim:

  • wykorzystywane w procesie wyceny metody i techniki powinny być dopasowane do charakterystyki spółki oraz celu przeprowadzanej estymacji;
  • wszelkie kalkulacje powinny spełniać wymogi metodologiczne, jakie stawia przed nimi współczesna wiedza o finansach przedsiębiorstw oraz być wolne od błędów rachunkowych;
  • jako tworzywo do obróbki powinny zostać wykorzystane jedynie wiarygodne, odpowiadające rzeczywistości oraz oczekiwaniom rynkowym, informacje i dane dotyczące wycenianego przedsiębiorstwa, które umożliwią rzetelne badanie jego wartości.