RSM Poland
Języki

Języki

Rola wyceny przedsiębiorstwa w procesie alokacji zasobów

Dawid STOLAREK
Corporate Finance Manager w RSM Poland

W sytuacji planowanej transakcji kupna/sprzedaży przedsiębiorstwa każda ze stron jest zainteresowana wiedzą o tym, ile jest ono warte. Jeżeli zarówno nabywca jak i sprzedający są zdeterminowani, by doprowadzić do finalizacji umowy, a ich relacje oparte są na wzajemnym zaufaniu, często decydują się na sporządzenie tylko jednej wyceny, a jej realizację zlecają zewnętrznemu, niezależnemu konsultantowi. Efektem takiej wyceny jest najczęściej pojedynczy wynik, uzyskany zgodnie ze standardem wartości godziwej.

Jeżeli jednak obie strony w sposób pełny i absolutny zaakceptowałyby zaproponowany wynik wyceny, to wtedy trudno byłoby doprowadzić do zawarcia transakcji na takich warunkach, które przez wszystkich mogłyby zostać uznane za korzystne. Doskonale ekwiwalentna wymiana nie generowałaby żadnych dodatkowych korzyści. A to z kolei negatywnie wpływałoby na aktywność rynku kapitałowego. Jednolita opinia odnośnie wartości przedsiębiorstwa nie zostawia żadnego pola do negocjacji pomiędzy partnerami transakcji, co zdecydowanie utrudnia skuteczną jej finalizację.

Co więc sprawia, że współczesny rynek kontroli nad przedsiębiorstwami jest tak aktywny i obfituje w licznie zawierane transakcje M&A?

Indywidualna ocena wartości firmy katalizatorem przemian w gospodarce

Najczęstszymi czynnikami stymulującymi zmiany właścicielskie są:

  • odmienne postrzeganie perspektyw rozwoju i zdolności do generowania środków pieniężnych przez przedsiębiorstwo;
  • możliwość wdrożenia działań restrukturyzacyjnych;
  • perspektywa uzyskania premii w wyniku synergii z już posiadanymi przez nabywcę aktywami.

Wszystkie wyżej opisane sytuacje tak naprawdę świadczą o tym, że racjonalnie działające podmioty, które stają się stronami transakcji, mają własny, odmienny pogląd na temat wartości zbywanego przedsiębiorstwa. Oczywiście nabywca musi tę wartość oceniać wyżej od sprzedającego. Posiadanie własnego, zindywidualizowanego poglądu na temat wartości przedsiębiorstwa przyczynia się zatem do wzrostu płynności zasobów ekonomicznych oraz prowadzi do wzrostu efektywności i produktywności całej gospodarki, dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów, jakimi ona dysponuje. A profesjonalna, sporządzona zgodnie ze standardami wycena, jest narzędziem ułatwiającym podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.