Poland
Języki

Blog

Tax Alert 23/2015 - Odroczenia w ustawie o administracji podatkowej

29 grudnia 2015

Tax Alert 23/2015 - Odroczenia w ustawie o administracji podatkowej

Instrumenty wsparcia podatnika jednak od 01 lipca 2016 r. – odroczenie wejścia w życie najważniejszych przepisów ustawy o administracji podatkowej oraz zmian w modelu funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

 

Parlament uchwalił ustawę z dnia 16 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej: Ustawa. Teraz Ustawa oczekiwać będzie na podpis prezydenta. Jej głównym założeniem jest odłożenie w czasie wejścia w życie części przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629) – dalej także: UOAP. W niniejszym tax alercie przypominamy najistotniejsze zmiany, które miały wejść w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku, lecz najprawdopodobniej zaczną obowiązywać od dnia 01 lipca 2016 roku.

Najważniejsze zmiany wprowadzane ustawą o administracji podatkowej przedstawialiśmy już Państwu w tax alercie 9/2015 „Co zmieni ustawa o administracji podatkowej” oraz w pewnym zakresie także w tax alercie 16/2015 „Zmiany w funkcjonowaniu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych”. Pierwotna ustawa przewiduje szereg zmian mających z jednej strony usprawnić funkcjonowanie organów podatkowych, z drugiej strony zapewnić wsparcie podatnikom w wykonywaniu obowiązków podatkowych poprzez poprawę standardu ich obsługi. Wśród instytucji mających służyć założonym celom należy wskazać na: centra obsługi podatnika, funkcję asystenta podatnika,  wyodrębnienie nowego organu podatkowego – dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej odpowiedzialnego za jednolite interpretacje podatkowe oraz przewidywane zmiany w modelu funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych - dalej: WUS. Poniżej opisujemy te instrumenty, które mogą mieć znaczenie z Państwa perspektywy, a których wejście w życie zostało odroczone.

Asystent podatnika

Zadaniem asystenta podatnika będzie wsparcie mikroprzedsiębiorcy, który rozpoczyna działalność gospodarczą. Pomoc miałaby trwać przez okres nie dłuży niż 18 miesięcy, licząc od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia NIP i ma przejawiać się m.in. w: nawiązywaniu kontaktu z podatnikiem z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji, udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, udzielaniu pomocy w indywidualnych sprawach podatnika. Asystent podatkowy będzie wyznaczany na wniosek podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.. Należy podkreślić, że asystent podatkowy nie będzie świadczył usług z zakresu doradztwa podatkowego.

Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej

Z dniem 01 stycznia 2016 r. nie zostanie również dokonana reforma administracji podatkowej, polegająca na utworzeniu Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Art. 7 UOAP wyodrębnia nowy organ podatkowy – dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Najważniejszym jego zadaniem będzie wydawanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego oraz zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. W tym celu zostanie utworzona m.in. elektroniczna Baza Wiedzy Administracji Podatkowej udostępniana za pośrednictwem portalu podatkowego, której administratorem będzie dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. W bazie tej zamieszczane będą m.in. interpretacje ogólne oraz zanonimizowane interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, zanonimizowane orzeczenia sądów i trybunałów istotne w zakresie przepisów prawa podatkowego.

Zmiany w modelu funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Ustawa o administracji podatkowej zawiera upoważnienie dla ministra finansów do wydania rozporządzenia określającego podatników i płatników, którzy mogą być obsługiwane przez innego niż naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania. W projekcie rozporządzania Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo przewidziano rozwiązanie, polegające na wyodrębnieniu z obecnej grupy WUS, krajowego WUS z siedzibą w Warszawie – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie oraz 19 WUS o zasiągu wojewódzkim. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie miałby być właściwy do obsługi podatników o największym potencjale gospodarczym tj.:

1.           podatkowych grup kapitałowych oraz spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe;

2.           banków państwowych oraz banków prowadzących działalność w formie spółek akcyjnych;

3.           zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;

4.           jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

5.           jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

6.           osób fizycznych (z wyłączeniem podatników podatku od spadków i darowizn), osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 50 mln EUR (dla przeliczenia wartości określonych w walucie EUR stosuje się średni kurs NBP na koniec roku podatkowego).

Natomiast WUS o wojewódzkim zasięgu terytorialnym miałyby obsługiwać następujących podatników i płatników:

1.           banki spółdzielcze;

2.           spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;

3.           oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych;

4.           osoby fizyczne (z wyłączeniem podatników od spadków i darowizn), osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w wysokości co najmniej 3 mln EUR w przeliczeniu na polskie złote, jednak nieprzekraczającej 50 mln EUR.

Z uwagi na to, że prace nad wskazanym powyżej rozporządzeniem nadal trwają, nie wiadomo w jakim ostatecznie kształcie zostanie ono przyjęte oraz jakie kategorie podatników będą podlegać pod krajowy „super-urząd”, a jakie pod pozostałe WUS. Pewne jest to, że rozporządzenie to nie będzie obowiązywało od dnia 01 stycznia 2016 roku, tak jak zostało to pierwotnie założone, gdyż przepis upoważniający do jego wydania wejdzie w życie z dniem 01 lipca 2016 roku.

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter