Poland
Języki

Blog

Tax Alert 20/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 20/2013

Wirtualne biuro a rejestracja NIP i VAT

 

Ostatnimi czasy można zaobserwować zmianę nastawienia organów podatkowych, które pomimo składanych przez podatników prawidłowo wypełnionych zgłoszeń identyfikacyjnych, nie wydają potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub potwierdzenia rejestracji VAT, jeżeli stwierdzą, iż mają do czynienia z podatnikiem, który chce swoją siedzibę umieścić w tzw. biurze wirtualnym. Poniżej chcielibyśmy bliżej przedstawić Państwu ten problem i związane z nim konsekwencje.

 

Korzyści płynące z wyboru biura wirtualnego

Obecnie na rynku można znaleźć bardzo bogatą ofertę biur wirtualnych. Ich działalność polega przede wszystkim na zapewnieniu przedsiębiorcom pełnej obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności i faktycznego prowadzenia działalności w danym miejscu. Odbieranie korespondencji przychodzącej, jej przechowywanie, bądź przesyłanie na wyznaczony przez podatnika adres, wsparcie prawne czy też doradztwo podatkowe to tylko niektóre z dodatkowych usług oferowanych przez te podmioty. Często biura te proponują też usługę coworkingu czyli tzw. biuro na godziny, umożliwiające wynajęcie na pewien czas powierzchni biurowej przeznaczonej i przygotowanej specjalnie na spotkania z kontrahentami. Podstawową zaletą jest jednak uzyskanie określonego adresu działalności gospodarczej, który często znajduje się w prestiżowej lokalizacji w centrum miasta. Tym samym pod jednym adresem zarejestrowanych może być bardzo wiele podmiotów gospodarczych. Powierzenie wszelkich spraw administracyjnych „na zewnątrz” nie tylko ogranicza koszty obsługi biurowej, ale także pozwala zaoszczędzić czas przedsiębiorcy, który może poświęcić na rozwój własnego biznesu.

Organy podatkowe przeciwko biurom wirtualnym

Wybór wirtualnego biura na siedzibę działalności gospodarczej ma szereg zalet, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego też coraz więcej podatników decyduje się na skorzystanie z tego rodzaju usług. Biura wirtualne funkcjonują w Polsce już od kilku lat, ale dopiero począwszy od tego roku organy podatkowe zaczęły bacznie przyglądać się tym podatnikom, którzy chcą zarejestrować swoją działalność w takim właśnie miejscu. Minister Finansów zalecił bowiem ich szczególną kontrolę. Jego zdaniem podatnicy ci stanowią potencjalną grupę podmiotów, które reje-strują się tylko po to, aby wykorzystywać posiadany numer NIP/VAT do oszustw podatkowych. Najczęściej bowiem nadużycia zdążają się w branży paliwowej, robót budowlanych, pośrednictwa finansowego czy też w handlu złomem. Tacy przedsiębiorcy muszą być świadomi tego, iż będą mieć szczególne problemy z rejestracją swojej działalności w biurze wirtualnym. Pracownicy urzędów skarbowych sprawdzają podane przez podatnika adresy dokonując kontroli i oględzin tych miejsc, które mają służyć za siedzibę podmiotu. Coraz częściej zdarza się, że organy podatkowe wydają decyzję o odmowie nadania numeru NIP/rejestracji VAT. Argumenty uzasadniające, zdaniem organów podatkowych, taką odmowę są przeróżne: za mała powierzchnia do prowadzenia biura/działalności, dokumenty przechowywane w nieodpowiedni sposób czy też argument, że podatnik nie ma do nich swobodnego dostępu. Dotyczy to nie tylko pod-miotów zajmujących się tzw. towarami wrażliwymi, ale także podatników, których specyfika pracy nie wymaga posiadania biura np. informatyków. Tym samym urzędnicy w celu przeciwdziałania nadużyciom i przyszłym stratom budżetowym, utrudniają rozpoczęcie działalności gospodarczej szerokiej rzeszy uczciwych przedsiębiorców.

Brak podstawy prawnej

Art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314) wskazuje sytuacje, w których naczelnik urzędu skarbowego może odmówić nadania NIP. Dzieje się tak, jeżeli nie można potwierdzić tożsamości podmiotu lub faktu jego istnienia, dokonane zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia określonych wymogów, bądź podatnik jest objęty rejestrem PESEL lub został mu wcześniej nadany NIP. Ustawodawca w żaden sposób nie odniósł się do kwestii związanych z lokalizacją biura i nie określił jakichkolwiek wymogów, które musi spełniać siedziba przedsiębiorcy. Nie ma bowiem przepisów nakazujących badanie, czy aby na pewno wskazane przez podatnika miejsce posiada realne możliwości prowadzenia w nim określonego rodzaju działalności. Organy podatkowe odmawiając nadania NIP i kierując się jedynie wytycznymi Ministra Finansów, łamią jedną z ogólnych zasad ich funkcjonowania – działania na podstawie przepisów prawa.

Problemy także z numerem VAT

Zdarza się także, iż podmioty chcące uzyskać status czynnego podatnika VAT, które za siedzibę wskazały właśnie biuro wirtualne, są wzywane do uzupełnienia wniosku i dokonania aktualizacji NIP. Organy podatkowe domagają się bowiem, aby wskazane zostało miejsce wykonywania działalności opodatkowanej, a nie jedynie adres do korespondencji. Takie działania są jednak naruszeniem prawa, ponieważ w chwili rejestracji podatnik nie musi znać dokładnej lokalizacji swego przyszłego biznesu, w którym będzie dokonywać czynności opodatkowanych VAT. Nawet fakt, iż jest to branża szczególnie narażona na wyłudzenia podatku VAT nie stanowi żadnego argumentu, aby odmawiać podatnikowi możliwości rejestracji. Takie wnioski płyną także z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 14 marca 2013 roku (Sprawa C-527/11) orzekł, iż państwa członkowskie nie mogą odmawiać nadania numeru identyfikacji podatkowej dla potrzeb VAT, tylko dlatego, iż w ocenie organu podatkowego podmiot nie dysponuje wystarczającym zapleczem technicznym, materialnym, bądź finansowym. Jedynie w przypadku, gdy istnieją obiektywne i poważne argumenty przemawiające za tym, iż nadany NIP zostanie wykorzystany do popełnienia oszustwa takie ograniczenie może zostać zastosowane.

Jak wygrać z fiskusem

Podejście organów podatkowych zależy de facto od lokalizacji. Sygnały o problemach napływają z województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego. Urzędnicy oprócz oględzin biura, weryfikują także zapisy zawartych umów. Dla niektórych urzędów wystarczy, jeżeli oprócz udostępniania adresu podatnik zawrze umowę najmu na chociażby niewielką powierzchnię biurową. Zwiększa to jednak koszty zlecanych usług administracyjnych, a przede wszystkim nie gwarantuje skuteczności. Nadal bowiem w ocenie organu podatkowego najmowana powierzchnia biurowa może nie być wystarczająca do prowadzenia działalności. Rozwiązaniem może być także złożenie przez podatnika oświadczenia, iż co prawda jego siedziba znajduje się w biurze wirtualnym, ale faktycznie jego działalność będzie prowadzona na terenie całego kraju. Należy jednak liczyć się z tym, iż nawet w tej sytuacji nie da się uniknąć sporu z organem podatkowym. Podatnik, któremu odmówiono nadania numeru NIP ma jednak prawo odwołać się do izby skarbowej, która zweryfikuje zasadność tej odmowy. Na razie trudno jest przewidzieć, jakie stanowisko przyjmą organy drugiej instancji, ale należy pamiętać o tym, iż nawet jeżeli będzie ono niekorzystne dla podatnika może on skierować skargę do sądu administracyjnego.

W przypadku pytań lub wątpliwości, jak również w celu omówienia Państwa indywidualnej sytuacji – zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą w RSM Poland.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Tomaszem Begerem:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter